063 – 12 13 24 (telefonsvarare) info@foreningengamlaostersund.se

 

Redigerad av
HEIMER WIKSTRÖM

 

 

John Ericssons fältjägarpipa
Ett apropos till Statens Järnvägars 100-årsjubileum 1956.

 

Vår store landsman John Ericsson har för alltid sitt namn knutet till Jämtland: till Frösön, den unga staden Östersund och till socknarna söder om Storsjön.
Han kom som sjuttonårig yngling till Frösön och Jämtlands fältjägarregemente våren 1821 och blev bofast här i Jämtland under hela fem är, till april 1826, med avbrott endast för den tid våren 1822, då han i Stockholm avlade lantmäteriexamen. I maj 1826 lämnade han vid tjugotvå års ålder för alltid sitt fosterland.
Under dessa fem Jämtlandsår utförde John Ericsson sin egentliga mannagärning i Sverige och med vitsordad stor skicklighet, både som officer och som lantmätare vid avvittringen. Och här i Östersund finnes samlat det som med skäl kan sägas utgöra det värdefullaste och längst bestående av hans svenska verksamhet, nämligen de många av honom upprättade, delvis mycket vidlyftiga lantmäterikartor med beskrivningar, som förvaras i länets lantmäterikontor.
(Här må lämpligen erinras om den minnestavla, som är 1930 uppsattes å gårdshuset Köpmangatan 34 »av regementets officerare och länets lantmätare», för hugfästande av hans minne).
Det var den obetvingliga hågen för mekaniska uppfinningar, t.ex. »eldmaskinen» under jämtlandstiden, som lockade John Ericsson över till England, med resultat att han i oktober 1829 kunde ställa upp I pristävlan vid Rainhill om bästa ångvagnen, på järnvägen Liverpool—Manchester. Det blev, på grund av ett missöde som känt inte John Ericssons snabba och segertlppade »Novelty» som vann, utan George Stephensons »Rocket», som därmed åt denne säkrade hedersbenämningen »Järnbaneväsendets egentlige grundläggare.»
Med de svenska järnvägarna hade John Ericsson ingen direkt beröring; det blev förbehållet hans broder Nils Ericson.
Men av en liten bevarad detalj framgår att han i alla fall på sätt och vis var närvarande på den första stora märkesdagen i Svea rikes järnvägshistoria: den 5 mars 1856, då järnvägen Nora—Ervalla Invigdes.
I ett brev den 22 augusti 1864″‘ till John Ericsson i New York skriver hans gamle trofaste vän Adolf E. von Rosen, kallad »de svenska järnvägarnas fader»:
»Sånär hade jag glömt att säga dig att jag har i mitt förvar såväl din fullmagt att vara Löjtnant som ditt afsked som Capitain och några andra papper————- . Jag har äfven din gröna uniformsplume som jag i så många är lyckats bevara för mal. Även har jag din lilla förgyllda jägarepipa. — med denna gaf jag signalen att sätta igång det första jernbanetåg i Sverige mellan Örebro och Nora — det var en hyllning åt dig min älskade vän!»
Hur denna fältjägarpipa med kedja såg ut, framgår av bilden här ovan, och man ser den ofta på gamla officersporträtt. Den är synnerligen konstnärligt utformad, som en hjälm med fjäderbuske och öppet visir, och har en skarp och klar ton.
Denna John Ericssons signalpipa finns kanske fortfarande kvar i familjen von Rosens ägo, och då vore den ju ett fynd för Järnvägs- museet, eller varför inte för vårt eget museum.
Ganska säkert är att prins Bertil, då han vid 100-årsjubiléet färdades till Nora I ett extratåg med lok och vagnar från adertonhundratalet, med förtjusning skulle ha blåst avgångssignal med just den pipan.
För oss här i Jämtland kan det ju vara av intresse att veta, att det första järnvägståget i Sverige sattes igång med den gyllene offi- cerspipa som den frejdade John Ericsson på 1820-talet låtit ljuda för att sätta fart på sina rekryter bland de mjuka kullarna ute på Frösö läger.

Heimer Wikström
*) Gustaf Lindwall; »Ingenjören vid Beach Street», 1937, sid. 317.

 

 

Otto Gustaf Nordenskjöld

 

När chefen för Jämtlands fältjägarkår, romerske riksherren Ludvig Herman von Hohenhausen, i april 1884 avgick som kårchef, fick han i augusti månad till efterträdare överstelöjtnanten vid Jönköpings regemente Otto Gustaf Nordenskjöld. Tillhörande den ryktbara svensk-finska släkt, som skänkt fosterlandet så många framstående och berömda män, var N. son av överstelöjtnanten Otto Henrik N. och dennes maka född Nordenskiöld av Frugårdsgrenen i Finland samt född på Sjögelö i Jönköpings län den 9/6 1831, den åttonde i ordningen av tretton syskon. Hans farfar var den framstående amiralen Otto Henrik N., mest känd från sjöslaget vid Högland den 17/7 1788 mellan svenska och ryska flottorna.
Otto Gustaf blev kadett vid Karlberg 1844 och utexaminerad 1849, då han blev underlöjtnant vid Kalmar regemente, där han be- fordrades till löjtnant 1856 och kapten 1867. Han var en mycket framstående topograf och tjänstgjorde ett 10-tal år på 1850—1860- talen vid Topografiska kårens sommar- och vinterarbeten. Hans stora kärlek till Kalmar regemente gjorde, att han med en viss själv- övervinnelse övertalades att mottaga meriterande kommenderingar till Malmö och Karlskrona under ett par års tid. 1874 blev han major och 1879 överstelöjtnant vid Jönköpings regemente. Under jönköpingstiden togs han i mycket stor utsträckning i anspråk för allmänna värv: landstingsman 1879—1880 och 1883—1884, ledamot av riksdagens andra kammare 1879—1881 och ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskap och dess förvaltningsutskott 1882.
Det var sålunda en i samhällsmaskineriet ganska väl förtrogen fältjägarchef som i augusti 1884 flyttade till Östersund och Prästgatan 41. Den religiösa anda som härskade i hans föräldrahem kom att sätta sin prägel på N. under hela hans liv. Han förde en spartansk livsföring i såväl mat som dryck och kämpade mot superiet på lägerplatserna. Förhållanden som sannolikt nått Östersund på ett tidigt stadium! År 1885 hade vice ordförandeposten I skolrådet blivit ledig efter lektor Dalen och på kyrkstämma den 28/12 samma år valdes N. till efterträdare. I Jämtlands tidning den 26. jan 1886 är en notis intagen, så lydande: »Såsom sin kandidat till det stundande stadsfullmäktigevalet efter målaren Moberg uppsatte Blåbandsföreningen i Östersund på möte igår överstelöjtnant Nordenskjöld». Han blev några dagar senare vald med stor majoritet; närmast i röstetal kom disponent Erh. Borggren och byggmästaren Aug Andersson. N. var med om bildandet av Jämtlands läns fornminnesförening och blev dess förste vice ordförande 1886—1888; vice ordförande i Jämtlands läns hushållningssällskap 1886—1888; revisor att granska riksbankens avdelningskontor i Östersund 1886—1888 under vilka år han efter invalet i stadsfullmäktige kom att bekläda befattningen som stadsfullmäktiges ordförande. För Topografiska kårens räkning planlade han omarbetning av visst kartmateriel i östersundstrakten.
Som en detalj ur Jämtlands läns kalender för år 1886 kan framhållas, att Nordenskjöld med lektor Kardell som ställföreträdare, var chef för Östersunds stads brandkårs vaktavdelning! Ja, så var det i Östersund för 70 år sedan.
När 1888 befattningen som chef för Kalmar regemente blev ledig och Nordenskjöld erbjöds chefsskapet, var det helt naturligt att han tackade ja till chefskapet för ett regemente som han tidigare tillhört i 30 år. Han utnämndes som chef för sitt gamla regemente den 29/6 1888, då han lämnade alla sina befattningar i Jämtland. Efter återkomsten till Eksjö kom han att inneha talrika förtroendeuppdrag i stadsfullmäktige, hushållningssällskap, banker o.s.v., som han Innehade ända till sin död den 18/2 1902.
Nordenskjöld var i sällsynt grad avhållen av alla, med vilka han kom i beröring. Hans varma natur och nobla personlighet kunde ej undgå att göra intryck på envar, och på samma gång som hela hans natur förbjöd honom att själv tränga sig fram, så tävlade man från alla håll att taga hans ovanligt mångsidiga allmänna intresse i anspråk. Det gamla fädernegodset Sjögelö ägnade han, så långt hans militära verksamhet det tillät, en stor del av sin tid och sitt arbete.
År 1868 ingick han på Frugård i Finland äktenskap med sin syssling Anna Nordenskiöld, syster till vår ryktbare polarforskare Nils Adolf Erik Nordenskiöld.
Otto Nordenskjölds son Otto avlade mogenhetsexamen i Östersund 1886 och fortsatte sin ätts traditionella verksamhet såsom »An- larctics» ledare bland sydpolhavens isar.

