063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

Redigerad av

JANRIK BROMÉ och HEIMER WIKSTRÖM
—————————————————————————-
Å r g å n g 6—7

Av flera skäl, som huvudsakligen hade samband med krigstid och beredskapstjänst för såväl medarbetare som tryckeripersonal, kunde årsskriften icke utgivas under år 1943.

Den årsskrift 1943—1944, som härmed överlämnas, har därför fått ett avsevärt ökat innehåll.
Till samtliga medverkande vid dess utarbetande framföras ett hjärtligt tack.
//RED.

Undersökningen av Östersunds ortnamn
Av BERTIL FLEMSTRÖM

Den statliga undersökningen av Sveriges ortnamn påbörjades redan under 1900-talets första år. Den 2 maj 1902 tillsattes av Kungl. Maj:t Ortnamnskommittén med uppdrag att låta verkställa undersökning av namn på byar och gårdar ävensom viktigare naturnamn. Ortnamnskommitténs namn ändrades år 1930 till Ortnamnskommissionen. Undersökningen fortskred till en början under rätt blygsamma förhållanden, men sedan arbetet fått en huvudcentral i och med grundandet av Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala år 1928 och en särskild professur I nordisk ortnamnsforskning år 1930 inrättats vid Uppsala universitet, började undersökningen bedrivas med stor energi. En väsentlig förutsättning härför var, att statsmakterna fått upp ögonen för ortnamnsforskningens stora praktiska och vetenskapliga betydelse och under 1930-talet beviljade rätt betydande årliga anslag för ändamålet.
Vid det andra världskrigets utbrott var inventeringen av landets ortnamn i stort sett genomförd. Ännu återstod dock åtskilligt att göra. Vissa områden voro av skilda anledningar ännu icke undersökta, och i fråga om andra hade kontrollundersökningar och kompletteringar visat sig nödvändiga. Emellertid fingo ortnamnsundersökningarna liksom så många andra humanistiska forskningsföretag genom de inträdda krisförhållandena vidkännas kraftiga anslagsminskningar. Härav blev följdan, att uppteckningsarbetet måste nästan helt inställas. För en forskning av ortnamnsforskningens speciella art innebar detta förhållande obotlig skada. Andra vetenskaper kunna efter krigets slut, då normalare förhållanden åter inträtt, i allmänhet fortsätta på den punkt, där de tvingats upphöra med arbetet. För ortnamnsupptecknaren ligger saken däremot annorlunda till. Han är nästan helt beroende av de äldsta traditionsbärarnas muntliga uppgifter, och i denna tid, då folktraditionerna genom radions och kommunikationernas utveckling och de dagliga tidningarna hotas av allmän nivellering och upplösning, betyder de äldsta meddelarnas bortgång, att ett för forskningen oersättligt material går förlorat.

Det var under sådana förhållanden, som Ortnamnskommissionen vände sig till stadsfullmäktige i de svenska städerna för att skaffa medel till en systematisk inventering av städernas ortnamn. Det är nämligen så, att städerna och deras närmaste omgivning utgöra de områden, där nivelleringen snabbast griper omkring sig och där sålunda de gamla namnen fortast försvinna. Framställningen om anslag motiverades närmare i en skrivelse från Ortnamnskommissionen. Skrivelsen hade följande lydelse:
Som ett led i utforskandet av vår folkliga kultur ingår uppteckningen och bearbetningen av de svenska ortnamnen, en uppgift som är anförtrodd Kungl. Ortnamnskommissionen.
Med anslag av lotterimedel och under senare år statsmedel har ortnamnskommissionen under senaste decenniet systematiskt låtit uppteckna de svenska ortnamnens dialektala former, traditioner om namnen samt reala upplysningar, som kunna bidraga till namnens tolkning. Jämsides härmed har kommissionen låtit excerpera namnens äldsta former ur tryckta och otryckta källor samt från kartor Samlingarna i sedesformat på svenska ortnamnsarkivet i Uppsala uppgår nu till mellan två och tre millioner blad.
Bortsett från det mycket stora rent vetenskapliga värdet av dessa samlingar ha de dessutom praktiskt sett stor betydelse som ett centralregister för samtliga viktigare orter i Sverige, som visar om och var dessa äro nämnda i äldre källor o. s. v. De upplysningar, en hembygdsforskare kan hämta i Svenska ortnamnsarkivets samlingar, äro ofta värdefulla, ibland ovärderliga.
Insamlingsarbetet av dialektuttalet liksom arbetet med excerperingen av äldre former äro emellertid ej avslutade.
Statsmakterna ha visat stor förståelse för dessa krav på att rädda de svenska ortnamnen, innan nivelleringen helt förstört den folkliga traditionen. Risken för att det värdefullaste traditionsmaterialet skall försvinna med de sista verkliga traditionsbärarna ökas nämligen för varje år. Emellertid ha ortnamnskommissionens anslag under de senaste åren i sammanhang med det rådande krisläget reducerats på ett sätt som väcker allvarliga farhågor. Men även under denna för kulturell och vetenskaplig verksamhet särskilt brydsamma tid är det dock vår plikt att söka upprätthålla alla sådana arbeten, som stärka den nationella kulturen och bidraga att hävda dess egenart och självständighet. Kommissionens strävan går därför ut på att trots svårigheterna rädda det mesta möjliga av det traditionsmaterial, som finns bevarat i våra ortnamn.
För städerna och landsbygden närmast dem går nivelleringen hastigare än på den genuina landsbygden. Städernas utveckling på den omgivande landsbygdens bekostnad har lett till att den lantliga karaktären på stora områden mer och mer utplånas. Med stadens utflyttande på landsbygden försvinna även de gamla namnen på gårdar, ställen, stigar, skogar, gärden, åkrar, hagar m. m. allt efter som stadsplaner utläggas. De nya vägförbindelserna, som ej alltid kunna följa lands- och byvägarnas sträckningar eller som måste dragas, där förr ingen väg fanns, måste förses med namn, och så är även fallet med de av vägarna begränsade kvarteren.
Namnberedningarna i de olika städerna ha att föreslå nya namn och då under aktgivande på de lokala traditionerna. Det är dock tämligen självklart, att namnberedningarna, åtminstone i de större städerna, i den hastiga takt, som arbetet måste gå, icke kunna vidtaga någon grundligare undersökning av respektive områdens alla namn och i varje fall icke av naturnamnen.
Uppteckningarna inom städerna och deras närmaste omgivningar äro därför av stor praktisk nytta för namngivningen bortsett från den språkliga och kulturhistoriska betydelsen.
Önskemålet att snarast möjligt få igång en systematisk undersökning av de svenska städernas ortnamn låter sig nu ej längre avvisa. Det torde emellertid ej vara möjligt att under nuvarande statsfinansiella förhållanden erhålla någon ökning i statsanslaget till ortnamnskommissionen. Under sådana förhållanden ligger den tanken nära till hands att från varje särskild stad begära anslag för dessa undersökningar. Dylika anslag för undersökningar av särskilda områden ha tidigare beviljats av olika landsting och hushållningssällskap samt Stockholms stad. Enbart från denna stad har kommissionen erhållit 6.000 kronor för undersökning av ortnamnen inom Stockholm och häraderna närmast omkring huvudstaden.
De planerade undersökningarna skulle ledas av ortnamnskommissionen. Arbetet skulle liksom vid övriga undersökningar av denna art ombesörjas av särskilt utbildade upptecknare, som uppsöka äldre, minnesgoda, i städerna födda personer och hos dem med hjälp av kartor och annat material uppteckna namnen och de minnen som äro förknippade därmed. Det ekonomiska bidrag, varmed kommissionens arbete måste understödjas, skulle för Eder stad med hänsyn till omfattningen av föreliggande undersökningsuppgifter kunna beräknas till kronor — —.
De samlingar, som på detta sätt kunde erhållas, skulle omedelbart kunna komma till nytta vid de hela riket omfattande undersökningar, som äro igångsatta.
Det Inom staden upptecknade materialet skulle i ett exemplar bevaras på Svenska ortnamnsarkivet I Uppsala, i ett annat exemplar överlämnas till respektive stads arkiv utan ytterligare kostnad för staden.

Kungl. Ortnamnskommissionen får härmed med hänvisning till vad ovan framhållits anhålla om ett anslag å – – – – kronor för att i – – – – i enlighet med ovan givna riktlinjer undersöka stadens ortnamn.

Kungl. Ortnamnskommissionen
Bengt Hesselmann………………Jöran Sahlgren…………………..Erik Schalling

Det begärda beloppet avpassades efter respektive städers storlek, folkmängd och ekonomiska resurser. Av Östersunds stadsfull- mäktige begärde Ortnamnskommissionen 400 kronor, men fullmäktige ansågo sig icke kunna bevilja denna summa för ändamålet. Då trädde som bekant Föreningen Gamla Östersund emellan och anslog sammanlagt 500 kronor för undersökningen. Undertecknad fick kommissionens uppdrag att utföra arbetet, och undersökningen kom till stånd sommaren 1943.
När man efter flera års uppteckningsarbete på landsbygden ställs inför uppgiften att systematiskt undersöka ortnamnen i en stad, är det inte utan, att man undrar en smula, hur arbetet skall gestalta sig. På landsbygden har man de gamla byarna och gårdarna med namn på -sta, -hem, -inge o. s. v., som i vissa fall kunna följas tillbaka till folkvandringstid och kanske ännu längre. De ha likt gamla ekar levat kvar genom århundradena, omgivna av vad man kunde kalla en undervegetation av växlande yngre namn, benämningar på åkrar, ängar, hagar o. s. v., som berätta om hur man brukat jorden, hur man fiskat och varit på jakt efter skogens djur. Ofta möta också namn på för länge sedan bortgångna bygdebor i dessa ortnamn.
Ortnamnen i en stad äro i stor utsträckning av annan karaktär. Men samma regler för hur ortnamn bildas, ändras och försvinna gälla i stort även här, ehuru stadens livsformer äro annorlunda än landsbygdens. Medan gårdarna ute på landet ofta gå i arv från far till son och namntraditionerna därigenom relativt lätt kunna hållas levande, äro förhållandena i en stad mera rörliga. Både befolkningen och själva stadsbilden skifta ju i snabb takt. Därmed vare inte sagt, att stadens ortnamn skulle vara mindre intressanta än landsbygdens. Ur lokalhistorisk och personhistorisk synpunkt äro de av det största värde, och språkforskaren kan understundom göra goda fynd även bland städernas ortnamn, oaktat man i allmänhet saknar de verkligt gamla ortnamnstyperna inom själva städerna.
Med avseende på uppkomsten råder i regel en stor skillnad mellan stadens ortnamn och landsbygden. På landsbygden växa namnen fram så att säga av sig själva. Larsgården heter så, därför att Lars bor där, Gammalänget får en slåtter heta, sedan man börjat taga upp en ny, som då kallas Nyänget till skillnad från den förra. Detta endast några mycket enkla exempel på hur ett ortnamn blir till. Denna spontana namnbildningsprincip verkar givetvis också inom städernas områden. Allteftersom staden växer och utvecklas, blir dock den spontana namngivningen otillräcklig, och stadens namnbehov måste då fyllas på annat sätt. Därmed äro vi framme vid den officiella namngivningen. I detta fall bildas namnen inte längre på ett naturligt sätt i sin omgivning, utan man bestämmer, att så skall platsen eller gatan heta. Därom är ju intet ont att säga, om blott namngivningen sker efter ett visst system och tager vara på de namntraditioner, som möjligen kunna uppspåras. Den officiella namngivningen i städerna är ingen ung företeelse. Man spårar den långt tillbaka i de flesta städer, och det är ofta intressant att se, efter vilka skilda riktlinjer man döpt sina gator och torg under tidernas lopp. Varje stad tycks i viss mån ha haft sina egna priciper vid införandet av nya namn.
För att nu närmare återgå till själva undersökningens förlopp, så tillgick denna på det sättet, att jag uppsökte och utfrågade personer, som kunde tänkas känna till stadens ortnamn, helst äldre, som voro födda i Östersund eller där tillbragt en stor del av sitt liv. Det är givet, att dessa i allmänhet sitta inne med den största kännedomen om de äldre ortnamnen i staden. Stadens tillväxt skedde ju relativt långsamt fram till 1800-talets slut, varför uppgifter om namnförhållandena under t. ex. 1800-talet ha sitt stora värde för bedömande av det ursprungliga namnskicket.
Hos äldre personer kan man dessutom ofta göra värdefulla iakttagelser om dialektala företeelser, något som är av största betydelse, när det gäller den språkliga sidan av undersökningen.
Jämsides med »fältarbetet» genomgingos de äldre kartorna över staden, och deras namnformer antecknades.
Resultatet blev ett rikt material av ortnamn av skilda slag, namn på ärevördiga borgargårdar från förra seklet, gamla stugor, torp och fäbodar inom stadens område, slåttängen och »drol», som man för länge sedan upphört att utnyttja för foderfångst, och dessutom de kända namnen på gator, torg och offentliga platser. Därtill komma namn på den moderna bebyggelsen och namn av halvt slangartad karaktär, vilka ofta äro talrika inom städernas områden.
Ortnamnen ge en god bild av hur staden från början tedde sig med sina gårdar, affärer och krogar. I regel uppkallades gårdarna efter den som först byggde på tomten. I den centrala delen av staden är denna mera idylliska bebyggelse numera nästan helt försvunnen, och de stora stenhusen, vanligen i avsaknad av särskilda namn, stå som stereotypa efterträdare till de tidigare borgargårdarna. I Odenslund har man fortfarande den äldre bebyggelsetypen kvar, och de särskilda gårdarna ha vanligen sina egna namn. Odensala och Gräfsåsen, som numera också ingå i stadens område, ha ännu så länge karaktär av ren landsbygd. Där tedde sig uppteckningsarbetet, såsom det gör var som helst på den jämtländska landsbygden, och där leva ännu namn på slåttermarker, åkrar och hagar ett rikt liv.
Ur språklig synpunkt intressera främst de tidigast dokumentärt belagda ortnamnen. I regel finnas inga skrivna belägg äldre än 1700-talets mitt och tiden för stadens grundläggning. En del av dessa namn leva ännu kvar i den äldsta generationens hågkomst, men de flesta äro glömda. Kartorna visa dock, att de en gång funnits och varit i levande bruk.
De äldsta skriftligt belagda ortnamnen inom stadens område äro Odensala och Gräfsåsen, båda tidigare inom Brunflo socken.
Odensala har säkerligen samband med den forntida kulten, vilket påpekats redan av P. Olsson i Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift (band 2, sid. 143). År 1410 omtalas en Jenis i Odhinsal, och sedan namnes byn åtskilliga gånger under 1400-talet. Som alltid när det gäller jämtländska ortnamn, återfinnas de flesta beläggen i de urkunder, som äro samlade i Diplomatarium Norvegicum. Namnet Odensala innehåller alltså i sin första led Oden, och det är knappast något tvivel underkastat, att det är fråga om den fornnordiska guden, vars namn ingår i åtskilliga svenska ortnamn. Vi ha ytterligare två 0(de)nsala i vårt land, ett i Halland och ett i Uppland. Det uppländska namnet är dock ett ursprungligt Odensharg och hör alltså inte hit.
Senare leden i namnet kan vara -al eller -sal. Al skulle betyda ‘helig lund, tempel’ eller liknande och anses ingå bl. a. i det småländska sockennamnet Fryele (fornsvenskt Frö(y)al). Sal betyder i fornspråket vanligen ‘stort hus (med ett enda rum)’. På formella grunder är det svårt att avgöra slutledens innebörd I vårt Odensala. (Se J. Sahlgren i tidskriften Namn och Bygd 1937, sid. 183.) För att slutleden innehåller sal och inte al talar dock det faktum, att det inom byn finns en gård, som åtminstone av de gamla är känd under namnet Sal. Gården kan ju även ha fått detta namn i senare tid på annat sätt, men jag tror för min del, att Sal har ett mycket gammal samband med Odensala. De äldsta jordeböckerna giva ingen klarhet i förhållandet mellan de båda namnen. Omkring år 1545 synes det ha funnits sex skattskyldiga åboar i Odensala. År 1565 upptagas i Odensala två gårdar, och år 1568 namnes endast en gård Odensalen. Jordeboken 1599 skiljer mellan »Vester Vnnsal» och »Öster Vnnsall». Namnet Odensala har I senare tid verkat reproducerande. På detta namn har man nämligen bildat Odenslund, Odensäng o. s. v.
Det äldsta belägget för Gräfsåsen är (i) Grefftisas 1508. P. Olsson ansåg (Jämtl. fornminnesför. tidskr. 2, sid. 166), att namnet innehöll ordet grav. Gräfsåsen är numera jämte en mängd andra hithörande ortnamn behandlat av V. Jansson i tidskriften Namn och Bygd 1940. Det innehåller ett ord gräft, som är besläktat med vårt vanliga verb gräva och betecknar ‘någonting grävt,’ dock ofta i någon särskild betydelse.
Även bland de yngre namnen finnas många, som ur etymologisk synpunkt äro värdefulla och innehålla intressanta dialektord. Det är inte min avsikt att här söka tolka alla de namn, som skulle vara värda att upptagas till behandling, men jag vill anföra ett par exempel.
Göviken är ju ett välkänt namn för alla Östersundsbor. Det finns inga äldre skrivningar av själva viknamnet, men vi ha från 1700-talet åtskilliga sammansättningar, där namnet ingår, t. ex. Giövikdrole, Giövikänge, Giöviksved, vilka namn alla beteckna områden i vikens närhet. Ett ortnamns uttal och äldsta skrivformer bruka vid sidan av de topografiska iakttagelser man möjligen kan göra på platsen vara de bästa hjälpmedlen vid tolkningen av namnet i fråga. I detta fall har man ingen nämnvärd vägledning av uttalet, och namnets skrivningar äro för unga för att erbjuda etymologien något säkert stöd. Man kunde gissa på att namnet vore ett ursprungligt ”’Djupviken. Det finns många vikar med detta namn, och åtskilliga äro belagda mycket tidigt. I nutiden hava de synnerligen skiftande uttal. Såvitt jag vet, är dock Göviken inte känd för att vara särskilt djup. En annan förklaring av namnet är därför mera tilltalande. Det finns ett gammalt ord gjoJr, som betyder ‘fiskgjuse’, och det synes mig mycket sannolikt, att det är detta ord vi ha att söka i namnet Gövikens förled. Ordet ingår i åtskilliga svenska ortnamn, helt naturligt mest i namn på lokaler vid vatten, och det är därför inte alls omöjligt, att vi skulle ha det även i Göviken. En viktig sak är också i detta sammanhang, att det nutida uttalet icke lägger något hinder i vägen för en sådan tolkning. Man får förutsätta, att det är många århundraden, sedan gjusen genom sin närvaro vid viken första gången kom att bli anledning till namnet.
Minnesgärdet är ett namn, som nog har annat ursprung, än stadsborna i allmänhet tänka sig. Senare leden är ju det vanliga ordet gärde, men vad som döljer sig i namnets första del, är svårare att avgöra. På 1700-talet skrives namnet Menes’ gärde, Menesgärde och liknande. Men så dyker plötsligt också skrivningen Menedsgärde upp. Först mycket sent har jag funnit formen Minnesgärde. Denna sista skrivning är utan tvivel ett slags tillhyfsning av namnet, vars innebörd man inte förstått. Menedsgärde kan också ha tillkommit på samma sätt. Det finns å andra sidan många platser med namn som Trätgärdet, Trätbacken o. s. v., vilka fått sina namn av den anledningen, att man tvistat om områdena i fråga, och då vore väl ett »menedsgärde» inte heller någon orimlighet. Dock känner jag inte till någon direkt parallell till namnet. För min del vill jag hålla för troligt, att man I förleden har att söka något slags personnamn eller personbinamn. Den äldsta uttalsformen — med akut accent — tyder härpå, och det finns gott om gärden och slåttrar, uppkallade efter personer, på de äldre kartorna över staden och dess omgivning. Frågan om namnets rätta tolkning får nog tills vidare lämnas öppen. Något »minnesgärde» är det i alla fall ej fråga om.
Ett annat »gärde» med intressant förled är Vingärdet vid Furulund. Namnet kan ju vara ägnat att väcka skilda associationer. Det innehåller ett ord vin, som betyder ‘fågellek’. Detta ord är ännu i bruk på sina håll, och det ingår i ett stort antal norrländska ortnamn. Det gäller alltid platser, där skogsfågeln brukat spela.
På kartorna finns det också många namn, som sluta på -drolet. Särskilt i Odensala är typen talrikt representerad. Drol betyder i trakten ungefär ‘sidlänt skogsslåtter’. öster om staden ha vi Mossadrolet, som förmodligen fått sitt namn av att man där hämtat mossa till torvströ åt kreaturen. Det är ju inte så länge sedan även stadsborna ägnade sig åt boskapsskötsel och hade ladugårdar med kor. Gröna gången, ett slags företrädare till nuvarande Gröngatan, var ursprungligen en fägata, genom vilken man släppte ut sina kreatur på bete norr om staden.
Ortnamnen komplettera på ett levande sätt de kunskaper om staden och dess liv, som man kan få genom forskningar i arkiv och sam- lingar. Namnen på gårdarna utefter de olika gatorna mot slutet av 1800-talet levandegöra den tidens generation av köpmän, hantver- kare och tjänstemän. Namn som Frankens, Fjellmanska gården. Pernillagården, Futtar Petterssonsgården (futtar = ett slags krögare), Dederings, Lisa Borgens, ]örn-Pålsgården, Krut-Märtagården, Norderökungens, Adertontusengården och alla de andra, som nu återfinnas i det insamlade materialet, bilda ett slags krönika över den tidens Östersund. Och detsamma gäller även om ortnamnen av andra åldersskikt. Även de yngre namnen bli för kommande släktled en källa till kunskap om stadens tidigare liv och utveckling. En särskild grupp av ortnamn Inom staden bilda de halvt skämtsamma benämningarna, såsom Långfredagen, Himmelriket, Alaska, Kucke- limuck m. fl., vilka alla ha sin särskilda historia, som inte kan anföras här.
Det återstår till sist att med några ord beröra det intresse och den välvilja, som alla mina meddelare visade saken. Stadsborna föreföllo över lag att vara ytterst intresserade av sin stad och dess bebyggelsehistoria. Detta stämmer ju bra med de starka kulturella intressena överhuvud i Östersund. Jag betraktar undersökningen av stadens ortnamn som en av de trevligaste och tacksammaste arbetsuppgifter jag haft att syssla med.

