Årsmötet 2021

Årsmötet hölls torsdagen den 25 mars. På grund av restriktionerna till följd av coronapandemin hölls mötet på distans. Kallelse till mötet sändes ut den 1 mars tillsammans med dagordningen för mötet och ett förslag till stadgeändringar.

I dagordningen fanns valberedningens förslag till valen inlagda med möjlighet för mottagren att ange om förslagen godtogs eller inte. Om dagordningen återsändes till FGÖ senast den 13 mars med svaren på valberedningens förslag ifyllda deltog man i mötet. Dessutom fanns möjlighet att delta direkt i årsmötet via uppkoppling i en videokonferens som startade kl. 18.00. Totalt deltog 17 medlemmar i årsmötet antingen via videolänk eller enbart genom skriftligt ställningstagande till valberedningens förslag..

Till mötesordförande valdes Karin Thomasson som ledde förhandlingarna med van hand. Eftersom inga invändningar mot valberedningens förslag framfördes genomfördes mötet på ett smidigt sätt trots ovanan vid mötesformen.

Peter Berg omvaldes till föreningens ordförande. Styrelsen i övrigt består av Göran Modén, Lennart Sundström, Birgitta Kålen (nyval), Christina G Wistman och Christer Kling (nyval). Suppleanter är Christer Holm (nyval) och Björn Nilsson (nyval).

Helen Bernhardsson utsågs till hedersledamot för sitt mångåriga arbete med föreningens ekonomi och engagemang i övrigt för föreningens verksamhet. Hon är den första kvinnliga hedersledamoten i föreningens 98 åriga historia.