Gustaf Lund

Dåvarande Prästgatan 41 motsvaras nu av n:r 29, där P. Åslunds affär är belägen. I övre våningen av denna byggnad residerade familjen Norden- skjöld. —
Även en annan av deltagarna i sydpolarexpeditionen 1901—03 hade an- knytning till Östersund, nämligen officeren vid A 4, S. A. Duse, vilken givit förträffliga skildringar från färden. 

Red.

 

 

En gruppbild från Odensalahög?

 

I en artikel i Dagens Nyheter den 3 jan. innevarande år om Svenska porträttarkivet i Nationalmuseum återfinnes ovanstående, ur port- rättarkivets samlingar hämtade vackra silhuettgrupp och den därunder citerade texten. Artikeln innehåller vidare bl. a. följande: »Sil- huettbilden med de två herrarna och de två damerna, en familjegrupp från Östersund, är mycket lätt att datera med ledning av kläder och håruppsättningar — redan stångpiskan med rosetten antyder närvaron av det koketta 1780-talet. Men vad heter denna lyckliga familj som ser ut att ha det så trevligt tillsammans. Sixten Strömbäck har gissat på en familj von Thuun, men det står folk med ös- tersundstraditioner fritt att resa invändningar.»
En undersökning har nu visat, att originalbilden finnes i Jämtlands läns bibliotek. Biblioteket har nämligen i sin ägo ett band i gammal 4:o med ryggtiteln »Souvenir d’amitié», ca 180 sid., innehållande bl. a. 12 blad silhuetter (porträttprofiler numrerade 1—47) av okänd hand. Det är okänt också hur boken kommit i bibliotekets ägo, men den har tillförts samlingarna efter professor Zetterströms tid. De flesta porträtten äro försedda med namn, tyvärr dock icke denna gruppbild. Anmärkas må, att de närmast före gruppsilhuetten uppklistrade silhuetterna avse Regierungsrath v. Thun och Frau Regierungsräthin v. Thun. Till ledning för gissningar — mer än så kan det här nu icke bli tal om — må nämnas, att en officersbeställning vid Jämtlands regemente innehades 1770—1776 av Claes Filip von Thun, f. 1746. Han blev sekundmajor vid regementet 1774 och disponerade bl. a. Lassbyns kaptensboställe i Lockne. Efter avgång ur svensk tjänst 1785 ägnade sig von Thun åt sina egendomar i Pommern och blev lantråd samt senare president i pommerska regeringen. Efter fransmännens infall i Pommern 1806—1807 stod von Thun i spetsen för förvaltningen och blev för sitt oförskräckta trots mot fransmännen, på Napoleons tillskyndan avförd till Frankrike, där han satt fången ett par års tid. von Thun hade också en broder Carl Ludvig, som var officer vid regementet 1775—1786. Sistnämnda år avflyttade han till Stralsund.*)
Det är att märka, att vid Östersunds grundande genom fundationsbrevet av 1786 fanns på skatteavradslandet Östersund endast en gård, av ägarna benämnd Odensalahög. Denna gärd, som var belägen på nuvarande länsresidensets område, ägdes på 1760- och 1770- talen av häradshövdingen i Jämtland Jonas von Engeström, f. 1737, sedermera utnämnd till lagman i Värmland dit han avflyttade 1782. Redan före utnämningen hade von Engeström sålt Östersundet och hemmanet Odensala nr 6 till sin svåger, förre majoren i rysk tjänst Johan Ihre, som emellertid avled ogift 1783. Det var av dennes arvingar, som Kronan 1785 inköpte fastigheterna och donerade dem till anläggande av Östersunds stad. Hur sätesbyggnaden på Odensalahög såg ut vid denna tid får man en föreställning om av Göte Hennix väggmålning i övre rådhushallen.
Om alltså, såsom det påståtts, den trivsamma familjegruppen här ovan varit samlad i Östersund, vilket ingalunda är visst, måste det ha varit på Odensalahög. Men vad hette familjen? I Vorpommern, där bröderna von Thun hade sina jordagods, fanns, enligt G. Lund, en tysk gren av släkten von Engeström, och medlemmar av båda släkterna voro samtidigt i militärtjänst och i tjänst vid svenska hovet. Säkerligen kunna vänskaps- och möjligen släktförbindelser ha uppkommit mellan familjerna von Engeström och von Thun, vilket kan ha lett till, att bröderna von Thun sökt sig hit upp. Det vore då icke alltför osannolikt, att de avbildade personerna kunna vara medlemmar av någon av familjerna von Engeström eller von Thun. Kanske någon av våra släktforskande läsare kan komma gåtans lösning närmare?

I. W.

•) Dessa data om bröderna von Thun ha benäget lämnats av överstelöjtnanten Gustaf Lund.

 

 

Gamla Kyrkparkens nordöstra hörn

 

De bilder man ser av det gamla Östersund, teckningar, oljemål- ningar eller fotografier, visa I allmänhet hur staden tedde sig från Frösön eller också från stadens högre belägna punkter, t.ex. gamla kyrkans torn, alltså mot väster.
Den säkert ganska sällsynta bilden här ovan är ett foto taget från mittpunkten av taket på s. k. Jämtlands-Postens hus, Kyrkgatan 48, alltså tidigast år 1885 och visar stadens utseende mot nordost. Bilden får ju anses aktuell just nu, eftersom den synliga delen av Kyrk- parken denna sommar och höst blivit utsatt för en genomgripande omdaning, som säkert åstadkommit stor vånda och oro, åtminstone hos den äldre generationen.
I bildens vänstra del kan man upptäcka en gammal pump och på denna plats har man vid de pågående grävningarna funnit rester av stensättning och en mängd rostiga spikar. Kanske någon gammal stadsbo kan minnas den pumpen?

H. W—m.

 

 

Hälsokällan på Södertorg

 

Vår goda stad har liksom många andra vårdslöst behandlat den värdefulla tillgång som ett rinnande och porlande vatten är.
Stadsbäcken, som nu kunde ha varit en fägnad för ögat, är för länge sedan utplånad, och Odensviksbäcken är snart ett minne blott.
I Odenslund fanns dock på s. k. Sundströmska vretlotten ett ännu ej igenstenat källsprång, där äldre stadsbor särskilt under 1850— 60-talen och ännu så sent som i början på 1900-talet brukade hämta vatten för dess hälsobringande verkan, och som kanske sedan ännu äldre tider liksom Trefaldighetskällan på Frösön varit en av viss mystik omsvävad hälsokälla. Att den samtidigt varit en glädjekälla för alla ystra ungdomar i Odenslund är ju självklart.
Vid Föreningen Gamla Östersunds årsmöte 1946 framförde disp. Elis Sundström tanken på att denna naturkälla borde på något sätt räddas. År 1949 tillsatte föreningen en kommitté på tre personer, som är 1950 tillsammans med stadsarkitekten H. Nordlund ingående dryftade problemet.
Resultatet är mycket glädjande. Bilden ovan visar hur stadsträdgårdsmästaren G. Wadensjö här har skapat en liten tjusande idyll med friskt rinnande vatten och blomkransad spegeldamm.

H. W—m.

 

Ur Östersunds stadsarkiv
Fortsättning från föregående är av Borgerskapets protokoll 1791—1825.