Tre publicister i Östersund
Av E. W. OLSON

Det nutida samhället är ingen Idealisk växtplats för original. Utjämningen mellan samhällsklasserna — i och för sig god — har medfört en standardisering av livsstil och ideal. Individens mål synes icke vara att utbilda den egna personligheten, utan att söka motsvara kravet på att bli »som alla andra». Avvikelser från standardmåtten på människa tolereras också sämre än förr. En människa, som icke utan vidare kan etiketteras och hänföras till ett bestämt fack, betraktas med misstro och missnöje. Originalen börja därför få hänföras till det förgångna; minnet av dem är redan historia.
De tre publicister i Östersund, av vilka jag här skall försöka ge en snabbskiss, voro alla mer eller mindre original och tillhöra historien. Den bild, jag kommer att teckna av dem, blir ytlig, ehuru alla tre skulle vara förtjänta av ett fördjupat studium, som vi skola hoppas en gång kommer till stånd. Möjligen kan en erinran om deras existens och gärning locka någon yngre kraft att ta upp ämnet till förnyad och grundligare bearbetning.
I Östersunds historia, redigerad och delvis författad av Janrik Bromé, har ett kapitel ägnats pressen. Det är en ganska summarisk redogörelse och åtskilliga sammanhang ha däri förblivit i dunkel, vissa uppgifter synas osäkra. Här skall emellertid icke göras något försök att komplettera framställningen; det skulle fordra forskningar, som jag varken haft tid eller tillfälle till. Av särskilt intresse vore att få denna lokalpressens historia tecknad mot bakgrunden av den sociala utvecklingen. Det är emellertid också framtidsmusik. Man kan blott erinra om att nästa år för jämnt ett sekel sedan Östersund fick sin första tidning, utgiven av en vitter publicistamatör, regementsläkaren C. A. Wetterbergh (Onkel Adam). Staden hade då 800 invånare och var föga mer än en stor by, vars lantliga karaktär också underströks av den tämligen allmänt före- kommande kreatursskötseln.
Det lantliga i detta samhälle röjdes för övrigt länge i språkbruket i staden. »Gård» som benämning för en stadsfastighet förekom visserligen allmänt i småstäderna — det är annars ett landsbygdsord — men I Östersund var denna beteckning så grundmurad att när staden, efter att ha fått tillstånd att bilda egen jurisdiktion — 1856 — skulle uppföra lämpliga lokaler för magistrat, polis och förvaltning, denna byggnad — eller rättare dessa byggnader erhöllo namnet »Stadsgården», något tämligen unikt, då Rådhus annars var det gängse.
När Agathon Burman 1877 startade Östersunds-Posten hade Östersund vuxit betydligt och de svårartade kriser, som utmärkt dess ungdom och som till och med hotat dess existens, hade lyckligt övervunnits. Invånareantalet uppgick nu till omkring 2.000. Med tanke på de mycket besvärliga kommunikationerna med landsbygden, vars befolkning inskränkte sina stadsbesök till marknaderna — med undantag för den närmaste Storsjöbygdens folk — var Burman huvudsakligen hänvisad till stadsborna som fasta läsare. Han var också besluten att ge sin tidning prägeln av lokalorgan, då han särskilt angav att tidningen saknade »patenterad politisk skylt». I själva verket var detta icke så märkvärdigt, som en nutida läsare möjligen kan finna det. Representationsreformen hade ödelagt den tidigare naturliga ståndsgrupperingen och det skulle dröja ända in på det nya seklet innan det moderna partiväsendet började utforma sig; partier funnos f. ö. blott i riksdagen och skiljande blevo vid valen vissa dominerande sakfrågor: försvaret och tullskyddet m. m., det senare dock först något decennium senare.
Burman hade åtskilliga naturliga kvalifikationer som redaktör i Östersund. Han var den ende av de tre här behandlade herrarna, som var infödd, därtill av en gammal känd och framstående jämt- landssläkt. I Rödö församlingsböcker antecknades att han var född i Dvärsätt 1847 såsom son till kaptenen och lantmätaren Burman, därstädes. Efter studentexamen och möjligen någon tids studier i Uppsala — de biografiska källorna äro en smula oklara på denna punkt — hade han som så många andra litterärt begåvade skrivit in sig i tullverket och även gjort journalistiska lärospån i Dagens Nyheter. Han var trettio år gammal, när han började utge Östersunds-Posten, till att börja med två gånger I veckan.
Han var redan från början en personlighet och utvecklade sig småningom till original. När han i sin anmälan skrev att tidningen hade flera vänner än fiender, men hoppades kunna öka bådaderas antal, så var han medveten om att hans mycket personliga skrivsätt och hans mycket egna meningar skulle kunna reta mången. Man vågar rent av tro att han hoppades det, ty sådant var ofta hans temperament. Han var en stridbar man, vilket många fingo erfara. Men sannolikt var han mera intresserad av att vinna och behålla tidningens vänner. Framförallt intresserade honom Östersunds stads växt och utveckling; för rikspolitiken hyste han ett måttligt intresse och här höll han så fast vid programmet att icke förskriva sig åt något parti, att han stundom betraktades som opportunist. Försvarsfrågan låg honom alltid varmt om hjärtat; icke för roskull var han bästa vän med den båldaste krigare Östersund hyst inom sina Imaginära murar, sedermera grosshandlare O. Olsson, gemenligen kallad »Buller-Olle» och den ene av huvudpersonerna i en handgriplig presskonflikt, som faller utom ramen för denna framställning. Finlands frihet låg honom också varmt om hjärtat, och Östersunds-Posten torde ha varit den första svenska provinstidning, som 1917 arbetade för frivillighjälp till Finland.
Under senare år skrev han icke mycket, men det han skrev, bar I högsta grad hans personlighets signatur: originellt, kvickt och skarpt. I Östersund liksom i alla andra landsortsstäder lågo tidningarna förr gärna och ofta i polemik med varandra. Det blev verkligen läsning för folket, isynnerhet vad Ö. P:s inlägg beträffa. En gång var han I en långvarig och hetsig fejd med V. Hugo Wickström i Jämtlands-Posten. Angrepps- och försvarsartiklarna växte och växte i omfång. När Wickström en gång åstadkommit tre spalter ovett mot Burman slogo Östersundsborna följande dag ivrigt upp sin Ö. P. för att läsa de fyra spalter, som man antog att Burman skrivit. De funnos icke. I stället stod det under rubriken »Brevlåda» ungefär så här: »Det senaste ordrika inlägget i vår kollega Jämtlands-Posten erinrade oss endast om att ingen flora är så yppig som — gödselstackens». Man kan ju sätta ett frågetecken för spiritualiteten i svaret, men det var effektivt.
Liten och rörlig med bekväma säckiga kläder, det fängslande, en smula sokratiska huvudet något nedböjt, så att blicken kom att skjuta över glasögonens överkant, sågs Agathon Burman promenera omkring i sin stad och glädja sig åt det nya som kom till, vare sig det nu var Badhusparken, Runudden eller ett nytt hus. På redaktionen var han tidvis en sporadisk gäst; sällan ansåg han det nödvändigt att upplysa sina medarbetare om vart han tog vägen när han försvann. Kolerisk till temperamentet, förstod han dock alltid att rätta till sina överilningar, vilket oftast skedde med en självironisk glimt bakom glasögonen. Fastän han ofta verkade en smula »taggig» blev han mycket avhållen av dem, som lärde känna honom närmare.
Victor Hugo Wickström, som övertog Jämtlands-Posten 1886 som redaktör och 1888 som ägare, var en helt annan typ. Skomakarson
från Hedemora, kom han som student till Uppsala omkring mitten av 70-talet, där han avlade en fil. kand.-examen 1877. Därpå följde studier i Berlin och Sorbonne samt en tid åter i Uppsala, varpå han förlade sin varelse till Lund, där han 1883 promoverades till fil. dr. Hans uppbrott från Uppsala efter den senare sejouren hade en pikant bakgrund. Wickström var vid den tiden, vad vi numera kalla en estetsnobb. Omdömet är kanske orättvist, men han tycks ha retat åtskilliga och bland dem den unge Henrik Schiick. När Wickström utgivit en ganska pretentiös och uppstyltad bok med titeln »En ny himmel och en ny jord (1905). Mest uppseende väckte i Östersund — den gick som följetong i J. P. 1898 — en pastisch, När Jesus kom till Östersund. Det var ett försök att i ett slags legendstil visa kristendomens orimlighet i det moderna samhället: om Jesus kom till en nutida svensk stad skulle han icke mottagas såsom Mästaren, utan på ungefär samma sätt som i Nasaret bortåt 1900 år tidigare. Det var en skrift, som stötte många; i sanningens intresse bör det kanske tilläggas att författarens uppsåt nog blev i viss mån missförstått.
Wickström var radikal, i flera avseenden radikalare än de intellektuella liberaler, som han närmast räknade sig till. Hans radikalism tog sig också språkliga uttryck: Jämtlands-Posten nystavades under åtminstone en tid nära nog fonetiskt; närmast ligger det kanske till hands att härvidlag jämföra honom med Ture Nerman under dennes vildaste diktartid. Samtidigt var han, som icke så sällan är fallet med intellektuella som offentligt röja starkt socialt patos, en ganska ensam man och långtifrån fri från snobberi och lärdomshögfärd. Till det yttre framträdde han som en elegant. Undersätsig och med runt, skinande ansikte med små prydliga svarta mustascher promenerade han — mycket rak i ryggen — genom Östersunds gator, när dessa tillfälligt fingo ersätta Berlins, Roms eller Paris. Han ville också att omgivningen på hans tidning skulle vara elegant, vilket gick för sig, då han påstås ha betalat ståten ur egen kassa.
Hösten 1904 uppnådde han ett länge eftersträvat mål: han valdes till ledamot av andra kammaren för valkretsen Östersund— Hudiksvall. På kvällen den dag, valresultatet blev känt, mottog han från fönstret i sitt »tusculum» nedanför gamla kyrkan medborgarnas hyllning vid ett fackeltåg. I sitt tal begick han en oförsiktighet: han sade att han ämnade upptaga Sven Adolf Hedins fallna mantel. De orden hördes ända till Helgeandsholmen, där minnet av den store »braständaren» levde friskt. Och de blevo ihågkomna. Wickström gjorde fiasko som politiker. Icke nog med det utmanande bragelöftet: när han steg upp för att hålla sitt jungfrutal — mycket elegant och med röd slips — förklarade han i akademiskt snirklade vändningar att han var medveten om att hans vältalighet icke skulle kunna mäta sig med de övriga riksdagsmännens . .. Han blev rättframt utskrattad. Det tog honom djupt. Han repade sig aldrig efter det. Det märktes kanske Icke i de Stockholmsbrev, han skrev till J. P. och där han — så vitt jag förstår — skapade uttrycket »Den sköna synderskan» för huvudstaden. En dag var han borta, och det sades att han gått bort under omständigheter, som kommit hans ungdomsbok i Uppsala att få en tragisk aktualitet.
Året innan Wickström övertog Jämtlands-Posten hade denna redigerats av Johan Lindström, som sedermera tog sin signatur Saxon som familjenamn. Saxon liknade Wickström endast däri att han hade en passion för resor och Burman i att han ägde ett starkt hembygdsintresse; han var visserligen närking till börden, men under de två perioder han vistades i Östersund ägnade han Jämtland ett starkt litterärt intresse. Han utgav skildringar från länet: I Jämtebygd 1888 och genom Härjedalen 1904. Han samlade ett betydande antal sägner och folkliga traditioner i Saga, sägen och sång i Jämtebygd 1902 och när Wickström döpte Stockholm till »Den
sköna synderskan», förlänade Saxon adoptivprovinsen namnet »Jungfru Jämtland». Det ligger något symboliskt däri.
Efter att ha försvunnit frän Jämtlands-Posten 86, återkom Saxon till Östersund 1891 och stannade till 1904. Han motsvarade i sin gärning och till någon del kanske också med sin person de speciella former av folklig idealitet, som under 90-talet och under det nya seklets första decennium, präglade Jämt- land: nykterhetsrörelse och politisk radikalism. För sin privata del lade Saxon till vegetarianism, vilket — enligt vad hans hustru meddelat mig — berodde på den högst privata beskaffenheten av hans matsmältningsorgan. Liksom  Wickström blev han ett — jag hade så när sagt: exotiskt inslag i gatubilden. Mager och senig och försedd med ett prydligt spetsigt skägg klev han omkring på gatorna i knäbyxor och en tropikliknande huvudbonad, som om han nyss kommit från mycket fjärran länder — dit han också gärna i verkligheten styrde färden.
Också han var polemiskt lagd och tidigare motgångar vässade hans penna. Han var emellertid den ende av de tre, som hade en framtid på annat håll. Med stor skicklighet arbetade han upp sin rikstidning Såningsmannen — där varje energisk prenumerantsamlare fick porträtt och utnämndes till stor idealist — som småningom följdes av andra lika lukrativa publikationer, tills hans företag nu är ett av landets största i sitt slag. På många områden och alldeles särskilt hembygdsforskningens nedlade han stora förtjänster — och mycket pengar — och han dog mycket hedrad.
Under sin stockholmstid bebodde han en stor borgliknande villa i Långängen, Stocksund. Invändigt såg den ut som vilket förmöget borgarhem som helst. Men efter middagen förde han mig upp i tornet, där han inrett sitt tusculum. Det såg ut och luktade som en gammal tidningsredaktion. Här trivdes Saxon bättre än någonannanstans, bland gamla tidningsurklipp och gamla klichéer. Det var kanske också symboliskt…
Ovanstående utgör reproduktion av ett föredrag vid Jamtamot i Uppsala, maj 1944.