 

Pag. 461. 1809. Januar d. 7 var samankomst då följande förehaddes.
1;mo Anmärktes att Resolutjonerne på Brand och Bygnads Ordningarna ännu uteblifw.
1:mo Warken Spruta el. ens qvitto på de sände Rdr 160 Banco till H:r Lands Höfdingen ännu ingådt men torde nu behöfva ärhindra.
3:tjo Anmälte Färgare Geseln Lars Abraham Moden att han ingådt köpehandel om Färgerie med Färg. Wattström, och anhölt om Borgerskapets samtycke därtill.
Resolveras, att han skulle antagas, om H:r LandsHöfdingcn tillåter denna tillökning.
4:to Förekom Hattmakare Holmberg och på tillfrågan yttrade dätt han nu tils Utlagorna för kronan, samt all stadsomgälden blifvit godtjorda pä de Åhren han vistas utom Östersund, antog en tjänst som gesäll hos Mellberg*)
Resolveras Men att Holmberg icke äger rättighet att söka Borgarrätt å nyo, innan alla gamla skulder förut äro godtjord
5:to Soldatens Löhn för framlupna Åhret, bör nu genast utgå anten efter acord el. i waror.
Pag. 462 Marknads Vakt för d. 9 Januar 1809.
d. 9. Jonas Andersson, Wangmak. Moberg
d. 10. Kopparslag. Swedberg, Fru Lasnsus
d. 11. Glashandl. Fryckbom, Fru Lindholm
Till Ståndwakt antogs
Johan Oldberg, Eric Fryckbom.
Upläst och erkändt
J. Sam: Biberg Samuel Perman J. Nessör. Hindrick Fryckbom Nils Svedberg Jacob Hallgren. Olof Oldberg. M: Öfäldt Erik Mällberg. And: Bergström. Joh: Thelberg Olof Ellström.
Pag. 463. Stånd wagt för Gregorie 1S09.
1809.
Martij 20. And. Hinrickss. Apoth. Perman Trackt. Hallsten Tryck: Rosenlund  4 man
d. 21 Guldsmed: Edwall Skrädd Sjölund Hattm Fahlström Fru Past Lindholm  4 man
d. 22. Cassörn Nessör Glasmästr: Bergstr 2 man
NB. 23 slut Apoth. Perman, Tract. Öfelt 2 man
d. 24 Hand Hallgren, Doct. Zetterberg 2 man

1809. d. 27 Mart var enhällig samankomst.
l:mo Uppläses Marknads Ständpängarna inflytande utgörande för Januar Rdr 11—16. för Mart Rdr 37—36 sk. jämte för Stånd i mill.m Marknaden Rdr 2—32 sk. alt Riksgälds.
2:do Sprut Räkning upläses:
3:tio upläst Hökaren Jonas Anderss: tillstånds rättighet
4:to Krigs Gärdens inställälse som var befalt
5. Riksdagsman för Östersund — blef af saknade Ordres från H;r Lands Höfdingen — äj widgjord. Projecterades om något skulle för Östersund uträttas, kunde Landets fullmägtig sig sådant utföra, emot billig afgift.
6. Uplästes Betalnings ärläggande för Bränvin & Sallpett. afgiften till d. 29. Martii
7. Snöplogvagthollande till Lith.
Resolverades. Att åtaga sig efter tour med Odensala NB sedan sjön är frusen att sticka och snöploga til Göviken, men dässförinnan bör Frössö Boerna ansvara skjelfva å deras vägskiften å Landsvägen.
8;te Soldaten Eklunds Dagtraktamente.
9. Gödningen på Torget bortauetjoneras.
10. Ståndplatserna D:o göres rena i dänna wecka.
11. Stängning kring alla egna Lotter bör fullbordas nu i währ efter förra beslutet, så wida dätta är sista el. 6:te Åhret.
12. Anmälte Mönsterskrifv. Biberg om få hägna Begrafnings platsen emot dät han röijer af honom. Beslöts enhälligt.
13. Om Tiondekornets aflämnande i kyrkoherberget nämde H:r Carl Nessör att Befalln yttrat wara nögd med pänningar i stället*)
14. Geterska för Somarn
15. Anhölt Stads Cassör Nessör om afsked från stads Cassörs Sysslan , och åtog sig Mönsterskrifvar Biberg Stads Cassörs syslan i stellet som hos Högwälb. H:r LandsHöfd Neeroth skulle anmälas till fulmagts winnande

upläst och godkjändt intygas
J. S. Biberg Samuel Perman Jonas Näsberg Jonas Andersson, J. Nessör Jacob Hallgren Joh. Thelberg. Hindr: Frykbom. Nils Svedberg Joh: Jonsson. Pehr Holmberg Jöns Engwall. Eric Nordlund Anders Hindrikson Eric Moberg Anders Hallsten O. Wattströra Nils Backlund.

Pag.46S. 1809. Mart d. 27. Köpte Perman Gödningen å Torget med Rdr 1—4 sk. Rgs Betalt.
1809 Juni 4. Höls sammankomst, och var i fråga om Pehr Fryckbom at antagas som Snickare, och Erick Fryckbom som Skomakare här i Staden.
1:mo Resolverades: Erick Fryckbom antogs til ofvan nämde handtverk. 2;do Pelle Fryckbom skall visa inför Borgerskapet ett prof, och dömas sedan därefter, om han kan antagas til Snickare.
3:tio Lofvades Anders Hindricksson och Kopparslagar Svedberg, att få gräfwa en källare nedan före Fru Lindholms Tomt, på södra sidan om stora diket.
4:to Ringhagarnas efterseende sker om nästa lördag efter middagen af de som voro frånvarande vid förra åhrets Ringstängning.
Öst:sd ut supra
Samuel Perman:  J. Nessör Eric Nordlund Anders Bergström Petter Holmberg Pehr Wallberg Hindrick Fryckbom Sj Permanson
Pag. 468. 1809 Aug. 21. War enhällig samankomst då nedanstäend mahl som  blifvit hindrad alt sedan rycktet om Baggarnas hitwäntande begynte spridas men nu togs i öfvervägande — nemlig;n
1:mo Om gästgefveriets hitflyttande från Frössön till Östersund efter ansökning.
Resolveras att iacktaga Höga Utslagets innehöll emedlertid wille Öfelt åtaga sig Gästgifveriet.
2;do Om ny Brandordning åter inrättande för Östersund.
Resolveras att upgifva hela Borgerskapet Numer a dato med tillägg att stadsplan är i de flesta fall försvarad (?).
3:tio Ansökning för Olof Ekendahl att blifva försvarskarl. Resolveras att som han förut äger gård härstädes blifva dertill antagen.
4:to Ansökning för Pehr Fryckbom att Blifva Snickare men Resolverades att som för honom brister Gesällbrefv om hans förverfvade kundskap i snickarkonsten så beslöts, att då han köpt Gård härstädes, få blifva antagen till försvarskarl — i stället el. afslag
d. 22. Aug. återtog Hinrick ansökningen till Gesellbrefv kan anskaffas
5. Uplästes Utslag öfver Snöplog wägen till Lith som dätte Ting äfven blifv uppskutet.
6. Uplästes Odensalaboernas påstäände vid sista ting om haga stängning så för Göviken som å flera ställen.
7. Uplästes Räkning af Länsman Nord på de vid Tinget utlösta pper och Militie Ränta för Östers, tillsamans betalt af Perman med Rdr 2 •— 10 — 10 Banco.
8. Uplästes Reservatjon kraf på de för fattigdom anteknade personer i Östersund.
9. Upläst Härads Rättens Kunggörelse om 2:ne Gårdars försälgning i Östersund med flere i Tinglaget vid sist Ting.
10. Riksdagsman för Östersund som höres wara antagen nemligen H:r Lagm. Wasell — wilket Borgerskapet likväll icke ärkände så vida ingen Sammankomst dätta beslutit men att Lagman Wasell tillika alldeles afsakt sig någon ärsättning för dätta fullmägtigskap till de få som underteknad sina namn — S Perman nekar alldees till sitt namns underskrift då dät skedt honom ohördan.
11. KyrckoGårdens hägnande och Rengörande till bruk och nyttjande — Beslöts att Kungöra wid nästa Bönestund.
12. Sprutan försökes wartill dag utsattes. Resolveras att skje nästa Lördags afton kl. 4.
13. Lansvägen göres rak efter delningsprojectet. Resolv. straxt Efter skördanden.
14. Gatorna lagas öfveralt likasom Broträna öfver Ränstenarne. Resolv. att skje nyss före marknad, dä dagen förut bör tillsägas.
15. Intimatjon om flera Skomakare, Guldsmed med flera.
16. GetLista upprättad till fortsettning

uppläst d. 21 Aug. 1809
Samuel Perman Jacob Hallgren Olof Oldberg Mattias Öfäldt Anders Hallsten Erik Nordlund Ol: Wattström Sigart Fahlström
And: Hindriksson Joh. Thelberg Jöns Engwall And. Granquist.

Pag. 470. 1809 Sept. d. 9 förordnades Marknadsvakt för oxmarknad som börjas d. 11 — och woro följande
d. 11 Hand: Hallgren, Doctor Zetterberg 2 man
d. 12 Waktm Oldberg, Tract Öfelt 2 man

1809 d. 15 October war Sammankomst efter tillkänna gifvande då nedanstående beslöts.
1:mo Brandsyns wärkställande efter förr wanligt bruk.
Resolveras. Nästa Torsdag att skje ätföld af Mster Granqvist och Ol. Ekendal
2:do uppläses Kungörelserna om Mantalsskrifningen och Krono Upp- börden d. 13 November uti Gerde — med Östersund.
3:tjo Landsvägens jämnande wärkställes i morgon afton Kl. 1
4:to Kyrckogårdens widare jämnande med inrättning af ett rymligt Grafstelle för Lik öfver wintern wärkstells Lördags afton Kl. 1.
5. Anmälte Johan Ekendahl, Olof Ekendahl och Jonas Andersson sig hugade att uppsätta en Badstuga på Joh. Ekendahls Kåhlhage wartill behöfves 3 1/2 tolft Timmer som de ville hugga emot wanlig afgift — dätta woro alla nögde med.
6. Broarnas efterseände och lagning wärckställes efter dät beslut Borgerskapet finner nästa Lördag.
7. Fru Pastorskan Lindholm tillsades att infinna sig på Tinget i Stocke d. 6 November, då målet om Gästgifveriets inrättning härstädes kan koma ifråga — huruvida hon ville Beholla sin talan.
8. Olof Ekendahl begärte hugga 4 tolfter timer — wilket bevilljades.

Pag. 471. Å andra sidan teknade protokoll uppläst och godkänd intyga
Samuel Perman Erik Moberg Pehr Holmberg Olof Oldberg And Hallsten Joh: Ekendahl Jonas Näsberg Pehr Ersson And: Grangvist Eric Mälberg Elof Ekendahl Olof Ödbom Handelsm: Söderberg lämnat Contant för dät huggna timret Rdr 2 Rgs.
d. 25 Novbr var enhällig sammankomst efter tillkänna gifvande då följande förehades
1:mo Petter i Messtugans Comunicat. Resolut. Resolveras tjänligt formulär
2;do Redovistes för liqviden med upbörden hos Befallningsman wärkstäld
3 Af lämnas till Soldaten 1 . . . . * ) Korn och wanlig Löhn — blefv verkstäld.
4. Tillkänna gifves om Gästgifveriets flyttning till Östberg. Är nu beslutat enligt Härads Rättens utslag d. 12 Novemb. 1809.
5. Upläses om Freden med Ryssen såvähl som andra nykomna författningar uppläst
6. Begrafnlngsplatsen är nu utstakad med Landtmätare och försed med mareken.
7. Färgaren Kjällbergs Änkas ansökning att holla Mat, Bränvin och Dricka till Salu härstädes. Resolveras att låta målet vila till framdeles, om hon kan visa dät hon fådt medel att bestrida dät hon sökt, el. då få afslag.
8. Gördelmak Granqvists ansökning att få Bygga på Tomten N 17 & 18 el. nuvarande Kyrck Tomten. Resolveras att så wida Tomten N 17 och 18 Enligt Landshöfd. Resolut, d. 15 Sept:br . . . . * ) ang. (?) kyrcko Tomt, och där årliga Taxeringen med mera holles samt Stadens spruta Herbergeras så kan icke dänna ansökning bewiljas hos Borgerskapet. Östersund
d. 18. Decemb. 1809. upläst och ärkändes af
Samuel Perman Jöns Engwall P. Holmberg Johan Thelberg. And Bergström Erik Nordlund J. A. Grahm Anders Hallsten, Eric And: Mellberg, Eric Mellberg Joh. Sam: Biberg.
Pag. 473. 1810 Sammankomst till Stads och Stånd wackt för nu infallande Marknad d. 8 Januar
1 :mo Stånd wakten antogs. Hattm Mellberg.
2;do Stads wakt — utsattes nemligen
d. 8 Januar, Wangm Holmberg  Bergström & Comp.  Lagm Wasell  Hattm Mellberg 4 man
d. 9 Patron Wiklund , D:o D:o, Mönstersk Biberg,  Perman 4 man
d. 10 Major Amneus, Postm Mberg 2 man
d. 11 Perman, Söderberg 2 man
d. 1 Martii Sammankomst då nedanstående förhades och uplästes nemlig.
1 :mo Uplästes alla inkomna författningar till dato
2:do Uplästes StadsCass Bibergs fullmagt och Nessörs afsked. 3;tio upvistes Marknads ståndpängarna Summa Rdr 18. 28. Rgs.
4. Bevilljades Madam Kallbergs ansökning sedan hon anskaffat 2:ne Cautjons män.
5. Stambok för Norrala. upläst intyga Östers d. 1 Mart 1810.
J. S. Biberg Samuel Perman And: Granquist Erik Norlund And. Bergström Olof Edström Hindrik Fröckbom Olof Wattström Nils Backlund Pehr Holmberg Johan Thelberg Johan Nessör A. Hallsten Matth. Öfeldt Anders Hindricksson Jöns Engvall E. A. Mellberg Hindr. Frykbom

Pag. 505 Wakt till Marknaden d. 18 Martii
d. 19 Handelsman Söderberg, Prost Behm, Mster Thelberg, Mster Näsberg 4 man
d. 20 Skrädd. Wallberg, Capt Örbom, Semskm Oklund, Fru Lindholm 4 man
d. 21 Hand Hallgren, Anders Nilsson 2 man
d. 22 Fryckbom, Wattström 2 man
d. 23 Backlund, Ekendahl 2 man

1810 Mart d. 15. tillsades skriftelig Waktm. Röding att ålägga Soldaterna Ferm och Fahlberg att anstella om Grafven för sina döda Hästar likasom för Drag. Kling och Gamla Omberg el. skall Watström stadna i ansvar för omkostnaden derför. NB Wäster och Pehr Jönsson bör dom först afg. . .
d 15. Tillsagt skriftellgen Borgerskapet att till känna gifva hos mig alla främmande Resande samt de utom lans boändes Pass el. och stadna för för ansvar om passlösa blifva uptäckte
Pag. 506. 1810 Mart. 25. Ärhölt Rdr 4. Banco af Mecaniske Konstn Strömberg för 4:ra representationer, som äro tillslagne Dragmatiska Theatern.
1810 d. Aprill efter pålyst Auct pålysningen dagen förut ärhölt Hand Söderberg högsta budit å varje hälft tillsamans Rdr 2 — 13 sk. Rgl.
d 6 aprill ankom Lands Höfdinge Embetets Communicat. å Carl Nilkles Holmbergs ansökning att blifva Källarmästare i Östersund, men återtogs d. 8 Aprill sedan samankomst var pålyst till dagen därpå då de skjälfwa fädt öfvertygelse att Calle intet ägde de egenskaper som fordrades därtill.
1810 Aprill d. 9 Var enhällig samankomst då nedan stående uplästes och öfverlades.
1:mo Upbäres de frivilliga gåfvor för Norrala och Jerna församlingar hvars summa besteg sig till Rdr 2. 28. 8. — Rdr 2. 28 sk. 8 r.
2:do uplästes å nyo Kungörelsen om betalande af Saltpetter afgiften med mera till Länsm. Nord.
3:tio upläst Lands Höfdinge Embetets brefv om Edens afläggande för alle Civila Empetsmen d. 10 Aprill här i Östersund.
4: to uplästes Kongl. Commerce Collegii aflåtna skrifvelse om frimarknaders inrättande i Lappmarken — resolveras att begära den för- ste d 2 Januar och den 2:dra d 24 Februar att hollas uti Ström 3 å 4 dagar vardera
Pag. 507. 5:t uplästes Marknadsstånds afgiften för Martii månad bestigande sig
till Rdr 47. 12 sk. Rgs. och för stånd millan Marknaderna Rdr 4 tillsam. Rdr 51. 12 sk.
6. Ståndens nedtagande å Torget bör skje nu öfver . . .*)
7. Sandföres på nya Lanswägsbitcn straxt ofvan staden nu med aller första Resolveras Ett Lass för warje Tomt af Sand.
8. Broträns framforsslande till de fehlacktige broarne och bör verkställas med en stock på warje Tomt 10 al. lång. Watt resulverad.
9. Prostinnan Fjellström anmälte att få hugga Timer till en låda.
10. Husrum för Soldaten
11. Uplästes Pastor Backman frivilliga beslut att af staden undfå årligen Rdr 16 — 32 sk. Rgs. och dänna summas disposltjon till Skolmäster för stadens Barn i Östersund.
Upläst och godkänt intyga
Samuel Perman Joh. Sam: Biberg And: Granqvist Jakob Halgren And. Bergström P: Holmberg Erik Moberg