Skolgång i det gamla Östersund

PERSONHISTORISKA ANTECKNINGAR
AV ANNA WERNER.

»Med läsning öd ej tiden bort,
vårt kön så föga det behöver,
och skall du läsa gör det kort
att såsen ej må fräsa över»,

sjöng en gång Anna Maria Lenngren. Man kan vara säker om att detta var träffande sagt och allmänt tänkt i gamla tider. Den som hade förmånen att växa upp i staden kunde väl hellre komma i åtnjutande av litet skolkunskaper, men det är beklämmande att läsa om hur svåråtkomlig den mest elementära kunskap var för hundra år tillbaka. Ett fåtal gossar hade ändå Frösö skola och sedermera storskolan i staden, men flickor. .. det var också många långt fram i tiden, som kunde läsa, men icke ens skriva sitt namn. Ur tillgängliga källor, företrädesvis äldre tidningsårgångar, kan man utleta litet, åtminstone namnen på de lärarekrafter, som stodo till buds, då det gällde döttrarnas skolgång — troligen tillämpades samskolesystemet, ty ej alla gossar kommo till storskolan.
År 1804 anställdes, så vitt jag kunnat utleta, den förste barnaläraren i staden. Han hette Olof Edström. Om den skolan torde dock litet vara känt. Han efterträddes av stadens klockare Johan Nessör, gårdsägare på Köpmangatan och under 1800-talets första decennium en betrodd man i staden. Han tyckes dock rätt snart ha avgått, enär en »broder till postmästare Granström» erhöll sysslan som skolmästare 1810. Han tituleras för »inspektören» och torde alltså ej ha varit någon för skolmästarens yrke utbildad man. Men allt eftersom barnen i den lilla staden växte och förökades tillkommo flera lärare — omkring 1812 fanns det även två kvinnor i staden som undervisade. En »madam Strid» och en »jungfru Strömstedt» tilldelades en gång vardera tre riksdaler i gratifikation för »ådagalagd flit med undervisning av stadens barn». Jungfru Strömstedt ihågkoms senare av Hushållningssällskapet med en silversked och fem riksdaler »för mångårig insiktsfull undervisning». På 1820-talet började »moster Sara», mamsell Sara Fahlström sin lärarbana, vilken kom att omfatta en tidrymd av mer än ett hälft sekel. Det bör kanske omnämnas att det då ej fanns tillstymmelse till skollokaler, utan undervisningen ägde rum i lärarnas, respektive lärarinnornas små kamrar och då anar man »klassernas» storlek och de primitiva lektionerna. Moster Sara åtnjöt stort förtroende och torde företrädesvis ha samlat honoratiores telningar omkring sig.
I stadens tidning J. T. för 18 aug. 1845 finner man en annons, som tydligen vänder sig till de (tjänande små i samhället. »Undertecknad»,
heter det, »anser sig böra fästa husbönders uppmärksamhet därpå att jag nästa söndag den 24 aug. öppnar en söndagsskola, där undervisning i skriva och räkna lämnas åt dem det åstundar mot en avgift av 12 skilling b:o i månaden. Lärotimmarna äro från 3 till 6 var- je söndagseftermiddag och erlägges månatligen på förhand. /. Gustin.» Denne lärare med de anspråkslösa fordringarna var stadens skollärare under 1830—40-talen och efterträddes av Lars Lindahl, som tycktes ha varit den förste med hederstiteln »ordinarie».
Emellertid stego fordringarna för ledning av flickornas studier, och så uppstodo efterhand några små, man kunde kalla dem flick- pensioner, och den äldsta jag sett omtalas är överstinnan Eeks i Dvärsätt. överstinnan bodde efter överstens avresa först på Frösön, men flyttade till Dvärsätt. Skolklassen var inrymd i en bryggstukammare. (Fröken Ida Dahlins moder Laura Stridsberg hade gått i den »pensionen», enligt Ida Dahlins uppgift.)
I övrigt annonserar en fru Löfvenstedt i Härnösand och en fru Augusta Sundström, f. Fjellström, i Gävle i J. T. 1845 att helpension jämte undervisning i »fransyska språket, dans och compliment» kan erhållas. Det omtalas vid något tillfälle att flera flickor från Östersund hade tillbringat några terminer därstädes. Men konkurrens uppstår alltid inom skilda områden. Samtidigt med ovanstående damer annonseras i J. T.: »Undertecknad har d. l:sta juli härstädes öppnat pension för flickor. Undervisningsämnen äro: Christendom, Svensk Språklära, Historia o Geografi, Räkna, Skrifning, Fransyska o Tyska Språken, Rita, Måla och Handarbeta … Om fortepiano kan anskaffas lämnas undervisning i Musik. Skolans lokal bliver tillsvidare i Residensets flygelbyggnad 1 tr. Constance Sodenstlerna.» (Hon var syster till stadens postmästare och gifte sig sedan med häradsskrivare Leczinsky i Lit.) Pensionen flyttade till den av doktor Wetterberg bebodda gården på Köpmangatan vid hans avflyttning från staden 1846. Senare flyttades »pensionen» till Charliers gård vid Köpmangatan. Som biträdande lärarinna i fröken Sodenstiernas skola har uppgivits Aurore Hollsten, gift sedermera med handlanden Charlier. Hon fortsatte sedan på egen hand med en liten omtyckt privatskola. Enligt sonen, prof. C:s uppgift, var »tant Schaljes» lilla lärdomsanstalt en tid inrymd i Genbergs gård, Prästgatan 53.
Från dessa förnäma utflykter till lärdomens örtagård hitta vi nu en originell skolmästare, fanjunkare Sture, som hade en liten skolklass nära »Solbergs på Prästgatan». Han utbjuder 1849 sin undervisning för »12 skilling b:o i månaden» och erhåller det omdömet att ha varit en av de bättre i knektskolmästarnas stora skrå. — Under 50-talet bliva skolorna många: Amalia Köhl hade en liten skola inrymd på Fritzhem, 1856 starta mamsellerna Hilda och Augusta Strömbäck en liten skola i »handl. Vinnbergs gård på Storgatan». Skolan kombinerades med tapisseriaffär samt med »tillverkning av safter o. sylter och — galvanoplastisk försilvrlng». Änkefru Siöstén hade en liten skolklass i bostaden »Hedmans gård på Storgatan» (uppgift av dottersonen Fredr. Wilh. Jonsson, död för något år sedan. Son till Magister J.). Ulla Falck, sedermera modehandlerska, upptog även i unga år den med tiden tydligen stora konkurrensen om bildningstörstande flickor i staden.
På 1870-talet ökades ytterligare antalet av undervisande damer med Anna Afzelius, sedermera prostinnan Modin, och Hedda Berg, som var verksam i sin lilla skola på 1870-talet. Fröknarna Augusta och Emma Sundberg hade en mycket besökt skola, inrymd Köpmangatan 12. De hade klassystem och torde ha varit pedagogiskt utbildade. Den skolan har jag hört berömmas.
Omkring 1880 startar Amanda Wiklund sin lilla skola, vilken många uppge ha varit fröet till nuvarande flickläroverket. Samtidigt synes Margareta Åslund f. Jonsson, med flit och framgång ha sysslat med undervisning.
Jämsides med alla dessa mera privata undervisare fanns sedan mitten av 1840-talet den fasta folkskolan i staden, men det säges att skolgången ej var så regelbunden hos »folkets barn» — föräldrarna sågo väl oftast hellre att barnen raskade på med skolan och kom »i lära» —det var nog säkrare med gesällbrev i ett yrke än med ett skolbetyg, som var svårare att omedelbart omsätta i försörjning.

Man torde nu ej riktigt kunna bedöma den pedagogiska skickligheten i äldre tider, den anses visst mycket underlägsen nutidens, men rättvisan och tacksamheten kräver att man erkänner den noggrannhet och det intresse som forna tiders lärare och lärarinnor lade i dagen.

Småplock ur arkiven

Nachspiel på Stortorget och på Cancelliet

Protokoll hållet å Lands Cancelliet i Östersund den 9 Juni 1856.
Närvarande Herr Landshöfdingen och Riddaren J. O. Dahlström samt underteck- nad t. f. Landssekreterare.
S: D: Företrädde t. f. Stadsfiskalen J. Erixon och Inlemnade en så lydande skrift:
Till Kongl. Maj:ts Befallningshavande I Östersund;

Som mot morgonen till sistlidne Annandag Pingst, åtskillige gäster å Handlanden P. Wiklunds brölopp, efter det de följt brudparet till deras hemvist, vid återvändandet derifrån fallit på den fixa idén, att just mitt på torget till råga på måttet, intaga sista glädjetårn för den gångna dagens högtidliga minne, hvadan några boutillier Pounch blef af Herr Ingeniör Hallqvist från Konditor Sundins genom pigan Erika, reqvirerade och uppställde på ett bord som Herr Baron Cederström låtit nedtaga från sistnämnda ställe till den förut ässkade platsen, ur hvilka sedan serverades till dess innehållet var förtärt, samt under njutande deraf, har afsjungits några för tillfället passande godbitar; Så ock då ett dylikt handlingssätt är stridande icke allenast emot så väl god ordning som ock hvad man bör kunna hafva att förvänta af bildade personer hvilka böra föregå andra med goda exempel, nödgas jag hos Kongl. Maj:ts Befallningshavande ödmjukast anhålla om Cancelliförhör med såväl konditor Sundins piga Erika Bräckberg hvilken utlemnat pounchen, som ock de häri åberopade Herrarne hvilka lära vara tillställare af ifrågavarande dryckesgille under nämnde helgdag, med påstående om laga ansvar, ej mindre å Erika Bräckberg för olaga utskänkning, än äfven å de ofvannämnde Herrar för Sabbatsbrott. Östersund den 20:de maj 1856. J. Erixon. efter uppläsande hvaraf Erixon likväl förklarade att som der uti skriften omförmälda sång icke varit av beskaffenhet att kunna hänföras till oljud Erixon funne sig sakna fog att fullfölja någon ansvarstalan emot Baron Cederström och Ingeniören Hallquist; hvaremot Erixon yrkade att då Pigan Bräckberg medelst anteckning å skriften erkänt rigtigheten af det emot henne angifna förhållande hon måtte derför fällas till laga ansvar; Och pröfvade K. Bef:de som lät bero ved återkallandet af åtalet emot de två förstnämnde rättvist döma Bräckberg för det hon under den tid då, jeml. Kon. Bf:des Kungörelse den 20 :e febr. 1854, källare här i staden icke finge hållas öppne, utskänkt spirituösa drycker, att jemlikt §§ i Kongl. förordningen den 4:d Maj 1855 bota 6 Rdr 32 sk. samt för sabbats- brott 3 Rdr 16 sk. eller tillsammans 10 Rdr B:co.
In fidem
J. N. G. Rissler

Östersunds äldsta födelseböcker
1789—1819

(Ur volymerna AI: 1 och C: 1 i Östersunds kyrkoarkiv
i länsarkivet i Östersund.)
I Östersund fanns enl. k. brev 20/4 1793 anställd en e. o. prästman som samtidigt biträdde i Brunflo. Staden har egen kyrkobokföring från 1795 och fick egen stadspredikant 1821. För tiden 1789—1794 är födelseboken en senare gjord avskrift av anteckningarna i andra böcker.

FÖDDE I ÖSTERSUND.

 