Pag. 510. 1810 Maij d. 10 war enhällig sammankomst då följande ämne förehaddes och afgordes.
1:mo Schole Jnrättning för Östersund, stiftad och med årlig Löhn af Rdr 16—32 Rgs. för skolmästaren, af Hr Kyrkoherden Backman.
Res. Enhälligt beslutet att förre Cassören Nässör blifver antagen till Scholemästare och klockare tillika att åtnjuta af varje barn som Läser A: B: C. Boken 20 sk. för de mera försigkomna 16 sk.
*) Oläsligt ord, delvis dolt i inre margen.

och de som läsa utantil 12 sk. alt Rgs i månaden jämte den Löhn och förmonen som förra klockaren åtnjutit af ålder.
2:do Upläses Kungörelse om Compagnie Mötet som är Befalt att bollas i Östersund med Lif- och Brunflo Comp; jämte uppgifven Styrka på Hr. Officerare med mera.
3:t Sådan 6 Åhr nu är förflutne komer nu genast war och en att tillträda sin å Cartan upteknade Lott.
4:to Kommer Auctjon att hollas på alla nu blifvande lediga Lotter — med det första medelst kungörelse.
5. Sotning bör wärkställas genast.
6. Svin kingning wärkställes genast idag.
7. Joh. Oldberg, Björkbom och Akerdahl böra icke emotagas hos någon Borgare.
8. Kyrkogårdens inhängnande och Träns plantering bör werkstellas med första. Res. Att värkställas i…*)
9. Brandberedskapen försökes och Sprutan förbättras med första.
Upläst och godkänt intygar
Samuel Perman Joh. Sam. Biberg Er. Söderberg P: Holmberg Er. Nordlund Hindr: Frukbom Ol: Wattström And; Granquist Nils Baklund Hindri Frykbom, Svedberg Joh: Ekendal J. Nessör A. Hallsten Anders Hindriksson S: Fahlström Eric And: Mellberg, Eric Mellberg Johan Thelberg Olof Ödbom.
Sammankomst r. 4 Junii då följande förehaddes.
1:mo Gatans uptagande till Landsväg
Resolveras. Att Torsdagen i Nästa wecka kl. 2 Efter middagen börjas och fortfares efter den öfverens komelse som då skjer.
2:do KyrckoGårdens stängsell och med Grafvar förses
Res, att tillskrifva Past. Backman och med hans samtycke byta el. jämka med Cass. Biberg förut, och sedan stänga.
3:tjo Stadstjänaren Löhn utbetalas genast.
4:to Glasmäst. Bergström åtog sig att bränna stenarna pä Torget och få betalning hos Cassörn.
5;to för wart qvarter af Torget Rakas af dem som bo deromkring.
6. (Överstruket.)
7. Alt Timer bortföres å Gatorna, och Stegarna flyttas in på gården för snygheten skuld.
8. Haga Stängning el. efterseende af vad felas med skiftes hagarna mot öster Odensala och mot Åhs samt Tortans Myran.
*) oläsligt ord, ser närmast ut som »Hositaln», skall möjligen vara »Hospitaln».
Resolv. Joh. Ekendal och Olof Olofsson åtog sig af förse dässe med behörig stängsel).
9. Pastors Löhn för förra Åhret bör efter samfelt beslut tagas af varje Tomt lika — med första
10. förra Stads Cass. Nessör åligger redovisa med Räkning för sin tid och lämna Boken till Cass. Biberg att han obehindrad må sin tjänst förätta.
Res; att sådant wärkställa om 8:ta dagar.
11. Auctions Protocoll å arrende Lotter enligt särskilt Protocoll infört hos Cassörn.
12. Inqvartering wärkställes för LifComp och Brunflo Compagniet Resolv; att skje enligt serskilt öfverenskomelse, dock så, att de minsta hushåll sparas, och de öfvriga taga minst 4 man på Tomt.

upläst och ärkjänt intygar
Sam. Perman. Pett. Holmberg And, Granguist Nils Backlund.,Nils Svedberg Eric Nordlund Hindr. Fryckbom Jonas Andersson And. Ocklund Anders Hallsten Eric Mellberg A: Bergström, Per Ersson Matth: Öfeldt, Olof Öbom.

d. 2 Juli IS 10 war enhällig Samankomst till upbärande af Pastorns Löhn och flere restantjer för förra Åhren — med mera — som följer
1:mo Comunicatjon för Skrädd. Joh Arnell i Själevads socken
Resolveras: att då beviset som skräddar Gesäll är hedrande will icke Borgerskapet neka honom blifva antagen men önskade likvähl att nämnde Gesäll måtte förut med bevis om sitt upförande hos Lagman Tideman och som Torpare, hos Herr Lands Höfdinge intyga sitt upförande.
2:do Geterskan som är antagen bör efterses, och åläggas att Kl. 8 alla morgnar emotaga boskapen wid Bron, och däm af Borgersk. som icke hinner dit nämde timma, bör skjälf drifva efter till Geterskan råkas. Onnsdag och Söndag köres östat.
3:tjo wid rödjande å slått el. skogen förbjudes att tända upp eld till bränning, wid dänna starcka hettan till förekomande af skogseld.
4:de Till Soldaten Eklund betalas den årliga beklädningen genast.
5. Joh: Ekendahl begär sin betalning för Soldatens hushyra. Rdr 4. för Åhret.
6. Dagswerkarlarne 3 st. bör ansvara för Väglagningen å 24 sk. om dagen, och gå då kungörelse utsätter tiden.
7. Broarnas förbättrande wärkställes en dag för varje Tomt och de som resterade sist skall wara om Lördagen jämte andra som hafva tillfälle, men alla öfriga om Måndagen.
8 Odensala Fåren bör genast bortdrifvas så ofta de hit komma sedans stadens får blifvit frånskilda
9. Johan Ekendahl tillkänna gafv att han sålt sin obygda Tomt och Lott till Drag. Gerdin pä Brunflo Comp. som är snäll skomakare. Upläst alla nya författningar och Kungörelser som ankommit tillkänna gafv Ander Hinrikson att få bygga en källare nedom fru Lindholm.

upläst och godkänd, intygar
Samuel Perman. Olof Ekendal Olof Edström. Joh: Nessör Erick Mellberg J: S. Biberg Matth. Öfält Joh: Ekendahl Anders Hallsten
Nils Backlund Sigart Fahlström P: Holmberg Pehr Ersson Eric Nordlund Joh: Thelberg And: Ocklund Erik Moberg Anders Hindricksson Anders Hindersson.
Juli d. 29 1810, Blefv till följe av Venerandi Consistoriums utslag. Begrafnings platsen i Östersund med all Ceremonie invigen af HofPred och Pastoren Backman jämte stadsPresten Nordenberg.

Pag. 515 1810 Aug. d. 12: Var enhällig sammankomst dä nedanstående uplästes och följande beslut blefv tagit.

1;mo upläst alla ingångna författningar.
2:o Kungörelse om Mantalsskrifning och om Syn till qvarnbygnad nästkommande Lördag d. 18 Aug. Ting Terminerna för Norra divitjon.
3:tjo Smeds Geselln Olof Nordins ansökning om burskap. Resolveras: att blifva antaren för sina hedrande bevis.
4:to Öfversköts styckenas bortaränderande — värkstäld
5. efterses floo (?) Hagarna för Odensala Fåhren och Getterna Res. åtog sig Pehr Ersson att laga detta i morgon.
6: to Svin Ringning wärkställes i morgon på både större och smärre.
7. Alla restantjer på Låtterna med mera som resterar bör betala i morgon till StadsCassör Biberg.

upläst och godkänt intygar
Samuel Perman Er. Nordlund. Granqwist. J: S: Biberg Hallsten. P. Wallberg. S: Fahlström. Frucktbom. Joh: Thelberg And; Granquist P: Holmberg J: A: Grahm Johan Nessör Per Ersson Olof Olsson Johan Ekendahl

Pag. 516 1810 Samankomst varvid följande uplästes och Resolverades:
1:mo uplästes Höga LandsHöfdinge Embetets Resolutjon på Wangmakaren här i staden Petter Holmbergs ansökning om upsägning af
sitt Burskap för dess af 66 Ålder d. 10 Aprill IS 10.
2:do Carl Nicklas Holmbergs ansökning att få idka kaffehus Näring Resoiver: att bevilja dass ansökning hos Höga Lands Höfding Emb.
3:tjo Guld och silver Arbetaren Eric Löfgrens ansökning hos LandsHöfd: om Burskaps vinnande i Östersund som Handlande
Resolv: att tillstyrcka dass begäran.
4: to Sund vis Borasus ansöknings Resolut jon att å nyo vinna Burskap. Res: Beviljas Boraus med villkor att flytta på stället och idga Rörelsen samt dehltaga i alla Borgeliga skylldigheter.
5. Olof Ekendahl begärte blifva antagen till Timmerman Res: Dätta blifve nu tillstyrckt för 2:dra gången.
6 Upläst alla Kongl. författningar som nu ankomit.
7. Anmälte Apoth Perman att få sätta ett Brygghus nedvid Sjön — vilket allmänt biföls.
8. Begärte Hattm: Mellberg att få hugga 2 tolfter 10 al. långa.

upläst och ärkänt intyga Östersund d. 26 Aug. 1810.
Samuel Perman. Eric Söderberg. Johan Nessör And. Granquist. Petter Holmberg A: Bergström And. Ocklund Hinrik Fryckbom
E. Nordlund.

Pag. 5 17. Marknads Vakt d. 10 Sept. 1810.
d. 10 Johan Ekendahl, <ing. Sunding 2 man
d. 11 Greta Sandberg, Doct. Zetterberg 2 man

Pag. 518 d. 13 September war enhällig sammankomst till väljande af Ledamöter till den anbefalta Taxerings Committeen med annat vad protocollet inneholler.
1:mo Till Ledamöter så af Comitte som Taxering blefvo följande enhälligt nämde. Pastor Backman och H:r Cominister Nordenberg,
Major Amneus och Capt. Örbom som ofrälse ståndspersoner, Apoth. Perman, Hand: Hallgren. Hand. Söderberg. Garfv: Thelberg,
Uhrm. Nordlund: Glasm:r Bergström, Tracktör Öfelt, Anders Hinriksson . . .*) Jonas Andersson och till Protocollist Stads Cassörn Biberg — Till Preses blefv enhälligt Vald HofPredicant Backman.
2:do Alla Kungörelser äro uplästa.
3. Nils Åkerdahls Comunicat Resolut jon från Höga Lands Höfdinge. Resolv: att Åkerdahl för begången tjufnad icke kan antagas
4. Olof Ekendahl Com: Resolut jon
Resolv: som 2:dra gången**) förut.
5. Brandsynen wärkställes efter Vanligheten och stora Sprutan försökes. Resoiver. Att värkställas d. 29 Sept:br. Till ledamöter utnämdes
Jonas Andersson och Wangm. Moberg Sprutan försökes om afton sama dag.
*) Oläsligt (ändrat) namn eller annat ord om c:a 5 bokstäver.
**) Ev. »2:ne gånger».
6. Gatarbete på Gatan up före till Kyrck Tomten och fullkomnande af Gatan förbi M:ster Wallberg. Beslöts att värkställas d. 22 Sepnber.
7. Likhus på Begrafningsplatsen wärkställes. Beslöts att lämna en stock på varje Tomt jämte en bräda och spik efter behof — ait bör wara i beredskap. Bygnaden kan värkställas d. 15 Oktober.
8. Murens Rapning i Sessjons rummet förbättras. Serg. Gram åtog sig medtala Snäll att wärkställ dätta före d. 4 October.
9. upgafs af Glasmäst: Bergström att circa 2 tolfter furu lofb:r (?) ligger nedanföre Cassörn Bibergs Lott. Beslöts att nyttja dässa stockar till Broarbete.
10. En famn Ved behöfves till Cessjons Rumet. Biföls och Glashandl: Fryckbom lofvade en famn emot 16 sk. Rgs.
11. Glasm. Bergström upgaf att circa 4 tolfter Tifnmer efter Oldberg ligger vid Malmhögen och ärböd han sig betala til StadsCassan afgift därför. Bifölls.
12. Uplästes förra Cass. Nessörs Räkningar men som de icke woro sumerade upsköts yttrandet däröfver till nästa saman komst då äfven för Kyrkans Medel redovises.

upläst intyga
Samuel Perman J. S. Biberg Er. Nordlund. Hallgren. Hallsten. Moberg Wallberg. Er: Söderberg. Gram. Wikström. Öfelt. Fahlström. And. Hindersson. Holmberg. Thelberg. Wattström. Löfgren. Granqwist Näsbergs Enka Backlund. Ol: Öbom J. Nessör.

Pag. 520. 1810 d. 22 October efter sked pålysning war Borgerskapet samlade och följande förehaddes samt afgordes.
1 :mo Betalas för Kohna till Geterskan.
2:d fullmägtig wid Syn och Besigtning pä Gerdes Gården mellan Wäster och Östra Odensala d. 26 Octob. Resolv: Glas Mast. Bergström.
3:t Blef utsat dag till syn på Rålinien emellan Erics sved och Odensala skogen. Resolv. d. 26 Octob skulle detta af Bergström äfven
werckställas.
4:o Odensala Boarna begär stänga 80 famnar i st . . .*) för oss för de skylldiga 60 famnar. Resolveras efter deras egit begifvande.
*) Oläsligt, ser snarast ut som »stortuna».

Pag. 521. 5. Alla Getter hädanefter böra förstöras el. plickta för warje Rdr 3 Banko —• då hon gjör skada el. går ute ovallad.
6. Deputerade utväljas till Markegångs Taxans uprättande d. 10 December. Valdes Apothek. Perman. Tracktör Hallsten.
7. Likhusets bebyggande wärkställes efter 9 alnar Timmer med 7 tums lillända — Timret bör wara framme sist Torsdagen.
8. Lördagen arbetas på Bron vid Wallbergs för de resterande då fyllnaden äfven verkställes.
9. Wattström ätog sig inlägga Bräderna och Torka wid Eld Brasor.

upläst och godhkänd intygar
Samuel Perman Jacob Hallgren Eric Söderberg Anders Ocklund, Olof Wattström Johan Ekendahl Eric Moberg Jonas, Andersson Anders Hallsten Anders Bergström Erik Nordlund, Johan Thelberg Erik Mällberg

Pag. 522. 1810 Dec. d. 1. war Sammankomst till uppbärande af åtskillaga stadsutgifter med mera.
1:mo Upbars för 1809 års Saltpetter avgift med mera efter specificatjon å hvarje Tomt med 30 sk. 6 r.
2:o uplästes Höga LandsHöfd Embetets Comunicatjons Resolutjon på Jungfru Strömstedts ansökning att holla Näring för Bättre folk.
Resolv. att som detta är nödigt bifalles dass ansökning.
3:tjo Genomses Brandsyn af d. 29 Septbr och tillsättes Branduppsyningsmän, jämte förnyade påninelser att efterse elden wid starkt
bläsväder — samt genast efterse att de fullbordat det felande wid förra Brandsyn. Resolv. att sämskmak Oklund för öfra halfwa delen af Norra hälften och Uhrm. Nordlund för södra hälften af Staden därund (?) Gördelm Granqvist för nedra hälften af Norra halfva delen Tracktör Hallsten för Södra delen af nedra hälften.
4:o Uppgafv Mster Holmberg att han huggit 4 tolfter timmer D:o Mäster Moberg.