Månad född döpt 1789
Januarii 10 Margreta. P. Garfw: Joh: Thelberg och hust. Margr. Hasselgren.
Augusti 7 9 Johannes. P. Färg: Nils Nordlund och h. M: Elis. Qvarnström.1)
1790
Maji 3 4 Elisabet Christina. P. Garfw. Joh. Thelberg och h. Margr. Hasselgren.
Decemb: 21 21 Anna Christina. P. Skomak. Jöns Engwall och hustru.
1791
Junii 6 8 Eva Cathrina. P. Mast. Joh. Thelberg och h. Margr. Hasselgren.
Julii 27 28 Brita Cathrina. P. Skrädd. Nils Sjölund och h. Elisabet Nyström.
1792
Aug. 22 24 Johannes. P. Garfw. Joh. Thelberg och h. Margr. Hasselgren.
December 14 16 Margreta Cathrina. P. Guldsm. Carl Edvall och h. Beata Persdotter.
1793
Januarii 14 15 Anna Elisabeth. P. Färg. Nils Nordlund och mad. M. Elis. Qvarnström.
Februarii 7 10 Jöns. P. Arbetsk. öne Jönsson och hustru Kerstin Persdotter.
1794
Januarii 21 23 Matthias. P. Arbetsk. Pär Mattsson och hustru Margr. Pärsdotter.
Februarii 4 4 Nils. P. Skrädd. Lars Digerberg och h. Märeta Broddesdotter.
Maji 12 12 Christina. P. Kopparsl. Nils Svedberg och h. Märeta Christophcrsdotter.
December 22 23 Nils Olof. P. Skrädd. Nils Sjölund och h. Elis. Nyström.
1795
Novemb 14 18 NILS ERIC. (Död 25/7 18169
Parent. H. Apoth. Sam. Perman och fru M. M. Wasell. Testes. H:r Captainen Andr. Amneus med dess fru.
H:r Hofpred. G. A. örbom med dess fru. Adjuncten E. Nordenberg och mademoiselle Amneus.
1796
Februarii 24 25 PETTER.
Parent. Arbetskarl, Öne Jönsson och h. Kerstin Pehrsdotter 29 år
Testes. B. Olof Ersson orh h. Brita Swensdotter.
Drag. Carl Flygare orh dess h. Anika Månsdotter.
Drag. Eric Hansson i Thorwalla och h. Anna Andersdotter.
Drag. Eric Ahl och pig. Märeta Andersdotter alla i Odensala.
Marti 3 4 BRITA MARGRETA.
Parent. Glasmäst. Anders Bergström och h. Brita Hellberg 43 år.
Testes. Apothek. Sam. Perman och dess fru M. M. Wasell.
Handelsm. Nils Törnstedt och dess fru M. Törnsten.
Kopparslag. Nils Stadling och pig. Kerstin Pehrsdotter.
April 4 CARL.
Parentes. Guldsmeden Carl Edwall och h. Beata Pärsdotter 37 år
Testes. Herr Apoth. Sam. Perman med dess fru.
Glasmästaren Bergström och hans hustru. Kopparslagaren Swedberg och hans hustru. Hökaren Martin och pig. Christina.
Maji 21 22 OLOF.
Parentes. Skärsliparen Thom. Vengman och h. 31 år
Testes. Herr Apoth. Sam. Perman och dess fru.
Herr Handelsman Nils Törnstedt och dess fru. Kopparsl. Lundberg och madame Holmberg. Hökaren Jon Martin och j:fru Anna Gr. Berg- ström.
Augusti 29 30 ELISABETH CHRISTINA.
Parentes. Skrädd. Nils Sjölund och h. Lisa Nyström. 30 år. Testes. Herr Hofpred. G. A. Örbom och fru M. M.
Perman. Glasmäst. Bergström och dess h. Brita Hellberg. Kopparslag. Lundberg och madame Cajsa Thelberg. D:o Sandberg och j:fru Anna Greta Nyberg.
December 7 11 ERIC GUSTAF. (Död 1839 18/9 kl. 9 e. m.)
Parentes. Carduansmak. Joh. Thelberg och h. Cath. Löflind 30 år
Testes. H:r Hofpred. Gustaf Ad. örbom med dess fru.
Kopparslag. Nils Stadling med dess madame. Adjunct. Eric Nordenberg och mamsell C. M. Lindgren.
December 23 25 ANNA CATHARINA.
Parentes. Apothekaren Herr Samuel Perman och fru Margareta Wasell 35 år
Testes. H:r Comminister Eric Kåhre och fru Anna Sophia Fogelmark.
Färgaren H:r Nils Norlund med dess hustru. Handelsm. H:r Carl Nordin och jungfru Kryger.
1797
Februarii 13 14 CHRISTOPHER. (Död 14/2 1800)
Parentes. Kopparslag. Nils Swedberg och h. Mereta Christophersdotter. 33 år
Testes. Herr Apoth. Samuel Perman med dess fru M. M. Wasell.
Kopparslag. Nils Stadling med dess h. Ulrica Planting Bergloo.
Skrädd. Nils Sjölund med dess h. Lisa Nyström. Dräng. Christopher Christophersson i Sunne och pig. Anna Månsdotter frän Odensala.
Junii 24 CATHARINA CHRISTINA.
Parent. Kopparslag. Nils Stadling och h. Ulrica Planting Bergloo.
Testes. H:r Lieut. Gabriel Planting Bergloo och fru
capitainskan Catharina Elisabeth Planting Bergloo.
Carduansmakaren Joh. Thelberg och fru lieutenantskan Low. Christ. Planting B. född Törnsten.
Adjuncten Eric Nordenberg och fröken Hedwig Planting Bergloo.
October 17 18 ANNA CHRISTINA.
Parent. Kopparsl. Jonas Sandberg och h. Anna Margreta Nyberg.
Testes. Vagnmak. Pehr Holmberg och Lisa Sjölund.
B. Jöns Pehrsson med dess h. Anna Aronsdotter i Odensala. Walla, Frösö.
B Wallberg och dess h. Dräng Lars Nyberg och pig.
1797
April 11 15 PETTER.
Parentes. Carduansmak. Joh. Thelberg och h. Cath. Löflind 32 år
Testes. Herr Apothekaren Sam. Perman och dess fru M. M. Wasell.
Färgar Nils Nordlund och dess h. El. Qwarnström.
Prowisorn H:r Joh. Edberg och jungfru Kryger.
Junii 18 19 MARTIN.
Parentes, Hökaren Jonas Martinsson och h. Karin Jönsdotter 21 år
Testes. Guldsmed. Carl Edwall och Nils Larssons h.
Anna i Odensala.
B. Hendric Mårtensson och Swedbergs hustru i Östersund.
B. Magnus Gössling och dess h. Margreta Jönsdotter i Odensala.
Dräng. Mårten Hendriksson och pig. Anna Jönsdotter ibid.
Sept 1 2 ANNA STINA.(Död 12/3 1801.)
Parentes. Jernkräm. Jonas Medin och h. Christina Pehrsdotter 33 år
Testes. Hattmak. Lars Swedin med dess hustru.
Corpr. Eric Ahlberg och hans hustru i Odensala. Smeden Anders Lustig och hans hustru.
Pehr Ammerberg och hans hustru i Odensala. Dräng. Mats Hansson och pig. Stina Hansdotter i Odensala.
Augusti 15 16 JOHANNES.(Död 25/4 1799.)
Parentes. Skrädd. Nils Sjölund och h. Elisabeth Nyström 32 år
Testes. Collega Schola; H:r Paulus Pallén och dess fru Maria Christina Sellén.
H;r Handelsm. Olof Edström och dess fru Cath. Christ. Lidberg.
Mastar Olof Söderqvist och dess h. Catharina Berggren.
H:r Prowisor Johannes Edberg och mad:selle Helena Sophia Edström.
October 4 7 SARA.
Parentes. Arb:sk. Pehr Matsson Floberg och h. Margret Pehrsdotter 24 år
Testes. H:r Handelsm. Nils Törnstedt och fru pastorskan Törnsten.
Hökaren Jonas Martin och dess h. Karin Jönsdotter. B. Pehr Pehrsson och enkan Ingri dotter i Odensala.
Mästar Jonas Näsberg och pig. Anna Jönsdotter i Odensala.
Dräng. Anders Paulsson och pig. Gölin Pehrsdotter ibid.
5/11 GUSTAVA FREDRICA.
Parentes. Cattunstryckaren Joh. Fredr. Rosenlund och h. Christina Öberg.
Testes. H:r Handelsman N. Törnstedt och fru pastorskan Törnsten.
Vagnmak. P. Holmberg och dess k. maka. Carduansmakar Joh. Thelberg och dess h. Cath. Löflind.
Glasmäst Anders Bergström och dess h. Brita Hellberg.
H:r Provisor Joh. Edberg och mademoiselle Törnsten.
1799
Februar 16 18 CHRISTIERN.
Parentes. Guldsmed. Carl Edwall och h. Beata Pehrsdotter 40 år
Testes. H:r Prowisor Joh. Edberg och mad:selle Justina Amneus.
Mastar Nils Stadling och dess h. Ulrica Planting.
B. Hendric Mårtensson och Nils Lars h. Anika i Odensala.
B. Magnus Gösling och Marget Jönsdotter ibid. Dräng. Olof Pehrsson och pig. Gölin Pehrsdotter ibid.
Martii 27 29 ANDERS.
Parentes. Smed. Ol. Norman och h. Christina Berglund. 30 år.
Testes. H:r Apothek. Sam. Perman och dess fru.
Kopparslag. Sandberg och madame Rosenlund. Hök. Jonas Martin och madame Swedberg. H:r Prowis. Edberg och mamselle Törnsten.
April 13 14 JOHANNES.
Parentes. Skärslip. Thomas Wängman och h. Cathrina Nilsdotter 30 år
Testes. Färjaren Nils Nordlund med dess hustru.
Kopparslagaren Nils Stadling med dess hustru. Skräddaren Nils Sjölund med dess hustru.
H:r Prowisor Joh. Edberg och mamsell Chr. Margr. Törnsten.
Juli 18 21 MARGRETA ELISABETH.(Gift 1825 28/6)
Parentes. H:r Apothekaren Samuel Perman och fru M. M. Wasell.
Testes. H:r Häradshöfding Anders Wasell och dess fru C. C. Cimmerstedt.
H:r Prosten W. G. Zetterberg och dess fru Anna Dahlberg.
H:r Lieutenant Eric Callwagen och fru pastorskan Törnsten.
H:r Prowisor Joh. Edberg och mad:selle Anna Beata Burman.
Nowemb. 10 10 BRITA MARGRETA.
Parentes. Kopparslagar Nils Stadling och h. Ulrica Planting 32 år
Testes. Adjuncten Nils Planting i Owiken och fröken Hedwig Planting.
B. Hans Månsson i Torp och Boda samt kloc- karen Olof Abrahamssons hustru Brita i Brunflo och Lund.
B. Hindric Jönsson och dess H. Margreta Johansdotter i Torp och Komsta.
B. Olof Jönsson och dess H. Merta Jonsdotter i Borgsjö och Byn.
December 26 Et Dödfödt flickebarn. Par. Skrädd. N. Sjölund och h. Elisabeth Nyström. 33 år.
1800
Junii 1 2 BRITA MARGRETA.(Död den 11 Aug. 1809)
Parentes. Kopparslag. Jonas Sandberg och h. A. Margr. Nyberg 23 år
Testes. H:r Apoth. Sam. Pcrman och madame Holmberg.
Skom. Jöns Engwall och madame Thelberg. Uhrmak. Er. Nordlund och Inga Hammar. Kopparslag. Swedberg och dess hustru. Unga Carl Holmberg och Anna Stina Nyberg.
Augusti 31 4/9 oäkt. CATHARINA.
Parentes. Pigan Kerstin Mårtensdotter i tjenst hos H:r Apoth. 30 år
Testes. H:r Apoth. Sam. Perman och dess fru Maria Margr. Wasell.
Garfv :mäst. Johan Thelberg och dess h. Cathr. Lindlöf.
Petter Nordlund och jungfru Cathr. Mar. Kryger.
October 25 26 OLAUS.(Död d. 31 Julii 1812.)
Parentes. Wagnmakar Eric Moberg och h. Anna Ersdotter 24 år
Testes. Glasmästar Anders Bergström och dess h. Brita Bergström.
Uhrmakar Eric Nordlund och dess h. Agneta Ekendahl.
Dräng. Hindric Ersson och jungfru Christina Ocklund.
December 23 23 STINA.
Parentes. Smeden Anders Hindriksson och h. Anna Nilsdotter 35 år
Testes. Collega Schola; Paul Hallen och h. Karin Swedin i Östersund.
B. Pehr Pehrsson i Ösa och h. Lisbet Pehrsdotter i Hällsta, Ahs socken.
Smed. Olof Olofsson i Hällsta och h. Karin Månsdotter i Ösa, Ahs socken.
Dräng. Eric Nilsson i Täng och pig. Mereta Jonasdotter i Hällsta, Åhs socken.
1801
Januarii 3 4 CATHARINA CHARLOTTA. (Död den 24 Febr. 1801)
Parentes. Carduansmakaren Johan Thelberg och madame Catarina Löfling 35 år
Testes. H:r Comminister Enoch Huss och enkefru Christina Tideman.
B. Anders Olofsson och h. Margareta Ersdotter i Indahl och Hällsta.
Gesällen Lars Hallström och demoiselle Brita Christ. Gerdvall.
Februarii 14 15 ANNA BRITA.
Parentes. Hattmak. Siggardt Fahlström och h. Catharina Rotberg 32 år
Testes. H;r Handelsm. Ol. Edström och dess fru Cathr. Christ. Lidberg.
Glasmäst. Anders Bergström och mad. Stadling född Planting.
Skrädd. Nils Sjölund och dess h. Elisabeth Nyström.
Mönsterskrif v. Joh. Sam. Biberg och j:fru Anna Mar. Fahlström.
Februarii 6 8 MARTHA DOROTHEA.
Parentes. Kopparslag. Nils Svedberg och h. Martha Christophersdotter 38 år
Testes. Glasmästar Bergström och dess hustru.
Hattmakar Fahlström och madame Sjölund. Hökaren Martin och dess hustru. Garfwaren Nesseur och jungfru Edström.
Majii 29 31 ANNA SOPHIA.
Parentes. Hökaren Jonas Martin och h. Karin Jönsdotter 24 år
Testes. H:r Handelsman Daniel Thorén och jungfru Sophia Edström.
B. Nils Larsson och h. Maria Ersdotter i Odensala.
B. Pehr Jönsson och dess h. Brita Mårtens- dotter i Berge och Frösön.
B. Mats Olofsson i Odensala och h. Marget Pehrsdotter i Östersund.
Dräng. Pehr Nordlund i Östersund och pig. Sophia Pehrsdotter i Berge och Frösön.
1802
Martii 11 14 SEGRIN.
Parentes. Arbetsk. Pehr Matsson och h. Marget Pehrsdotter 28 år
Testes. Apotekaren H:r Sam. Perman och fru Cathr. Christ. Selström.
Prowisor H:r Joh. Edberg och jungfru Lena Sofia Edström.
B. Pehr Olofsson och dess h. Brita Jonsdotter i Odensala.
B. Måns Ersson och dess h. Karin Segersdotter ibid.
B. Anders Olofsson och dess h. Ingiel Pehrs- dotter i Optand.
Maj 23 23 ANNA MARIA.
Parentes. H:r Handelsman Erik Söderberg och h. Maria Larsdotter 27 år
Testes. H:r Handelsman Lars Hallengren och jungfru Cajsa Åström.
Drag. Johan Asp och dess h. Maria Larsd:r i Fleckebo och Wästml:d.
Augusti 10 12 JOHAN OLOF.
Parentes. Garfvaren Johan Nessör och madam Cathrina Sellén 26 år
Testes. Kollega vid Frösö Skola H:r Paul Pallén och dess fru Maria Christina Sellén.
Glasmästar Anders Bergström och dess h. Brita Hellberg. H:r Dan. Thorén och jungfru Fredrica Sellén.
Augusti 18 22 oäkt. JOHAN DANIEL.(Död d. 21 Jan. 1807)
Parentes. Christina Ocklund. Fadren är ej känd. 23 år. Testes. Herr Komminister Enoch Huss och fru Märg.
Chr. Törnstedt. H:r Handelsman Joh. P. Forsberg och mamsell Hel. Sof. Edström.
Vagnmakaren Erik Moberg och dess h. Anna Moberg.
Skräddaren Pär Wallberg och dess h. Hel. Mertha Wallberg.
Septemb. 15 17 JOHAN SAMUEL.(Död d. 19 Maj.)
Parentes. Skrädd. Mäst. Nils Sjölund och h. Elisabeth Nyström 36 år
Testes. Apothekaren H;r Sam. Perman och pastorskan fru C. M. Lindholm.
Adjutanten Er. Casim. Winberg och dess fru Erica Wagenius.
Hattmak. Mast. Siggart Fahlström och dess h. Cathrina Rotberg.
Provisor H:r Joh. Edberg och mamsell Hel. Sofia Edström.
Novemb. 22 23 ERICA.(Död den 28 Dec. 1802.)
Parentes. Skrädd. Mast. Pär Wallberg och h. Helena Lundahl 39 år
Testes. Apotekaren H:r Sam. Perman och dess fru C. M. Wasell.
Sämskmak. Sergeant Ocklund och dess h. Anders Ocklund och mamsell Sofia Edström.
Mars 11 15 ANNA CHRISTINA.
Parentes. Jernkräm. Jonas Medén och h. Stina Pärsdotter. Testes. Jon Jonsson i Anundsjö och Fälltjäl och fru pastorskan Rissler i Klösta.
Erik Svensson och h. Segrin Märtensdotter i Kubbe.
Lars Mårtensson i Hädanberg och pig. Ingebor Zachariedotter i Norr-Mesun.
Nb Barnet är döpt i Lith och dess faddrar företräddes af närvarande ärliga män och qvinnor.
1803
Maj 28 30 MARIA SOFIA.(Död 13/12 1835)
Parentes. Apotekaren Herr Sam. Perman och fru M. M. Wasell 42 år
Testes. H:r Handelsm. Ol. Edström och enkefru pastorskan Lindholm.
H:r Adjunkten Nils Wasell och fru härads- skrifverskan Borg.
H:r Provisor Carl Bodell och jungfru Beata Kryger.
Augusti 16 17 CHRISTINA LOVISA.
Parentes. Hattmakaren Siggart Fahlström och h. Cathr. Rothberg 33 år
Testes. H:r Apoth. Sam. Perman och enkefru pastorskan Lindholm.
Hattmakaren Pär örberg och dess h. Anna Cathr. Örberg.
Karduansmak. Johan Nessör och dess h. Cathr. Sellén.
Herr Handelsm. Daniel Thorén och jungfru Chr. Margr. Fahlström.
Septemb 9 10 ERIK PETTER.(Död d. 3 april —04.)
Parentes. Vagnmak. Erik Moberg och h. Anna Moberg. 28 år.
Testes. H:r Apotekaren Sam. Perman och dess fru M. M. Wasell.
Sergeant Anders Ocklund och madam Ocklund.
Vagnmak. Petter Holmberg och dess h. Christ. Ekström.
Lärligen Anders Ocklund och mamsell Borg.
Oktober 31 1/11 OLOF NICLAS.
Parentes. Kopparslagaren Nils Svedberg och h. Merta Christofersdotter. 39 år
Testes. Urmakar Er. Nordlund och dess hustru.
Kopparslag. Lundberg och h. Karin Ersdotter frän Fillsta.
Torp. Måns Ersson och madam Edvall. Dräng. Erik Andersson i Fillsta och pig. Kerstin Ersdotter.
December 6 7 PAUL ERIK.
Parentes. Garfvaren mast. Johan Nessör och mad. Cathrina Sellén 27 år
Testes. Stadspred. Er. Nordenberg och enkefru pastorskan Chr. Merta Lindholm.
Handelsm. H:r Olof Edström och mad. Cathrina Thelberg.
Garfv. mästar Thelberg och pig. Kerstin Ersdotter.
December 14 16 CARL EVERT.
Parentes. Postinspektor H:r Ol Mejierberg och fru Margr. Fredr. Örbom. 44 år.
Testes. H:r Löjtnant Er. Mich. Krabbe och enkefru pastorskan Lindholm.
H:r Apotekar Sam. Perman och fru Maria Christina Pallén.
H:r Handelsm. Dan. Thorén och enkefru hofpredik. Örbom.
1804
Januari 10 CAJSA LOTTA.
Parentes. Karduansmak. Joh. Thelberg och madam Cathr. Löfling. 37 år
Testes. H:r Handelsman Hans Edlund och fru Margr. Fredr. Mejierberg.
H:r Handelsm. Joh. Ahlqvist och h. Margr. Ersdotter från Indahl.
H:r Färgaren Jonas Bill och jungfru Sofia Edström.
1805
Februari 3 ERIK PETTER.
Parentes. Vagnmak. Erik Moberg och madam Anna Fryckbom 28 år
Testes. Hattmak. Pär örberg och dess hustru.
Hattmak. Sigg. Fahlström och dess hustru. Lärlingen Pär Fryckbom och pig. Segri Vestberg.
Juni 14 15 INGA KATRINA.
Parentes. Skräddaren, mast. Lars Ekendahl och h. Helena Sofia Edström. 22 år
Testes. Prosten H:r Doktor W. G. Zetterberg och dess fru Anna Dahlberg.
Uhrmakaren Erik Nordlund och dess hustru. Studeranden Olof Niklas Edström och jungfru Margr. Thelberg.
Oktober 22 24 ERIK GUNNAR.
Parentes. Hattmak. Siggardt Fahlström och h. Katr. Rothberg 36 år
Testes. Herr Doktor W. G. Zetterberg och fru M. Perman.
Vagnmakar Moberg och dess hustru. Kopparslag, gesäll. Dahlberg och jungfru Strömstedt.
Oktober 4 8 JOHAN ERIK.
Parentes. Handelsm. Erik Söderberg och h. Maria Larsdotter 31 år
Testes. Handelsm. Jakob Hallgren och dess hustru.
Garfv. Johan Thelberg och dess hustru. Handelsbetjent. Erik Nyström och pig. Doroth. Ersdotter.
Oktober 17 HANS FREDRIK.(Död d. 5 Dec. 05.)
Parentes. Karduansm. Johan Nessör och h. Katrina Sellén 29 år
Testes. H;r Apotek. Sam. Perman och dess fru M. M. Wasell.
H:r Postmästar Ol. Meijerberg och dess fru M. Fr. Örbom.
H:r Mag:r Olof Loden och mamsell Beata Meijerberg.
Juni oäkt. ANDREAS.(Död 14 dagar gamal.)
Parentes. Fadren föregifves vara handlanden Jakob Hallgren. Modren pigan Anna Stina Nyberg. 29 år
Testes. H:r Vaktmästaren Ol. Oldberg och dess hustru.
Sämskm. mästar Ocklund och dess hustru. Skrädd, mastar Walberg och dess hustru. Ocklunds son och dotter.
Oktober 5 ANNA JULIANA.
Parentes. Färgaren Olof Wallström och h. Gölin Johansdotter 30 år
Testes. Skrädd. Petter Wallberg och dess hustru.
Krögaren Math. Öfeldt och dess hustru. Handelsbetjenten Er. Nyström och pig. Segrid Jakobsdotter.
1806
Februari 12 13 JOHAN ERIK
Parentes. Skomak. And. Thunström och Segrin Ersdotter 21 år
Testes. Stadspred. E. Nordenberg och fru doktorinnan Zetterberg.
Skomak. Petter Westerberg och dess h. Ulri- ka i Hudiksvall.
Gesällen Sven Friberg i Hudiksvall och jungfru M. Strandberg.
Januari 24 25 HALFVAR MARTIN.
Parentes. Garfvaren Nils Backlund och h. Kerstin Mårtensdotter 36 år
Testes. Herr Pastor Pallén och fru M. C. Törnstedt.
Skrädd, mast. P. Wallberg och dess h. Hel. Märta Wallberg.