Upläst och godkänd intygar
J. S. Biberg Samuel Perman. Rosenlund. And: Granquist Erik, Nordlund Holmgren C: Holmberg S: Fahlström Johan Thelberg
P: Ersson Haston (?)

Pag. 523. 1810 December d. 28 war enhällig sammankomst till reglerande af nedanstående ämnen.
1:mo Wahl förättades till Ledamöter af Comitte och Tax. Till Preses ÖfwersteLöljt. och Ridd. Amneus
Prästeståndet. HofPred. Backman, Cominist Nordenberg
Ofrälse ståndsPersoner Postm Granström och Telegraf, Jnspect. Granström.
Borgareståndet Perman, Söderberg, Nordlund. Bergström, Thelberg, Fryckbom, Hallsten,, And. Henriksson Ocklund Protocollist StadsCassör Biberg
2;o Kyrkwärd wäljes — Resolv.: StadsCassör Biberg antogs.
3:tjo Waldes Skolmästare Då H:r Telefraf Jnspect. Anders Granström antogs, att underställas H:r Pastor Backman. Medan Nessör af
försumelse blifvit entledigad derifrån.
4:o Marknadsvakt utsattes
Ståndvakt Joh. Mellberg, Pehr Person
d. 8 Januar Doct. Zetterberg, Inspect Granström, Doct Zetterberg, Joh. Ekendahl 4 man
d. 9. Mad Engwall, Olof Ödbom, Eric Anderso, Pehr Ersson 4 man
d. 10. Wästberg, Fryckbom 2 man
d. 11. Uhrm. Nordlund, D:o D:o 2 man

Pag. 524. 5:t Snöplogköring igenom staden. Beslöts att köras af dem som äga Hästar nemlig Perman 1. Biberg 1. Söderberg 1. Bergström 1. Ocklund 1. Wahlberg 1. Doct. Zetterberg 1. Eric Andersson 1. Jonas Andersson 1. Fryckbom 1. Öfelt 1.
6. Stickning från Hallstens Land. mot Öhne Landet Resolv. Joh: Ekendall. Olof Ödbom — att verkstäl nästa Mändag.
7. Olof Ödbom får från dato 2 sk. Rgs. af warje Gård hädanefter som stads tjänare.
8. uppläses Höga LandsHöfdingeEmbetets brefv till Ordföranden och Kungjörelse till Samteliga Stadens Jnnevånare om Resande samt passens aflämnande innom 24 timar
9. utsattes dag till Allmän samankomst att Reglera och betala gamla restantjer — såsom Snöplogning från 1806 till dato Classificatjon — Timerhugning jämte för Tomter och Lott. Resolveras — att wärkställa straxt efter Marknaden.
10. Ärhindrades Nya Kyrkvärden att incassera till Kyrckan för flera Åhr för Barndop, Bröllop, Grafvöhl samt till Lazarettet efter faststäld Taxa.
11. Sprutslangen får af kortas och med skrufv förses på mitten af Metal, hwilket wälborne Hr Lands Höfd. Wasell medgifvit.
12. Rosenlunds upförande med Madame Malmström i Ljusdal uplästes och å nyo tillsades att fram skaffa den ännu bristande ringen
el. blifva sökt hos Höga LandsHöfdinge Embetet.
13. Soldaten Eklund upgaf att han kunde behöfva Torp då han ämnade gifta sig hvilket wälborne H:r Lands Höfding Wasell äfven
medgifvit, då nya Tomter skall regleras

upläst intygar
Samuel Perman. Erik Nordlund And. Bergström Joh. S. Biberg, Jacob Hallgren Joh. Thelberg P. Holmberg Eric Söderberg Anders Hallsten Eric Moberg E. Lundberg Joh. EkenDahl Rosenlund Olof EkenDahl Anders Hinderson Wästberg, E. Mälberg Frykbom Olof Öbom S: Fahlström P. Erson, Joh. Nässör.

 

KOMMUNALA ÄRENDEN
den 1/7 1955—30/6 1956.

Sammanställningen upprättad av drätseldirektor Harry Rydquist, stadsfullmäktiges sekreterare.
Östersunds stadsfullmäktige ha under ovannämnda tid fattat följande beslut av mera allmänt intresse:
1955 okt. 10 att anvisa 52.500 kronor utöver de 735.000 kronor, som anvisats 1954, för uppförande av ny biblioteksbyggnad å tomten nr 4 i kv. Kokboken samt 112.500 kronor för anskaffning av den första uppsättningen inventarier, allt under förutsättning att Jämtlands läns landsting fattar enahanda beslut 1 anslagsfrågorna,
att bemyndiga drätselkammaren att upptaga ett 25-årigt amorteringslån å 790.000 kronor till finansiering av stadens kostnader för anläggande av vatten- och avloppsledningar till Odensala,
att uppdraga åt en kommitté att med drätselkammarens hjälp låta utarbeta och för stadsfullmäktige framlägga en ekonomisk långtidsplan för staden,
att fastställa utdebiteringen för den borgerliga kommunens behov för år 1956 till 10 kronor 45 öre för varje skattekrona och skatteöre,
nov. 15 att anslå 276.000 kronor till omläggning och beläggning av Litsvägen,
1956 febr. 21 att utse tre personer att jämte representanter för Jämtlands läns landsting och Frösö köping bilda en utredningskommitté för högskolefrågan m. m.
mars 20 att bemyndiga drätselkammaren att utföra ombyggnad av Odensala råvattenpumpstation till en beräknad kostnad av 270.000 kronor,
apr. 17 att anvisa 297.000 kronor för uppförande av nytt gymnastikhus i kv. Laxen (ÖPR),
maj 15 att uppdraga åt fattigvårdsstyrelsen att fortsätta utredningen om nytt ålderdomshem och inkomma med skisser jämte utredning om beräknade produktions- och driftkostnaderna,
juni 19 att godkänna drätselkammarens åtgärd att för en kostnad av c:a 21.800 kronor låta uppföra smidda räcken utanför aulafönstren i ÖPR, att anslå 90.00 kronor för ordnande av modern belysning på Brunflovägen, delen Rådhusgatan—stadsgränsen,
att bevilja föreningen Heimbygda ett anslag av 40.000 kronor att användas till uppförande av en toalettbyggnad samt att bevilja föreningen Heimbygda ett. 15-årigt amorteringslån å 110.000 kronor att användas till uppförande av en lokal för barservering,
att godkänna nytt eldsläcknlngsavtal med Frösö köping.

 

KYRKLIGA ÄRENDEN
den 1/7 1954—30/6 1956.

 