Dräng. Anders Ocklund och jungfru Margr. Telberg.
Februari 10 16 SOFIA KRISTINA.(Död d. 10 Juni —09.)
Parentes. Mathias öfeldt och h. Elisabet Nilsdotter. 36 år.
Testes. Hökar Anders Bergström och dess hustru.
B. Pär Olofsson och enk. Sofia Pärsdotter i Sunne och Hegled.
H:r Magnus Perman och jungfru Anna Stina Strömstedt.
Mars 18 18 JOHAN CHRISTIAN.
Parentes. H:r Handelsm P. E Forsberg och fru M. S.Borg.  30 år.
Testes. H:r Apotekar Sam. Perman och frt Pastorskan Lindholm.
H:r Handelsman Forstedt och des, fru Sundsvall.
H:r Handelsm. Däcker och mamsell Kajsa Lena Löfstedt ifrå Hernösand.
Augusti 23 24 JOHAN ERIK.
Parentes. Skrädd. Nils Sjölund och h. Elisabet Nystrera.
Testes. Mästar Johan Nessör och dess h. Katrin Sellén.
Mästar Siggart Fahlström och dess hustru. Mästar Erik Moberg och dess hustru.
Herr Sam. Perman och jungfru Greta Thelberg.
Juni 13 14 ANDERS GUSTAF. (Död den 20 Sept. 06)
Parentes. Herr Handelsm. Jakob Hallgren och h. Lisa Jönsdotter 26 år
Testes. Herr Handelsman Söderberg och hans hustru.
Hattmakar Örberg och dess hustru.
Hindrik Fryckbom och pigan Dordi Ersdotter.
Oktober 12 12 CARL FREDRIK.
Parentes. Garfvaren Johan Nessör och h. Katrina Sellén 30 år
Testes. Herr Handelsman P. Er. Forsberg och fru Sofi Magdl. Borg.
Herr Handelsman Jakob Hallgren och dess h. Elis. Jönsdotter.
H:r Provisor Sam. Perman och jungfru Margr. Thelberg.
Septemb:r 30 2/10 OLAVA SOFIA
Parentes. Skrädd. Lars Ekendal och h. Helena Sofia Edström 23 år
Testes. Vagnmakar Er. Moberg och dess h. Anna Fryckbom.
Torparen Olof Ersson och dess h. Stina Nilsdotter i Berge.
Dräng. Johan Ekendal och jungfru Anna Stina Berg.
Novemb:r 4 5 OLOF MAGNUS.
Parentes. H:r Vagtmäst. Ol. Oldberg och mad. Sigrid Oldberg 36 år
Testes. H:r Handelsm. P. Er. Forsberg och dess fru Sofia Magd. Borg.
H:r Handelsm. Jakob Hallgren och dess fru Elisabet Hallgren.
Färg. Ol. Wattström och madam Wallberg född Hel. Lundal.
Sonen Anders Ocklund och dottren Kristina Ocklund.
December 18 21 KRISTINA.
Parentes. Dräng. Jonas Andersson och h. Brita Månsdotter 30 år
Testes. Urmakar Erik Nordlund och h. Agneta Ekendal.
B. Erik Jönsson och dess h. Karin Jönsdotter i Lund.
Dräng. Johan Nilsson 1 Östersund och pig. Ingiel Andersdotter pr.g:d.
— — Pär Matsson i Ope och pig. Brita Ersdotter i Lund.
1807
Januari 6 6 ANDREAS.2 (Död den 24 Maj 1809)
Parentes. Garfv. Joh. Thelberg och madam Katr. Löfling 39 år
Testes. Herr Handelsm. Er. Söderberg och dess h. Maria Larsdotter.
H:r Kassör Joh. Nessör och dess h. Katrina Sellén.
H:r Provisor Sam. Perman och mamsell Beat. Mejierberg.
Februari 5 8 KERSTIN.
Parentes. Drag. Erik Ahl och h. Anna Månsdotter. 39 år.
Testes. H:r Vagtmästar Ol. Oldberg och dess hustru.
B. Carl P. Flygare och dess hustru i Odensala. B. Anders Pälsson och enk. Märet Gunnarsdotter ibid.
Dräng. Erik Ersson och pig. Brita Pärsdotter ibid.
April 18 19 BRITA STINA.
Parentes. Garfv. Nils Backlund och h. Kerstin Mårtensdotter 33 år
Testes. Stadspred. E. Nordenberg och enkefru pastorskan Lindholm.
Garfv. Joh. Nessör och dess h. Katrina Sellén. Provisor Sam. Perman och jungfru A. C. Strömstedt.
Augusti 20 21 JOHAN JAKOB.(Död d. 11 Maji 1811.)
Parentes. Herr Handelsm. Jak. Hallgren och mad. Lisa Jönsdotter 27 år
Testes. Herr Handelsm. P. Er. Forsberg och dess fru Sof. Magdl. Borg.
Herr Vagtmästar. Ol. Oldberg och dess hustru. Herr Provisor Sam. Perman och jungfru A. C. Strömstedt.
December 9 11 SARA MARIA
Parentes. Hattmak. Siggart Fahlström och h. Cathr. Rotberg 37 år
Testes. Handelsm. Erik Söderberg och dess hustru Maria Söd.
Uhrmakar Er. Nordlund och dess h. Agneta Nordlund.
Guldsmed. C. Arnberg och mamsell Br. Gr. Hagström.
1808
Januari 17 24 BRITA LISA
Parentes. Timmerman Jonas Andersson och h. Brita Månsdotter 32 år
Testes. Vagtmästar Olof Oldberg och dess hustru. Ersdotter i Torvalla.
Dagsv. Jakob Vestberg och dess h. Kerstin Johansdotter.
Dräng. Anders Ersson i Grytan och pig. Meret Jakobsdotter.
Januari 29 31 PETTER OLOF. (Död)
Parentes. Handelsm. Pet. Er. Forsberg och fru Sofia Magdl. Borg 33 år
Testes. Adjunkten H:r Ol. Huss och dess fru Maria Katr. Borg i Sjön.
Landsskrifv. H:r Ol. Borg och dess fru Brita Kristina i Medelpad.
Handelsm. H:r Jakob Hallgren och dess fru Elisabet i Öst:d.
Provisor H:r Sam. Perman och mamsell Beata Mejierberg.
Mars 11 13 NILS ERIK.
Parentes. Hindrik Fryckbom och h. Segrin Jakobsdotter 19 1/2 år
Testes. Vagnmak. Erik Moberg och dess hustru.
B. Pär Pärsson och dess h. Gölin Jonsdotter i V. Böle.
Dräng. Pär Fryckbom och pig. Marget Pärsdotter i V. Böle.
— Jonas Pärsson och dess h. Anna Johansdotter ibid.
Maj 6 8 BRITA STINA.(Död d. 6 Sept. —08.)
Parentes. Garfv. Johan Nessör och h. Katrina Sellén. 31 år.
Testes. H:r Mönsterskrif. Biberg och fru. H:r Sergeant Gram och fru.
Sämskmakar Ocklund och hustru. H:r Magnus Perman och pig. Anna Stina.
Maj 3 3 oäkt. MARTHA HENRIKA. (Död den 15 Juli 1808)
Parentes. — — — Martha Brita Fundin. 25 år
Testes. Handelsm. Erik Söderberg och dess fru Maria Söderberg.
Färgaren Olof Wattström och madam Juliana Wattström.
Gördelmakar And. Granqvist och mad. Anna Granqvist.
Provisor Sam. Perman och jungfru Anna Cathr. Strömstedt.
September 3 4 oäkt. JOHAN.
Parens. Pig. Kerstin Jönsdotter. 20 år
Testes. H:r Feltkamrer Lena:us och dess fru Cathr. Gr. Sandvall.
Traktör Ödfeldt och dess hustru.
Torp. Måns Månsson och h. Märet Månsdotter i Odensala.
Johannes Thelberg och pig. Cathr. Örling.
November 20 oäkt. CHRISTINA MAGDLENA. (Död d. 15 mars —09)
Parentes. Pig. Brita Nyberg.
Testes. Vallberg och h. Thelberg och madam Sjölund. Joh. och Margr. Thelberg.
1809
Januari 27 28 NILS OLOF.
Parentes. Traktör Math. öfeldt och h. Elis. Nilsdotter. 39 år.
Testes. H:r Vagtmäst. Ol. Oldberg och fru Elis. Hallgren.
Vagnmak. P. Holmberg och mad. Sigr. Oldberg.
Färgar Vattström och h. Gölin Vattström.
Mars 3 5 ANNA MARGRETA.
Parentes. Vagnmak. Er. Moberg och h. Anna Fryckbom 32 år
Testes. Tracktör Math. Öfeldt och mad. Christ. Gram.
Vagtmäst. Ol. Oldberg och dess h. Segrid Oldberg.
Kopparslag. Nils Svedberg och dess hustru. Skomak. Er. Fryckbom och Juliana Borg.
Mars 24 25 JONAS. (Död. d. 29 aug. -09)
Parentes. Snick. Johan Jonsson och h. Märeta Olsdotter 35 år
Testes. Garfv. Nessör och dess h. Olof Ekendal och dess hustru.
Jonas Andersson och dess hustru.
Anders Ocklund och Kristina Ocklund. Johan Ekendahl och jungfru Telberg.
April 28 28 oäkt. MARGARETA CATHARINA. (Död. d. 28 aug. -09)
Parentes. Fadren är ej namngiven. Modren Beata Margareta Kruger. 24 år
Testes. Handelsman Hallgren och jungfru Strömstedt.
Mästar Bergström och dess hustru.
Mästar Granqvist och dess hustru.
Juni 12 16 ANNA KATRINA. (Död den 20 Juli 1809, undfick genast nöddop som confirmerades)
Parentes. Garfv. Joh. Nessör och h. Katrina Sellén. 33 år.
Testes. Vagnmakar Er. Moberg och dess h. Anna Fryckbom.
Konstap. And. Hallsten och enk. Maria Jakobsdotter.
Johannes Thelberg och jungfru Br. Kajsa Sjölund.
Augusti 6 6 KAJSA LISA
Parentes. H:r Handelsm. Jak. Hallgren och h. Lisa Jönsdotter 29 år
Testes. Garfv. Joh. Nessör och enkefru pastorskan Lindholm.
Sämskmak. And. Ocklund och dess h. Elis. Sundberg.
Betjent. Swen Kinlund och jungfru Kristina Ocklund.
Augusti 9 10 ANNA BRITA.
Parentes. Gördelmak. And. Granqqvist och h. Anna Åslund 24 år
Testes. H:r Handelsm. Er. Söderberg och fru Christ. Gram, f. Rolander.
H:r Mönsterskrif. Joh. Sam. Biberg och dess fru A. M. Falström.
Vagnmakar P. Holmberg och madam Moberg. Lärlingen Er. Fryckbom och mamsell A. Katr. Zetterberg.
Augusti 16 20 BRITA GRETA. (Död den 3 Jan. 1810.)
Parentes. Vagtmäst. Ol. Oldberg och h. Segrin Carlsdotter 39 år
Testes. H:r Apotek. Sam. Perman och fru Christ. Gram.
Traktör Math. Öfeldt och dess hustru. Betjent. Sven Kinlund och mamsell A. C. Zetterberg.
Provisor Sam. Perman och pig. Sigrin Pärsdotter i Vången.
December 14 15 LARS PETTER.
Parentes. Handelsm. Er. Söderberg och h. Maria Larsdotter 35 år
Testes. H:r Mönsterskrif. J. S. Biberg och dess fru Anna Mar. Fahlström.
Nämndem. Pär Olofsson och dess hustru pä Frössön och Berge.
Lärligen Joh. Thelberg och jungfru Telberg.
1810
Mars 18 20 LARS.
Parentes. Skrädd. Lars Ekendal och h. Hel. Sofia Edström 27 år
Testes. Apotekar Sam. Perman och fru Hallgren.
Olof Ekendal och dess h. Helena Hansdotter. H:r Magnus Perman och jungfru Strömstedt.
Augusti 4 9 CARL ERIK.
Parentes. Hautboisten Jac. Wolter Hoffne och h. Kristina Ocklund 31 år
Testes. Herr Apot. Sam. Perman och fru Hallgren.
Mäster Joh. Thelberg och dess hustru. Fanjunkar Krook och mamsell A. C. Zetterberg.
Anders Ocklund och jungfru Thelberg.
Septemb:r 6 9 PÄR ERIK.
Parentes. H:r Inspektor P. Amneus och fru M. Hedenqvist 27 år
Testes. H:r Apot. Sam. Perman och fru Lindholm. H:r Postinspekt. Granström och dess fru. H:r Telegraphinsp. Granström och mams:e Zetterberg.
H:r Magn. Perman och mamsd Granström.
Septemb:r 17 19 oägt. KATRINA LOVISA.
Parens. Margr. Bylund ifr. Häsjö. 21 år
Testes. H:r Handelsm. J. Hallgren och madam Näslund.
Gördelmak. Granqvist och dess maka. Johan Thelberg och jungfru Hörnstedt.
Septemb:r 29 oägt. ANNA KATRINA.
Parens. Pig. Anna Pärsdotter fr. Dalarna och Vika Socken 20 år
Testes. H;r Handelsm. Jak. Hallgren och dess fru. H:r Mönsterskrif. Joh. Sam. Biberg och dess fru.
Tracktör Hallsten och madam Anna Kellberg. H:r Pär Röding och jungfru Strömstedt.
December 10 12 PÄR JAKOB.
Parentes. Glashandl. Hindr. Fryckbom och h. Segrin Vestberg.
Testes. Sergeanten Joh. And. Gram och dess h. Kristina Rolander.
Färg. Ol. Wattström och dess h. Gölin Johansdotter. Erik Fryckbom och Anna Stina Engvall.
December 30 31 JONAS FREDRIK.
Parentes. Smeden Olof Nordin och h. Katr. Margr. Berg 30 år
Testes. Handelsman Er. Söderberg och dess hustru.
Gördelmakar Granqvist och dess hustru. Smeden And. Hindriksson och dess hustru. Magnus Perman och mamsell Granström.
1811
Januarii 12 13 EMMERENTIA MARGRETA.
Parentes. Hattmak. Sigart Fahlström och h. Katr. Rotberg 40 år
Testes. H:r Rådman Ing. Björkqvist och fru Christ. Margr. Lundberg.
Garfw. Johan Thelberg och dess h. Katr. Löflind. Lärl. Johan Thelberg och jungfru Margreta Thelberg.
Januarii 21 24 HELENA CHRISTINA.
Parentes. Carl Niclas Holmberg och h. Anna Brita Norman 30 år
Testes. H:r Apoth. Perman och enkefru doctorinnan Zetterberg.
H:r Secret. Magn. Perman och mamsell Amnaeus. Wagnm. Erik Moberg och dess hustru.
Februarii 3 5 INGA CATHARINA.
Parentes. Dagsvärksk. Olof Ekendahl och h. Helena Hansdotter 31 år
Testes. Urmakaren Erik Nordlund och dess hustru Agneta Nordlund.
Bond. Ifwar Hansson i Wamsta och dess hustru.
Timmerm. Joh. Ekendahl och pig. Anna Månsd:r i Hållborgen.
Dräng. Jonas Hansson och pig. Maja Lena Ifvarsdotter i Wamsta.
Martii 9 12 ANNA MARIA.
Parentes. Hökaren Jonas Andersson och h. Brita Månsdotter 38 år
Testes. H:r Apoth. Perman och enkefru doctorinnan Zetterberg.
Wagnmak. Erik Moberg och dess hustru. Dagsvärksk. Anders Hindriksson och enkan Karin Engvall.
Herr Jacob Perman och mamsell Zetterberg.
Juni 8 9 ANDERS GUSTAF oäkt.
Parens. Wallhjonet Greta Cajsa Pärsdotter ifr. Wärmland 27 år
Testes. Urmak. Erik Nordlund och madame Agneta Ekendahl.
Kopparsl. N. Svedberg och mad. Elis. Sjölund. Johan Mellberg och jungfr. Anna Stina Engvall.
Augusti 22 23 ANDERS OLOF.
Parentes. Gördelmak. And. Granqvist och h. Anna Åslund 26 år
Testes. Hr: Apoth: Sam. Perman och fru Söderberg.
Kronolänsman Åkermark och dess hustru. Traktör Hallsten och corp: Bruns hustru. Garfvar Backlund och smed. Nordins hustru. Herr Provisor Perman och jungfru Strömstedt.
September 1 1 GRETA CAROLINA. (Död 6/7 1812)
Parentes. Corp: Brun och dess hustru Anna Kjellberg. 29 år.
Testes. Herr Apoth. Perman och enkefru prostinnan Fjellström.
Gördelm. And. Granqvist och mad. Bergström. Smeden Nordin och madam Mellberg.
Sikter Perman och jungfru Strömstedt. Johan Mellberg och jungfru Bergström.
September 7 MARIA.
Parentes. Skrädd. Åkerblom och hust. Lisa Taxen. 29 år.
Testes. H:r Apoth. Perman och fru prostinnan Fjellström.
H:r Postmast. Granström och mad. Näsberg. Corp. Brun och mad. Holmberg.
Sikter Wasell och mamsell Fjellström. Provisor Perman och mamsell Granström.
October 16 19 NILS ERIK. oäkt. (Död d. 8 Jan. 1812)
Parentes. (Fadren föregifves vara Er. Röding) och Modr. Brita Cajsa Sjölund. 21 år
Testes. Urmak. Nordlund och fru prostinnan Fjellström. Fanjunk. Grip och dess fru.
Gördelm. Granqvist och dess hustru. Guldsmeds gesällen Ol. Ahlberg och jungfru Strömstedt.
Nowember 27 29 MARIA HELENA.
Parentes. Waktmäst. Edblad och hustru Märta Edblad. 25 år.
Testes. Urmak. Nordlund och hustru. Hökaren Jonas Andersson och dess hustru. Sikter Wasell och mamsell Granström. And. Ocklund och jungfru A. S. Engvall.
1812
Februarii 8 12 ANNA CAROLINA. (Död 20/3 1813)
Parentes. Traktör Carl Niklas Holmberg och h. A. B. Norman 32 år
Testes. Hattmakaren Johan Holmberg och dess hustru.
Bond. Erik Olofsson och dess hustru i Fugelsta. D;o Jonas Olofsson och dess hustru ibidem. Pär Frykbom och jungfru M. Bergström.
April 3 5 BRITA CHRISTINA. (Död d. 12 Julii 1812)
Parentes. Garfw. och klockaren Joh. Nessör och h. Cath. Sellén. 37 år
Testes. Herr Fanjunkar Grip och dess fru. Gördelmakar Granqvist och dess hustru. Corporal Brun och dess hustru. Thelegraf inspectorn Granström och mamsell Pallén.
7 9 BRITA CATARINA
Parentes. Skomak. Matts Gerdin och hust. Helena Göransdotter 32 år
Testes. Herr Apoth. Perman och fru doctorinnan Zetterberg.
Hökaren Jonas Andersson och hustru. Gördelmak. Granqvist och madam Sundström. Dagsvärksk. Olof Ekendahl och hustru. Herr Jacob Perman och mamsell Zetterberg. Guldsmeden Allberg och jungfru Strömstedt. Dräng. Carl Mattsson och pig. Carin Johansdotter.
Soldaten Strid och pigan Märet Jönsdotter.
Majii 2 ERIK JOHAN.
Parentes. Handelsman Herr Pär Wikström och dess fru A. M. Sparrman 21 år
Testes. Apothekaren Herr Samuel Perman och dess fru.
Herr Casseur Biberg och dess fru. Handelsman Grip och dess fru.
Tracktör Hallsten och dess hustru. Herr Provisor Magnus Perman och demoiselle Granström.
Junii 3 7 ANDREAS.
Parentes. H:r Hautboist. J. W. Hoffner och hustru Kristina Ocklund 32 år
Testes. Herr Postinspector Granström och fru prostinnan Fjellström.
Herr Fanjunkare Grip och dess fru.
Herr Secreteraren Adolph Wasell och demoiselle Fjellström.
Garfvaregesällen Johan Thelberg och jungfru Gr. Bergström.
Augusti 23 25 MAJA LISA. (Död 19/9 1812)
Parentes. Herr Traktörn Math. Öfeldt och hust. Catarina Hörling 22 år
Testes. Herr Handelsman Er. Söderberg och dess fru.
Herr Garfvar Thelberg och dess hustru. Snickaren Eric Moberg och dess hustru. Garfvargesällen Johan Thelberg och jungfru Malmberg.
Septemb. 9 13 OTTO WILHELM.
Parentes. Herr Postinspectorn C. Er. Granström och dess fru Fr. Reg. Westerman. 42 år
Testes. Herr Contractsprosten Joh. Behm och enkefru doctorinnan Zetterberg.
Herr Landsfiskalen Grunden och enkefru prostinnan Fjellström.
Herr Apothekaren Sam. Perman och fru Borasus.
Herr Qvartermästaren Adolph Wasell och demoiselle Fjellström.
11 13 ANNA MARIA.
Parentes. Smeden Ol. Nordin och dess hustru Katr. Marg. Berg 32 år
Testes. Herr Fanjunkar Grip och fru Biberg. Corporal Brun och dess hustru.
Guldsmeden Olof Ahlberg och jungfru Strömstedt.
Nowemb. 22 24 JOHAN JACOB.
Parentes. Waktkarlen Hemming Ol. Harman och h. Anna Jacobsdotter. 24 år
Testes. Glashandl. Hindr. Frykbom och dess hust. Segrid Jacobsdotter.
Krögaren Carl Niclas Holmberg och dess hust. Anna Norman.
Skomakaren Eric Fryckbom och demoiselle A. C. Zetterberg.
1813
April 1 3 CATRINA FREDRICA.
Parentes. Klockaren Joh. Nessör och madame Catarina Sellén 37 år
Testes. Postinspector Granström och dess fru.
Caffekokaren C. N. Holmberg och dess hustru. Thelegrafinspectoren A. P. Granström och jungfru B. S. Malmberg.
Maji 12 16 ENGELA CHARLOTTA.
Parentes. Hattm. Sigart Fahlström och mad. Katr. Rotberg 42 år
Testes. Häradsskrifw. Joh. öhlén och dess fru.
Tracktör Hallsten och madame Sellstedt. E. E. Nordell och jungfru Bergström.
Junii 15 17 HANS.
Parentes. Dagsw. Ol. Ekendahl och hust. Lena Hansdotter 32 år
Testes. Fanjunkaren Grip och fru.
Torp. Pähl Nilsson och hustru ifrån Rödön och Häste.
Bond. Christopher Hansson och hustru i Wamsta.
Skom. Eric Frykbom och pig. Segrid Ifvarsdotter i Wamsta.
Julii 28 30 ANDREAS.
Parentes. Smeden och waktdräng. Lars Jernander och h. Anna Andersdotter. 39 år
Testes. Herr Apoth. och ordningsm. Sam. Perman och
enkefru doctorinnan Zetterberg. Sämskmakaren Anders Ocklund och dess hustru.
Sämskmakaregsällen A. Ocklund och demoiselle A. Zetterberg.
Nowemb. 13 14 JOHANNA CHRISTINA.
Parentes. Herr Landsskrifvaren Joh. Öhlén och dess fru Gertr. Magd. Harlin. 32 år
Testes. Herr Apoth. och ordningsman S. Perman och enkefru doctorinnan Zetterberg.
Herr Tractör Hallsten och fru Wikström. E. E. Nordell och demoiselle Anna Katrina Perman.
24 28 MARIA CATHARINA.
Parentes. Handlanden Hindr. Fryckbom och dess hust. Segrid Jacobsdotter. 24 år
Testes. Bond. Jon Pehrsson i Husas och hustru Brita
Månsdotter i Ringsta, ifrån Lith.
D:o Arvid Olsson och hustru Märeta Hemmingsdotter i Husas D:o.
D:o Eric Hemmingsson och hustru Margreta Jonsdotter ibidem D:o.
Dräng Olof Arwidsson och pigan Karin Olsdotter ibidem D:o.
Decemb. 23 26 NILS.
Parentes. Herr Handelsman Pehr Wikström och dess fru M. C. Sparman. 22 år
Testes. H:r Capitain och ridd. Eric Krabbe och dess fru.
H:r Regementspastor Högström och dess fru. H:r Landsskrifvar Öhlén och dess fru. H:r Handelsman Liström och dess fru. H:r Handelsman Hallgren och demoiselle A. C. Perman.
1814
April 28 1/5 CARL ERIC.
Parent. Corpor. Carl Brun och h. Anna Kjellberg. 31.
Glasm. Bergström och madame Moberg.
Test. Wagnm. Moberg och hustr. Brita Andersdotter fr. Ope.
Trakt, Ödfelt och dess hustru.
Gesäll Johan Thelberg och jungf. Sara Martha Bjermquist — fr. Staden. Barnet döpt av Hellberg.
Junii 7 9 MARTHA.
Parent. Dagsv. k. Joh. Forssberg et dess h. Ingeborg Nilsdotter 24 år
Test. Corpr. Brun och dess hustru.
Tracteur Hallsten och dess hustru eller också enkan Anna Nilsdotter.
Skomakaregesällen Johan Jacobsson och jungfru Wallberg.
Bonden Pähl Nilsson frän Häggenås och Norderäsen samt pigan Märeta Nilsdotter från dito.
Barnet döpt av Hellberg.
Julii 28 31 ABRAHAM ISAAC.
Parent.Cancellist. Joh. Edblad (och hustr. Märta Edblad 28 år
Test. Häradsskrif. Öhlén med dess fru. Kakelugnsmak. Branting och dess hustru. Canzelisten Rödén och jungfru B. St. Malmberg. Barnet döpt af Hellberg.
Augusti 10 11 BRITA ELISABETH.
Parent. Fältväb. Jac. Hoffner o. dess hust. Christine Ocklund 34 år
Testes. Handlanden Söderberg och dess fru.
Mönsterskrifvar Biberg och dess fru. Handelsman Hallgren och jungfru Höglund. Gesäln Gustaf Thelberg o. jungfru An. Stina Sandberg — alla från Östersund.
November 21 23 OLOF CHRISTOPHER (Död den 17 Nov. 1821)
Parent. Gullsm. Sellstedt och dess mad. Sundsten. 44.
Test. Apoth. Perman och fru Biberg. Handl. Wikström och fru Wikström.
Bag. Thomasson och jungf. Lidinson. Eric Gustaf Thelberg och jungfru Byström.
December 29 1/5 CHRISTINA (Död den 18/5 1821)
Parent. Fångv. Hemming Harman och dess hustru Anna Westberg 26 år
Test. Fiscaln Lidinson och mad. Wallberg. Fältväbl. Hoffner och dess hustru.
Gesäln Johan Thelberg och jungfru Lidinson. Dräng. Westberg och Helena Andersdotter från Thorrvalla.
1815
Februarii 15 16 GRETA LISA. oäkta.
Modren. Dahlpig. Anna Lisa Bäckström. Fadren är oangifven 23 år
Test. Mästaren Wallberg och dess madame. Waktkarln Olof Strid och dess hustru. Gesäln Joh. Thelberg och demoiselle Lidinson. alla från Östersund.
Februarii 18 22 NESTOR SAMUEL.
Parent. Handl. H:r Magnus Pcrman och dess fru Eva Stina Fellborg.
Testes. H:r Landssecret. Ramstedt och fröken Alb. Wasell.
H:r Apoth. S. Pcrman och fr. Stina Tengmark i Stockholm.
H:r Postm. Granström och fru Söderberg. H:r Prov. Jacob Perman och demoiselle Perman.
H:r Advocatfiskaln Wasell och fru Capitainskan Fellborg.
H:r öfverfältapoth. Samuel Perman och dess fru Lindberg.
Barnet döpt af Pastor Tegnander.
Martii 5 8 SARA MARIA.
Parent. H:r Postinsp. C. E. Granström och dess hustr. Fredr. Westerman. 45 år
Testes. Handl. Magnus Perman och fru Biberg. Handl. Söderberg och dess fru.
Handl. Wikström och dess fru. Landssecret. Ramstedt och mamsell Zetterberg. Alla från Östersund.
April 7 9 NILS OLOF. (Död 21/5 1816)
Parent. Wagnmakar Er. Moberg och dess hustru Anna Fryckbom 39 år
Test. Handl. Litström och dess fru. Gördelm. Granquist och dess hustru.
Corpr. Brun och dess hustru. Skomak. Er. Fryckbom och jungfru Sara Martha.
Gesäln Westberg och jungfru Anna Caisa Holmberg. Alla från Östersund.
Maji 6 7 CARL MAGNUS.
Parent. Krog. Matts Öfelt och dess hustru Karin Hörling 25 år
Test. Handl. Lidström och dess fru.
Enspännar Edblad och dess hustru. Borgaren Pehr Roström och dess hustru. Handl. Kindlund och jungfru Telberg. Alla från Östersund. Barnet döpt af mag. Wikner.
Maji 21 23 ANNA CAROLINA.
Par. Caffekok. C. N. Holmberg och dess hustru Brita Norman 35 år
Test. Garf. Thelberg och fru Lundberg. Corpr. Brun och hustru. Trakt, Öfelt och mad. Mellberg.
Cancell. Rödén och jung. Telberg. Gesäln Joh. Telberg och jungfr. Holmberg.
Augusti 6 12 CARL AXEL
Par. Handelsman. Wikström och fru Magd. Cathar. Sparman 24 år
Testes. Inspector Sparman och doctorinnan Zetterberg.
Capit. Borin och dess fru. Landscammerer. örbom och fröken Albert. Vaseli.
Landssecret. Ramstedt och demoiselle Zetterberg.
September 24 24 MÄRTA
Par. Dagsverkskarlen Pehr Ifvarsson Röström och hustru Brita Salomonsdotter. 22 år
Testes. Handelsm. Boraus och dess fru. Handelsm. Litström och dess fru.
Tracteur Öfeldt och dess fru. Handelsman Holmgren och demoiselle Zetterberg, enligt
Dopattest af G. Hellberg den 24/9 1815.
December 17 18 CHRISTINA BRITA
Par. Cancellisten Nils Olof Rödén och dess fru Euphrosina Christina Amneus.
Testes. Herr Landshöfd. och rlddr. Anders Wasell och enkefru prostinnan Fjellström.
Herr Landssecreterar Ramstedt och dess fru. Ryttmästar Martin och dess fru.
Postmästar Granström och dess fru. Herr Landscamrer örbom och fröken Albertina Wasell.
Garduansmakaregesällen Johan Thelberg och pigan Elin Andersdotter.
1816
Januarii 28 29 CHRISTINA ELISABET.
Par. Hautboist I. W. Hoffner och h:u Christina Ocklund 37 år
Test. Prosten Berlin i Rödön och fru doctorin. Zetterberg.
Vagnmakar Moberg och dess hustru. Director Reimer och madame Ocklund. Jacob Perman och demoiselle Perman.
Januarii 30 31 ELISABET CAROLINA.
Parent. Sämskmak. And. Ocklund och h:u Stina Höglund 29 år
Test. Herr Apothek. Perman och fru Christina Edström.
Herr Mönsterskrifv. Biberg med dess fru. Fältväbel Hoffner och madame Tehlberg. Herr Provisoren Perman och demoiselle Granström.
Garfvaregesällen Joh. Thelberg och jungfru Greta Tehlberg.
April 19 26 EDLA HELENA.
Föräldr. Major och ridd. Herr Israel af Ekenstam och dess fru Anna Margreta af Lostbom.  27 år
Faddrar. Brukspatr. Jacob Kajser och commercerädinnan Joh. Soph. Vellander.
Fältkammareren P. Hallström och dess fru. Brukspatr. Johan Holmstedt och dess fru. Bonden Anders Andersson och dess hustru i Söre.
Professor Fab. Wilh. Ekenstam och m:selle B. E. Vener.
Apoth. i Göteborg Hans Cavallin och m:sclle Cicilia Cavallin.
April 15 18 JOHANNES, oägt.
Föräldr. Pig. Anna Lisa Broman. 22 år
Fadd. Wagnmakar Moberg och madame Millberg.
Tracteur Carl Brun och dess hustru. Thelegraphinspect. A. P. Granström och pigan Sara Märta Bjermqvist.
Maji 8 19 HEMMING.
Föräldr. Vaktkarl. Hemming Harrnan och hustru Anna Jacobsdotter. 28 år
Faddrar. Soldaten Mjellman och dess hustru.
Bonden Mathias Hansson i Mellbyn och dess hustru.
Garduancemakaregesällen Er. Gust. Thelberg och jungfru A. C. Sandberg.
Drängen Johan Ersson frän Mellbyn och pig. Marget Ersdotter.
Junii 20 20 oägt. CHRISTINA MARGRETA.
Modr. Pig. Sara Märta Bjermqvist. 28 år
Faddr. Nådårspredikanten Olof Tandlund och fru Lundberg.
Skräddar. Pehr Wahlberg och dess hustru. Gördelmakar Anders Granqvist och dess hustru.
Sämskmakar Anders Ocklund och dess hustru. Lärlingen Johan Westberg och jungfru Sophia Elisabeth Sellstedt.
Junii 28 29 MÄRTA GRETA.
Föräldr. Vaktk. Olof Strid och hustr. Anna Margreta Sandberg 39 år
Faddr. Handelsm. Pehr Vikström och dess fru.
Sämskm. And. Ocklund och fru Lidström. Pehr Röström och madame Sophia Helena Ekendahl.
Dräng. Jonas Jonsson och jungfru Ingri Catr. Fahlström.
Dräng. Pehr Fredricsson och pigan Elin Andersdotter.
Julii 25 25 ANNA MARIA. Nöddöpt. Nöddopet confirmeradt 28 :e ejusd.
Föräldr. Stadsklockarn J. Nesseur och dess hustru Catharina Sellén 40 år
Faddrar. Skräddar Vallberg och dess hustru.
Koppsl. Svedberg och hattmak :r enk. Cathr. Mellberg.
Bagaren Thomasson och jungfru Greta Vallberg.
September 5 9 CARL GABRIEL (Död)
Föräldr. Landssecret. G. M. Ramstedt och dess fru Brita Lisa Falk
Faddrar. Herr Landshöfding A. Vaseli och fru prostinnan Backman.
Exped. secret. Printz och dess fru. Brukspatron Carlbaum och dess fru. Landscamrer Örbom och enkefru rectorskan Falk.
Herr Apothekar S. Perman och demoiselle Ulla Falk.
October 2 4 ANNA GRETA
Föräldr. Handelsman J. Hallgren och dess fru Anna Catharina Zetterberg
Faddr. Herr Apothek. Sam. Perman och fru postinspectorskan Granström.
Handelsman Pehr Vikström och dess fru. Provisor Jacob Perman och demoiselle Anna Cajsa Perman.
October 23 26 AMALIA MARIA ELEONORA.
Föräldr. Hand. Magnus Perman och dess fru Eva Christina Fellborg
Faddrar. H. Landshöfd. And. Wasell och fru landssecreterskan Ramstedt.
Herr Cap. Torstedt och demoiselle Granström. Herr Handelsm. Wikström och dess fru. Lieutn. Henr. Gust. Wasell och demoiselle Greta Lisa Perman.
November 13 14 oägt. JOHAN ERIC.
Föräldr. Sko och garduansmakaren Eric Fryckbom och dess trolofvade fästemö Margareta Thelberg.
27 år.
Faddr. Mönsterskr. Sam. Biberg och dess hustru.
Vagnmaka. Eric Moberg och dess hustru. Garfvaregesällen Johan Thelberg och jungfru Ingri Catharina Fahlström. (Enligt Dop Attest af Com. Agerberg i Åhs.)
November 27 28 REGINA SOPHIA.
Föräldr. Hattm. Sigart Fahlström och hustru Catharina Rothberg 46 År
Faddr. Landssecret. G. M. Ramstedt och dess fru.
Handelsman Wikström och dess fru. Garduancemakaregesällen Eric Gustaf Thelberg och mamsell Christina Agerberg.
1817
Januarii 8 13 MARGARETA.
Föräldr. Arbetsk. Johan Forsberg och dess hustru Ingeborg Nilsdotter 37 år
Faddrar. Vagnmakare Eric Moberg och dess hustru.
Hökaren Jonas Andersson och dess hustru. Garfv. gesällen Johannes Thelberg och jungfru Sophia Elisabeht Sellstedt. Garf. gesällen Eric Gustaf Thelberg och jungfru Anna Stina Sandberg.
April 22 24 ANNA CHRISTINA.
Föräldr. Sämskm. Anders Ocklund yng. och dess hustru Höglund 30 år
Faddrar. Herr Handelsman Kindlund och dess fru.
Vagnmakr. Er. Moberg och madame Hoffner. Föraren A. von Pastelberger och jungfru Strömstedt.
Garduansmakaregesällen Er. Gust. Thelberg och pigan Märta Månsdotter.
Julii 5 7 ISAACH PETTER.
Föräldr. Gördelmak. Anders Granqvist och dess hustru Anna Åslund 32 år
Faddrar. Handelsm. Sven Kindlund och fru Magdalena
Catharina Vikström född Sparman. Wagnmakare Eric Moberg och madame Märta Svedberg.
Studeranden Nils Ekman och demoiselle Anna Maria Söderberg.
Garduancemakare Gesällen Eric Gustaf Thelberg och jungfru Sophia Elisabeth Sellstedt.
Augusti 5 7 NILS ERIC.
Föräldr. Handelsmannen Sven Kindlund och dess fru Lovisa Margareta Festin 35 år
Faddrar. Handelsm. Wikström och dess fru.
Handelsman H. Lidström och dess fru. Ministcriiadjuncten Bernhard Festin och enkefru pastorskan Thorén. Provisorn Jacob Perman och demoiselle Eva Borin.
Länebokhållare Olof Pilo och demoiselle Anna Catharina Perman.
Handelsbetjenten Andreas Kindlund och demoiselle Greta Lisa Perman.
(Enligt dopsedel af Bernhard Festin.)
Augusti 26 3/9 PEHR.
Föräldr. Handelsmannen Pehr Wikström och dess fru Magdalena Catharina Sparman.  26 år
Faddrar. Fältkammareraren Jonas Berg och fru Landssecreterskan Ramstedt.
Landssecreteraren Ramstedt och fru Kindlund. Minist. adj. Marcus Wickner och demoiselle Greta Lisa Perman.
November 16 20 PETTER.
Föräldr. Corporalen Pehr Lif och hustru Anna Olofsdotter 34 år
Faddrar. Capitaine Borin och dess fru i Öhne.
Sämskm. Anders Ocklund yng. och hustru. Skräddr. Vallberg och dess hustru. Lieutnant Kuyllenstjerna och demoiselle Justina Borin.
Landscancellisten Johan Wiklund och jungfru Stina Ekman.
1818
Januarii 24 29 CAROLINA FREDRICA.
Föräldr. Ordningsm. Apoth. Samuel Perman och dess fru Cathr. Ulrica Granström. 29 år
Faddrar. Fältkammareraren J. Berg och fru inspectorskan Granström.
Doctor Rissler och fru Wikström. Casseur och handelsm. Magnus Perman och fru Biberg.
Studiosus Sparrman och fröken Albertina Wasell. (Enligt Dopattest af Com. Er. Nordenberg.)
Februar. 25 5/3 VICTOR EMANUEL MAGNUS.
Föräldr. Handm. Stadscasseur Magnus Perman och fru Eva Christina Fellborg. 26 år
Faddrar. Hr Cammar. J. Berg och enkefru doctorinnan Anika Zetterberg.
Hr Handelsm. Hans Lidström och dess fru. Garfvaren Johan Thelberg och dess hustru. Herr Eric Magnus Wasell och demois :Ile Sophia Perman. Enl. Dopattest af G. Bergman.
April 2 6 AMALIA MATHILDA.
Föräldr. Herr Landssecret. G. M. Ramstedt och dess fru Brita Lisa Falk 27 år
Faddrar. Provinc. läk. Herr Doct. P. Rissler och fru Wikström.
Herr Ordningsmannen Sam. Perman och dess fru.
Corporalen vid Hästjägare Esqvadronen J. Falk och demoiselle Greta Lisa Perman.
Maji 25 27 ANNA BRITA.
Föräldr. Feldtväbel I. W. Hoffner och dess fru Christ. Ocklund 39 år
Faddr. H:r Capit. Borin och dess fru i Öhne.
Bond. Olof Jonsson och dess hustru i Mörsil och Ocke. Qvartermäst. Segerstedt och demoiselle Söderberg. Ges. Er. Gust. Thelberg och jungfru Höglund.
Julii 31 3/8 JOHANNA ADOLPHINA GUSTAVA.
Föräldr. Handelsm. Johan Hallgren och dess fru Anna Catharina Zetterberg.  25 år
Faddrar. Regementsskrif. Biberg och fru. Handelsman Lidström och fru.
Herr Sergeanten Wilhelm Zetterberg och demoiselle Anna Maria Söderberg.
September 23 27 NILS GÖRAN.
Föräldr. V. Häradsskrif. Nils Olof Rödén och dess fru Euphrosina Justina Amneus. 41 år
Faddrar. Apotekaren Samuel Perman och dess fru.
Regementsskrif. Joh. Sam. Biberg och dess fru. Comminister Agerberg och dess fru i Åhs. Länebokhållaren Olof Pilo och demoiselle Agerberg.
Provisor Ginberg och demoiselle A. C. Perman.
November 12 16 SWANTE.
Föräldr. Handelsm. Sven Kindlund och dess fru Lovisa Margareta Festin 36 år
Faddrar, v. Past. com. Lars Eric Festin och fru C. C. Rickman.
Apoth. Sam. Perman och fru C. G. Granström. Inspect. A. Holmberg och dess fru.
Provis. Ginberg och demois :lle Carolina Mejerberg. Attest af B. Festin.
Decembr. 21 25 oägt. ANNA CAROLINA.
Föräldr. Pigan Sara Märta Bjermqvist. 27 år Fadren förmenas vara Johan Wästberg.
Faddrar. Serg. Bräckberg och dess hustru. Tracteur C. Brun och hand. Jonas Andersssons hustru Brita Månsdotter.
Vaktk. Hemming Harman och dess hustru. Guldsmedslärlingen Jonas Wästerlund och Pigan Märta Mellberg.
Julii 28 2/8 MÄRTA CAROLINA.
Föräldr. Caffekok. Carl Niclas Holmberg och dess hustru Anna Brita Norman.  38 år
Faddrar. B. Lars Larsson i Berge och bondehustrun Märta Jonsdotter derstädes.
Torparen Olof Olofsson och dess hustru i Stig. Drängen Olof Olofsson i Hagning — alla ifrån Säbrå i Ångermanland. Jungfru Anna Stina Engwal från Hernösand. (Attest af Widén d. 2 Aug. 1818.)
1819
Januarii 24 29 CATHARINA SOPHIA.
Föräldr. Tract. M. Ödfeldt och hustru Catharina Hörling. 28 år
Faddrar. Com. Abr. Agerberg och fru Rebecka Boraeus.
Handelsm. Kindlund och fru Christina Gröndahl.
Landscancellisten C. G. Lidsten och fru Brita Stina Grip.
Garduancemakr. gesäln Er. Gust. Thelberg och demoiselle Catharina Sophia Borseus.
(Dopattest af Com. Agerberg.)
Februar. 14 21 ANNA CAISA. oägt.
Modr. Sjuksköt. Anna Sten. 34 år
Faddrar. Skrädd. Wallberg och dess hustru. Gördelmakr. Granqvist och dess hustru.
Februarii 15 21 LISA GUSTAFVA.
Föräldr.  Handelsm. Gotthard Örbom och dess Sara Brita Laurén.
Faddr. Häradsskr. Rödén och dess fru. Gördelm. Granqvist och dess hustru. Handelsm. Grip och dess fru. Länebokh. O. Pilo och demoiselle Lov. ström.
Februarii 22 23 CATHARINA ERICA.
Föräldr. Afl. Skom. Er. Fryckbom och dess e:a Margareta Thelberg. 30 år
Faddr. Min. adj. M. Wikner och enkefru Lundberg.
Handelsm. Henric Fryckbom och dess hustru. Garduancemakaregcs. Er. Gust. Thelberg och demois. Lovisa Granström.
April 2 4 ULLRICA CHARLOTTA.
Föräldr. Ordningsmannen och apothekaren Samuel Perman och dess fru Catharina Ullrica Granström 30 år
Faddr. Herr doctor Backman och dess fru.
Herr Assessor Ramstedt och dess fru. Postinspector Granström och fru Eva Perman. Sergeanten Granström och demois. Anna Cajsa Perman.
Maji 1 9 ZACHARIAS.
Föräldr. Brukspatron P. Wikström och dess fru Magd. Cathr. Sparrman. 28 år
Faddrar. Handelsm. Swen Kindlund och dess fru. Sergeant Carl Ax. Sparrman och dess fru i Undersåker. Joh. Magn. Sparrman och jungfru Anicka Wikström.
Maji 16 18 ANNA MARGRETA.
Föräldr. Glashandl. Henric Fryckbom och dess hustru Segrin Jacobsdotter 31 år.
Faddrar. Wagnm. Eric Moberg och dess hustru. Tracteur Hallsten och enk. Margareta Fryckbom.
Carduancemakaregesällen Johan Thelberg och jungfru Sophia Sellstedt.
Lärligen Pehr Thelberg och jungfru Catharina Charlotta Thelberg.
Junii 27 29 ANDREETTE LOWISA.
Föräldr. Sämskm. Anders Ocklund och dess hustru Christina Höglund 32 år
Faddrar. Herr Fcldt och landscammareraren Olof
Berger och fru assessorskan Br. Elis. Ramstedt. Gördelmakar. Granqvist och dess hustru. Pharmacia: Studios. Elias Stadin och jungfru Caisa Märta Haglund.
Augusti 21 22 ANDERS PETTER. (Död 1819 19/11)
Föräldr. Tullwagtmästr. Jacob Pettersson och dess hustru Brita Margareta Bergström. 23 år
Faddrar. Glasmäst. Anders Bergström och enkefru tracteurskan Christina Lundberg.
Tracteur Anders Hallsten och madame Anna Bräckberg.
Carduancemakaregesällen Johannes Thelberg och jungfru Anna Catharina Holmberg.
October 20 24 ANNA CATHARINA.(Död 1821 25/9)
Föräldr. Guldsmed. Nils Westerlund och dess hustru Märta Högström. 25 år
Faddrar. Handelsm. Swen Kindlund och dess fru.
Sämskmakr. Anders Ocklund och dess hustru. Lands och cancelliegevaldigern Olof Wiberg och jungfru Strömstedt.
Novembr. 10 14 ERIC EMIL CONSTANTIN.
Föräldr. Handelsmannen Magnus Perman och dess fru Eva Christina Fellborg. 27 år
Faddrar. Doctor Rissler och dess fru.
Capitain Borin och dess fru. Handelsbokhållaren Wedin och mamselle Borin.
Carduansmakaregesällen Er. Gustaf Thelberg och jungfru Lotta Thelberg.
December 13 14 oägt. ANNA ULLRIKA.
Modr. Stina Märta Torkelsdotter. 29 år
Faddrar. Capitain Borin och dess fru.
Handelsm. Sv. Kindlund och dess fru. Studer. P. O. Salin och demoisde Borin. (Dopet förrättat af fältprästen Borin.)

 

Kommunala och kyrkliga ärenden
Kommunala ärenden
1/7 1942—30/6 1943.
(Meddelat av drätseldirektör D. Morén.)

Av stadsfullmäktige i Östersund fattade beslut av mera allmän betydelse:

1942 okt. 20. Beslut att utan kostnad för statsverket eller låntagaren förmedla tertiärlån och uppdraga åt drätsel-kammaren att vara förmedlingsorgan.
1942 nov. 17. Antogs pensionsreglemente för ordinarie befattningshavare hos Östersunds stad.
Beslut om kronouppbördstjänstens ordnande.
Beslut att staden önskade på fastställda villkor förvärva ecklesiastika fastigheten stadsägan n:r 760 dels ock den del av stadsägan n:r 768, som utgjorde kyrklig jord.
Beslut angående hemställan hos Kungl. Maj:t att statlig egna- hemsverksamhet enligt K. k. den 7 juni 1940 måtte få utövas ifråga om bostadsegnahem inom Östersunds stad.
Beslut om upplåtelse av tomt till församlingshem m. m.
1942 dec. 15. Beslut angående ordnande av koloniträdgärdsverksamhet.
Beviljande av anslag för möjliggörande av nedsättning i eller befrielse från ersättning vid anlitande av hemsyster.
1943 jan. 20. Beslut angående gatubelysningen inom Erikslunds förstadssamhälle och inom Odenskog.
Uppdrag åt kommitté att låta upprätta skisser och kostnadsförslag till nytt pensionärshem.
1943 mars 16. Mottagande av gåva å 5.068 kronor 67 öre från föreningen Östersunds och Hornsbergs luftvärn, vilka medel skulle tillhandahållas luftskyddsföreningen i mån som brandmateriel inköptes för hemskyddets blockgrupper.
1943 april 20. Beslut om kristillägg å kommunala pensionstillskott.
Beslut att sju klassavdelningar tills vidare skulle få anordnas vid Östersunds praktiska mellanskola.
Beslut angående uppförande av småstugor till mindre bemedlade barnrika familjer.
1943 maj 18. Beslut om upplåtelse av tomter för beredande av egna hem åt mindre barnrika familjer.
Beslut angående vattenavgifter.
1943 juni 21. Anslag för ombyggnad av värmeanläggningen i Bibliotekshuset.
Uppdrag ät drätselkammaren att upprätta förslag ä gatukostnadsbestämmelser.
Beslut att för en planerad central verkstadsskola i Östersund upplåta kvarteret Nejonögat ävensom att bevilja anslag å 25.000 kronor.
Uppdrag åt drätselkammaren att låta uppföra egnahem åt barnrika familjer och beviljande av anslag för ändamålet.
1/7 1943—30/6 1944.
1943 nov. 16. Principbeslut om uppförande av ytterligare ett pensionärshem. Fadderskap för 25 norska barn.
1943 dec. 21. Anslag beviljades dels å 100.000 kr. för uppförande av ytterligare ett pensionärshem dels å 50.000 kr. till ett nytt hem för kroniskt sjuka.
1944 jan. 18. Tillsattes en generalplaneberedning om 5 personer för uppgörande av generalplan för Östersund.
Beslöts inköpa stadsägorna n:ris 179, 179 A, 180 och 181 (s. k. Solbergs-Lägden).
1944 febr. 22. Bemyndigades drätselkammaren att för en kostnad av 16.800
kronor låta framdraga vattenledning från travbanans stallar till Odenskog.
Beslöts att för 300.000 kronor förvärva fastigheten Logen n:r 3 (»Goodtemplarhuset») för att å tomten uppföra ett medborgarhus.
1944 mars 21 Beslöts att vid folkskolorna anställa en i barnavärdsfrågor särskilt utbildad läkare.
1944 april 18. Bemyndigades drätselkammaren att till Kungl. Maj:t och Kronan upplåta nyttjanderätt till viss skogsmark för bedrivande av militära övningar. Beslöts vissa ändringar i renhållningsstadgan. Beslöts att till Jämtlands läns barnavärdsförbund med ägande- rätt överlåta tomten n:r 9 i kvarteret Myggan för tillbyggnad av mödra- och barnhemmet Storsjöliden. Beviljades anslag å 5.000 kronor för läroverkssalarnas utsmyckning.
Beslöts inköpa den s. k. Warodellska fastigheten i kvarteret Läkarboken.
1944 maj 16. Beviljades enhälligt anslag ä 500 kronor till Östersunds Hemvärnsförening.
Beviljades enhälligt anslag till 25 finska och 25 norska fadderbarn.
Beslöts att på flygfotogrammetrisk väg låta upprätta en karta över Östersund.
1944 juni 20. Antogs ändrad stadsplan för stadens södra vretlotter och Odensviksområdet.
Beslöts hemställa hos länstyrelsen om förbud att verkställa nybyggnad inom det i stadsdelen »Staden» ingående område, som begränsas i norr av Fältjägargränd, i öster av Rådhusgatan, Thoméegränd och Kyrkgatan, i söder av Gränsgatan och i väster av Strandgatan.

 

Kyrkliga ärenden
1/7 1942—30/6 1943.
(Meddelat av kyrkofullmäktiges sekreterare Nils Larsson.)

Kyrkofullmäktigebeslut av mera allmänt intresse:

1942 nov. 10. Förelåg från kyrkorådet anmälan om att framlidna fröken
Wendela Eriksson, Söre, Lit, i sitt testamente förordnat, att ett belopp å 2.000:— kr. skulle tillfalla Östersunds församling att av den användas för anskaffning av föremål avsedda till prydande av församlingens nya kyrka. Beloppet skulle stå under förvaltning av församlingens kyrkoråd samt göras räntebärande till dess medlen toges i anspråk för sitt ändamål. Frän kyrkorådet förelåg likaledes anmälan om att byråchef K. A. Lindbergson, Stockholm, till hugfästande av sina föräldrars minne överlämnat till Östersunds församling som gåva ett belopp å 500:— kr. under uttalad önskan, att sagda medel i första hand måtte användas till inköp av nya kyrkohandböcker för Östersunds kyrkas räkning med följande text å försättsbladet till dessa:»Till minne av sjökaptenen Johan Albert Pettersson och hans hustru Agnes, född Lindbergson.»Kyrkofullmäktige beslöto att genom utdrag av protokoll uttala församlingens tack för de mottagna gåvorna.
1943 nov. 9. Under åberopande av verkställd utredning i ärendet hade härför utsedda kommittcrade tillstyrkt kyrkofullmäktige:
att låta uppföra ett kapellkrematorium i Östersund i huvud- saklig överensstämmelse med av stadsarkitekt Birger Borgström, Södertälje, på grundval av tävlingsförslag: Simplicitas» i sept. 1942 uppgjorda ändringsförslaget;
att i och för arbetets finansiering upptaga dels ett 30-årigt amorteringslån med fast annuitet å ett belopp intill 250.000:— kr., dels ett 5-årigt amortcringslån å 40.000: — kr.,
att i utgifts- och inkomststaten för 1944 upptaga ett förslagsanslag ä 25.000:— kr. för anskaffande av ritningar och utförande av nödiga förarbeten,
att låta påbörja arbetet med uppförandet av krematoriet, så snart de rent formella betingelserna för arbetets igångsättande vore för handen och arbetsmarknadskommissionen härtill lämnat tillstånd, samt
att utse kommitté och kontrollant för bygget. Kyrkofullmäktige beslöto i enlighet härmed samt utsago till byggnadskommitté civilingenjör Fredrik Borggren, målarmästare O. A. Persson och folkskolinspektör Nils Larsson.
1943 dec. 14. På förslag av kyrkorådet beslöto kyrkofullmäktige att i utgifts- och inkomststaten för 1944 upptaga ett förslagsanslag å 21.000: — kr. i och för vidtagande av åtgärder avseende akustikens förbättrande i församlingens nya kyrka på grundval av förslag, som utarbetats av professorn vid Tekniska Högskolan, H. Kruger, Stockholm.
Viktigare beslut i Östersunds stads kyrkofullmäktige
under tiden 1/7 1943—30/6 1944.
1944 maj  9 På förslag av kyrkorådet beslutar kyrkofullmäktige i enlighet med följande av kommitterade framlagt förslag:
att låta uppföra ett kapellkrematorium i Östersund i huvudsaklig överensstämmelse med det av stadsarkitekt Birger Borgström, Södertälje, på grundval av tävlingsförslag, motto: »Simplicitas», i sept. 1942 uppgjorda ändringsförslaget,
att i och för arbetets finansiering upptaga dels ett 30-årigt amorteringslän med fast annuitet å ett belopp intill 250.000:— kr., dels ett 5-årigt amorteringslån å 40.000: — kr.,
att i utgifts- och inkomststaten för 1944 upptaga ett förslagsanslag för anskaffande av ritningar och utförande av nödiga förarbeten å 25.000: — kr.,
att låta påbörja arbetet med uppförandet av krematoriet, så snart de rent formella betingelserna för arbetets igångsättande vore för handen samt arbetsmarknadskommissionen härtill lämnat tillstånd, samt
att till byggnadskommitté för krematoriebygget utse målarmästare O. A. Persson, civilingenjör Fredrik Borggren och folkskolinspektör Nils Larsson, d. v. s. samma ledamöter som i utredningskommittén, samt som kontrollant ingenjör Arvid D. Persson.
Kyrkofullmäktige beslöto utan votering I enlighet med kyrkorådets förslag.
1944 nov. 9. Beslutar kyrkofullmäktige att för ett pris av 10.000:— kr. för
församlingens räkning inköpa fastigheten Gamla länsarkivet vid Norra kyrkogården.

Årsberättelser

Till Föreningen Gamla Östersund.

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avgiva berättelse för verksamhetsåret 23/10 1941—23/10 1942.
Även i år har styrelsen glädjen notera ett antal gåvor till föreningens samlingar. Sålunda har skänkts av Köpmannen Henning Pettersson: inramade fotografier från P. A. Landbys bod.
Bokbindare G. Linderholm: Rådman A. P. Fjellmans virapulla, broderad av döttrarna Eulalia och Erica.
/. Landskamrer Axel Andersson: protokoll och handlingar rörande Östersunds Tjänstemannaförening bildad 1893 och upplöst 1941.
/. Postmästaren N. Percival, genom rektor Arbman: urklipp ur en skoltidning med teckning föreställande rektor C. A. Hägglund och skolans vaktmästare Sundqvist.
Kapten P. O. Ek: program frän postmästaremötet i Östersund den 27/9 1941 med bild bl. a. av första posthuset i Östersund.
Stationsinspektor Thure Sundings sterbhus genom distriktslantmätare Heimer Wikström: fotografi av Östersunds Gymnasieförbunds medlemmar 1902.
/ i:s Kamratförening: fotografi av Daggtorpet.
Löjtnant E. Chr. Genberg: fotografier från invigningen av minnesstenen över biskop Paulus Genberg.
Stationsskrivare John Johansson: fotografier av Centralstationen och det brunna järnvägshotellet.
Den 23 november 1941 invigdes en minnessten över statsrådet, biskop Paulus Genberg å änkefru Erika Matilda Olssons gård i Odensala — stadsägan n:r 649 — bekostad av föreningen och Genbergs anhöriga.
Pä Svenska flaggans dag 1942 å Hofvallen lät föreningen genom landshövding Torsten Löfgren till Östersunds Luftskyddsförening överlämna en luftskyddsfana av siden.
Till inköp och uppsättande av Olof Ahlbergs skulptur »Mor och barn» i länslasarettets barnbördsavdelning har föreningen lämnat ett bidrag av 100 kr.
Föreningens årsskrift utdelas vid årsmötet.
De folkminnesuppteckningar i Östersund, som utföras, genom Landsmåls- och Fornminnesarkivets försorg av fil. d:r Lennart Björkquist med anslag från föreningen, hava under året bedrivits med gott resultat och lämnas härom en redogörelse vid årsmötet.
Matrikeln med porträtt och biografiska anteckningar av medlemmarna kan tack vare det energiska och intresserade arbete, som kassören Albin Johansson nedlagt pä uppgiften, framläggas i 6 band vid årsmötet.
På Samuel Permans grav har i dag i sedvanlig ordning nedlagts en krans. Av föreningens medlemmar hava under året avlidit apotekaren Erik Eriksson, f. l:ste trafikinspektören Fredrik Johansson, jägmästaren Herbert Ouchterlony, hamnfogden Robert Scharin, direktören P. M. Sellström och sekreteraren C. P. Bragée.
Medlemsantalet utgör nu 217.
21 nya medlemmar hava invalts sedan förra årsmötet.
Styrelsen har under året utgjorts av borgmästaren Iwan Wikström, överlantmätaren F. C. R. Langéen, bankdirektörerna Carl Lignell och O. Smith, f. landsfiskalen Lars G. Uhlin, kapten Fr. Borggren och advokaten D. Cappelen-Smith. I tur att avgå ur styrelsen äro f. landsfiskalen Lars G. Uhlin och överlantmätaren F. C. R. Langéen.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning och räkenskaperna i övrigt hänvisas till revisionsberättelsen.
Östersund den 23 oktober 1942.
IWAN WIKSTRÖM.
/ D. Cappelen-Smith.

Till Föreningen Gamla Östersund.

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avgiva berättelse för verksamhetsåret den 23/10 1942—23/10 1943.
Även i år har styrelsen glädjen notera ett antal gåvor till föreningens samlingar. Sålunda har skänkts av
N. P. Agerberg: fotografi av Myhrska gården, Prästgatan 50.
Fru Maja Fredman: Minnen frän Prästgatan 50. Några anteckningar. Löjtnant Chr. Wigen: bundet exemplar av Ås sockens historia av Alexander Staverfelt.
I 5:s Kamratförening: 1 exemplar av föreningens förtjänstmedalj i guld att såsom ett minne bevaras samt Karolinernumret av dess tidskrift.
Kassör W. Örnberg: 1 akvarell från Östersunds hamn med slangtornet.
N. ]. Pettersson: 1 slantpung, som tillhört hans fader torghandlaren N. Pettersson.
Fotograf N. Nordberg: 3 interiörer från det rum i Köpmangatan 34, som bebotts av uppfinnaren John Ericsson.
Av Jämtlands Sjömansförening genom Kapten P. O. Ek: Föreningens miniatyrflagga i siden inom glas och ram samt sparbössa i form av livboj i miniatyr.
A. C. A. Genberg: »Då Östersund blev garnisonsstad.»
Flottningschef O. }. Näslund: 1 foto frän Tannlunds Cigarrbod. Länsarkivet: Mantalslängd frän Östersund 1810—1869.
Landsmåls- och folkminnesarkivet: Folklivsminnen från Östersund.
Föreningens årsskrift kan i år icke utdelas förrän vid jultiden på grund av bristande tillgäng på arbetskraft vid tryckeriet.
Av föreningens porträttmatrikel föreligger det sjunde bandet färdigt.
Pä Samuel Permans grav har i dag i sedvanlig ordning nedlagts en krans. Av föreningens medlemmar hava under året avlidit:
f. landsfiskalen Lars G. Uhlin, doktor Hj. Widell, doktor W. Bergner, fanjunkare E. M. Eklundh och köpman Einar Welin.
Medlemsantalet utgör nu 228.
18 nya medlemmar hava invalts sedan förra årsmötet.
Styrelsen har under året utgjorts av:
Borgmästaren Iwan Wikström, överlantmätare F. C. R. Langéen, bankdirektörerna Carl Lignell och O. Smith, kapten Fr. Borggren och advokaten D. Cappelen-Smith samt till den 13/11 1942 f. landsfiskalen Lars G. Uhlin.
I tur att avgå ur styrelsen äro bankdirektörerna Carl Lignell och O. Smith. Beträffande föreningens ekonomiska ställning och räkenskaperna i övrigt hänvisas till revisionsberättelsen.
Östersund den 23 oktober 1943.
IWAN WIKSTRÖM.
/ D. Cappelen-Smith.

Revisionsberättelser

Undertecknade, utsedda att granska Föreningen Gamla Östersunds räkenskaper för tiden 23 okt. 1941—23 okt. 1942, få härmed efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse:
1941 23/10. Behållning, kontanter och i bank       Kr 15,719:12
d:o          obligationer                                            Kr   2,500:-
Kr. 18,219:11

Inkomster
Årsavgifter Kr 1075:-
Försålda årsskrifter 26:-
Räntor 691:17 Kr 1,792:17
Utgifter
Annonser, blanketter m. m Kr 147:86
Årsskriften » 383:82
Blommor till Samuel Permans grav och avlidna medlemmar 35:75
Kostnad vid årsmötet 39:15
Porton och inkassokostnad 39:05
Samling av bilder till arkivet samt uppsikt och vård av föreningens samlingar 109:80
Bidrag till ortsnamnforskningen . . 200:-
Fana till Luftskyddsföreningen .. » 181:77
Del i kostnad i minnessten över Biskop Genberg 50:-
Understöd till Fruarna Aina Nordin och Ida Wikström 300:- Kr 1487:20
Inkomster utöver utgifter 304:97 304:97
Summa tillgångar 18,524:08
som redovisas:
Å sparkassa nr 46645, »Gustaf Sandbergs fond Kr 757:39
Å sparkassa nr 43490, »Anna och Gottfrid Romans understödsfond»,
bägge i Jämtlands Läns Sparbank
15,245:43
Å sparkassa nr 35264 i Folkbanken 21:26
Försvarslåneobligationer:
Nom. kr. 1.000: — 4 % av 15/1 1940 enl. certifikat nr 151833 1.000:-
Nom. kr. 1.000:— 4 % av 15/1 1941 enl. certifikat nr 10730 1,000:-
10 st. Pr. obl. år 1936 enl. certifikat nr 31983 500:-
Summa kronor 18,524:08

Då anledning till anmärkning icke förefinnes, få vi tillstyrka ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Östersund den 23 oktober 1942.

W. MYRIN.                    E. ANDERSSON.

Undertecknade, utsedda att granska Föreningen Gamla Östersunds räkenskaper för tiden 23/10 1942—23M0 1943, få efter verkställt uppdrag avgiva följande berättelse över föreningens ekonomiska ställning:

Tillgodohavande i bank och obligationer 23/10 1942 18.524: 08

 

Inkomster under året:
Medlemsavgifter 1,085:-
Årsskrifter 6:-
Räntor 649:14 1,740:14 20,264:22
Kronor 20,264:22
Utgifter:
Annonser, blanketter m. m 116:83
Årsskriften 499:30
Blommor, porton och kostnader för årsmötet 160:-
Bokbinderiarbeten och anskaffning till arkivet 341:50
Bidrag till ortsnamnsforskning och Folkminnesforskning 500:-
Bidrag för inköp av konst 100:-
Understöd 300:- 2,017:63
Innestående 1 bank och obligationer:
I Sparbanken: Anna och Gottfr. Romans understödsfond 15,486:58
Gustaf Sandbergs donationsfond 153:47
I Folkbanken: Försvarsobligationer 4 % 1940/41 2,000:-
10 st. 1936 års prem. obligationer 500:- 20,264:22
Kronor 20,264:22

Kassaposterna äro vederbörligen verifierade och då anledning till anmärkning icke förefinnes tillstyrka vi ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Östersund den 23 oktober 1943.
W. ÖRNBERG                W. MYRIN

Nya medlemmar vid årsmötet 1942:

Vedhandlare Johan Agerberg
Köpman Einar Andersson
Exp.-föreståndare Håkan Andersson
1 :e Trafikinspektör Magnus Arell
Skorstensf.-förman Stig Backman
F. d. Fanjunkare E. M. Eklundh
Bokbindare Gösta Friman
Major Ragnar Grasvc
Kontorist Erik Horneij
Löjtnant Lennart Kjellman
Rådman Albin Lindeberg
Överstelöjtnant Erland Lindhammar
Byggmästare Lars Lindström
Banktjänsteman Thure Moberg
Köpman John Perbrink
Köpman Julius Pettersson
Advokat Olof Rödöö
Juvelerare Per Svendung
Köpman Sigurd Wickberg
Köpman Bertil örnberg

Avlidna medlemmar 23/10 1942—23/10 1943:

F. d. Landsfiskal Lars G. Uhlin 13/11 1942
Doktor Hj. Widell 25/1 1943
Doktor W. Bergner 20/4 1943
F. d. Fanjunkare E. M. Eklundh 1/7 1943
Köpman Einar Welin 1/8 1943

Nya medlemmar vid årsmötet 1943

Målarmästare Paul Ahlsten
Trafikinspektör Carl Dahlberg
Homöopat J. A. Dahlbäck
Kamrer Torsten Fastborg
Postiljon Gustaf Fundin
Förvaltare Eugen Granberg
Köpman Eris Hallberg
Distriktslantmätare Magnus Holmbäck
Köpman Arvid Hudberg
Tandläkare Svante Höglin
Kontorsskrivare Oscar Ingmansson
Styckjunkare Henry Lindö
Bankvaktmästare W. Lundmark
Advokat Erik Selander
Ämneslärare Anton Svensson
Köpman Bror Svensson
Redaktör Sven Wallin
Köpman Svante Wiklander
Lokmästare John Wilthon

Avlidna medlemmar 23/10 1943—23/10 1944:

Färghandlare Per Eriksson 12/11 1943
Maskinsättare J. A. Huss 8/3 1944
Installatör Oscar Arentsson 18/3 1944
F. d. Skohandl. Karl Neuman 19/5 1944
Tandläkare John Rosendahl 1/7 1944
Köpman Emil Wikström 6/7 1944
f. d. Tågmästare A. G. Hallin 12/10 1944

Antal medlemmar 1944 (före årsmötet): 244.

Föreningens funktionärer 1941—44

Ordförande:
v. Ordförande:
Sekreterare:
v. Sekreterare:
Borgmästare Iwan Wikström,
Överlantmätare F. C. R. Langéen.
Advokat D. Cappelen-Smith.
F. d. Landsfiskal Lars G. Uhlin 13/11 (t 13/11 1942).
Grosshandlare Anders Lundvall (1943).
Skattmästare:
Intendent:
Klubbmästare:
Styrelsesuppleanter:
Direktör Oscar Smith,
f. d. Bankdirektör Carl Lignell.
Civilingenjör Fr. Borggren.
Grosshandlare And. Lundvall (till 1943).
Kassör Albin Johansson.
Redaktör Edvin Magnusson.
Disponent Einar Winström (1943).
Revisorer: Bankkamrer Wald. Myrin.
Bankkamrer G. Andersson,
Revisorssuppleanter: f. d. Stadsingenjör Ad. Kjellin (till 1943).
f. d. Bankkassör V. Örnberg.
Major Rolf Kjellin (1943).