Sammanställningen upprättad av advokaten Hans Hedenmark, kyrkofullmäktiges sekreterare.
Kyrkofullmäktige i Östersund ha under ifrågavarande tid fattat följande beslut av mera allmänt intresse:
1954 okt. 12 att fastställa utdebiteringen för 1955 till 70 öre per skattekrona.
I fullmäktige meddelades denna dag:
att ekonomibyggnaden å östra kyrkogården hade tagits i bruk, att det nya gravplatsområdet å östra kyrkogården den 16 september högtidligen invigts av kontraktsprosten Richard Åström, assisterad av stadens präster och kyrkvärdarna Cederberg och Nilsson,
att till Gamla kyrkan hade förvärvats en gammal oljemålning, »den heliga familjen». Av stadens kvinnoföreningar hade skänkts en matta som för närvarande var utställd å Jämtslöjd. Dopfunt med silverskäl var under tillverkning,
samt den 14 december:
att den permanenta pelarhögtalaranläggningen hade tagits i bruk och visat sig fungera mycket tillfredsställande. Även klockringningen kunde nu höras väl inne i kyrkan, att en vacker och dyrbar dop- och vigselmatta hade första söndagen i advent överlämnats av 15 kvinnoorganisationer i staden,
att magistraten såsom förvaltare av Livénska donationsfonden utlovat att bekosta dels en dopfunt med silverskål, dels ock ett förnämligt vitt antependium från ateljé Licium. Dessa gåvor skulle överlämnas vid någon gudstjänst under instundande julen.
1955 jan. 7 att till ordförande i kyrkofullmäktige under 1955 välja kyrkoherden Gösta Wik samt till vice ordförande rektor David Ceder- berg,
att antaga nytt tjänstereglemente för församlingens ordinarie och extra tjänstemän,
mars 8 att godkänna avtal om byte med Östersunds stad av mark för erhållande av områden för östra begravningsplatsen och krema- toriet,
maj 10 att placera kyrkväktarbefattningen i högre lönegrad,
alt vissa planerings- och planteringsarbetcn utföres vid krematoriet jämte en mur mot Stuguvägen,
att antaga bestämmelser för erhållande av enhetlig men dock tilltalande utformning av vissa gravplatsområden, vilka skulle beläggas med enbart gräsmatta och vars gravvårdar icke finge vara högre än 1 meter,
juli 5 att förvärva stadsägan 192 A med byggnader och inventarier att användas för församlingens ungdomsverksamhet,
okt. 11 att lokal hyres i kvarteret Rödstjärten att användas för ungdomsverksamhet i församlingen,
att höja anslaget till kyrkokören till 1.000 kronor,
att det skulle utses en ordningsman för kyrkorna, vilken skulle övervaka och utföra vissa sysslor i samband med kyrkliga förrättningar och sammankomster,
att sommarvakthällning i kyrkorna skulle anordnas för att förhindra olovliga tillgrepp ur kollektbössor m. m.,
att fastställa debiteringen för 19 56 till 65 öre per skattekrona, vilket var 5 öre lägre än för 19 5 5,
dec. 13 att i enlighet med valnämndens förslag välja kyrkoråd för pe-
rioden 19 56—19 59 varvid nya ledamöter blevo läroverksadjunk- ten Aron Aronsson och verktygsarbetaren Ture Ströberg,
att för 1956 omvälja till ordförande kyrkoherde Wik och till vice ordförande rektor Cederberg.
1956 maj 22 att bevilja anslag till iordningställande av församlingens stuga i Hästhagen.

 

Styrelseberättelse

 

Styrelsen för Föreningen Gamla Östersund får härmed avgiva följande berättelse över verksamhetsåret den 23/10 1954—23/10 1955.
Under året har styrelsen haft glädjen notera ett antal gåvor. Sålunda har skänkts av:
tandläkare Gustaf Suwe: fotografi från Residensgränden i mitten av 1800-talet;
Östersunds-Posten: ett antal pressfotografier;
kassör Albin Johansson: »Handelslivet i Östersund 1786—1950» inbundet exemplar i skinn;
Nils Petter Agerberg: ett 20-tal årgångar av östersundstidningar och samlingar av tidningsurklipp;
grosshandlare Sigfrid Johansson: 1 fotogr. tavla över styrelse och tjänstemän i Östersunds Diskontbank 1887—1097;
direktör Axel Rosberg: redogörelse för Importaktiebolaget K. J. Karlssons historia;
fru Margit Wallin: 1 akvarell med motiv från Köpmangatan; överstelöjtnant G. Geljer, Hedemora: 4 st. av honom utförda akvareller;
f.d. handelsresanden Ewert Liif, Lidingö: 1 st. foto av hans far, förste föreståndaren för telefonstationen i Östersund, Ernst Aug. Liif, och ing. Haglind i jaktutrustning samt 10 maskinskrivna sidor skildringar från Ewert Liifs barndom i Östersund;
fru Brita Carlsson, Stockholm: 1 foto av lektor Weinberg;
f. fjärdingsmannen Johannes Olsson, Marieby: 11 st. debetsedlar från mitten av 1880-talet i Östersund;
f.d. bankkamrer John Wikegård, Stockholm: ett inbundet maskinskrivet ex. av »En 90-årings minnen», upptecknade av hans fader f.d. bankdirektören Olle Ericson;
fru Hildur Bergholtz: Sveriges Lokomotivmän Porträttgalleri 1907, ett ex. av Ljunggrens Karta över Östersund 1878;
källarmästare Vincent Wallinder: »Traktering och härbärgering i Norrland» (Norrlands Hotell- och Restaurantförenings 50-års- jubileum);
fru Agda Lindahl: Inramat fotografi av stadens första folkskollärare L. A. Lindahl och hans fru; inramat foto av kramhandl. Nicolaus Åström och fru Caroline Åström samt foto av Prästgatan 3, Östersund;
fru Elin Kardell-Petersen, Berkeley, Californien: ett antal fotografier från Östersund, »Nödbrödsämnen under missvextår» tryckt i Östersund 1867;
chefredaktör E. Magnusson: Manuskript till adresskalender för Östersund av Chr. Genberg;
ingenjör I. O. Holmer: ett antal fotografier;
frisörmästare Nils H. Lundgren: Historik över Svenska Frisörförbundet avd. 15 Jämtl. Verksamhet 1907—1947;
kamrer Jonas Norlén: fotografier av nya kyrkan under byggnad. Genom köpehandling den 1 november 1952 försålde borgmästa-
rinnan Linda Olsén, född Ocklind, som sedermera avled den 24 april 1955, till Östersunds stad sin fastighet tomten nr. 1. i kv. Auditören. I köpehandlingen överenskoms bl.a., att efter fru Olséns fränfälle de byggnader å fastigheten, som ansågs vara av kulturhistoriskt värde, men som på grund av tomtens eventuella användning för genomförande av stadsplaneändring eller för annat liknande ändamål måste borttagas, skulle genom stadens försorg nedläggas och överlämnas till Föreningen Gamla Östersund för att genom Föreningens försorg återuppföras och bevaras på därför lämplig plats. Genom sitt samma den 1 november upprättade testamente tilldelade fru Olsén För- eningen Gamla Östersund ett legat å sextiotusen kronor att användas företrädesvis till att bestrida kostnaderna för åteuppförande och bevarande av ovannämnda byggnader och, så långt det därutöver kunde förslå, av andra byggnader inom staden, som vore särskilt ägnade att belysa byggnadssätt och näringsliv under stadens äldre skeden. I testamentet har tillika förordnats, att, sedan vissa legat av lösöreboet utgått, Föreningen skall äga att i första hand utvälja vad av lösegendomen önskas för Föreningens samlingar.
När testamentet blivit ståndande och Föreningen därefter utbekommit legatet samt förhållandena i övrigt aktualisera dess användning, avser styrelsen att förelägga Föreningen förslag om dispositionen därav.
Styrelsen föreslår, att årsmötet ville besluta att till protokollet anteckna Föreningens stora tacksamhet för dessa donationer och för det Föreningen därigenom visade förtroendet.
Vid förra årsmötet fattades beslut att avsätta ett belopp å femtusen kronor till fonden för ett blivande stadsmuseum. Styrelsen förelägger nu årsmötet förslag om avsättande av ytterligare ettusen kronor till fonden, varigenom denna kommer att uppgå till 6.021: 38 kronor, vartill kommer för samma ändamål avsedda AB Östersunds Ångbryggeris fond kronor 12.230: 15.
Såsom arkiv får Föreningen numera t.v. använda hela övre våningen i Rådhusrättens och Magistratens arkiv, varigenom utrymmet avsevärt utvidgats och samlingarna kunna göras mera lättillgängliga.
På Samuel Permans grav har i dag i sedvanlig ordning nedlagts en krans.
Föreningens årsskrift redigerad av Heimer Wikström utdelas vid årsmötet.
Av Föreningens medlemmar ha under året avlidit:
f. bankkamrer Otto Gardin, skräddarmästare J. E. Liljequist, f. bankkassör Wilhelm örnberg, kontorsskrivare Gustaf Linder, köpman Anders Branden, f. kontorschef Nic. Eggström, köpman Einar Andersson, hedersledamoten f. bankdirektör Oscar Smith.
7 nya medlemmar ha invalts sedan förra årsmötet. Medlemmarnas antal utgör nu 331.
Styrelsen har under året utgjorts av:
ordförande: f. borgmästare Iwan Wikström,
vice ordförande: f. överlantmätaren F. C. R. Langéen, sekreterare: advokat D. Cappelen-Smith,
skattmästare: direktör Anders Lundvall,
intendent: kassör Albin Johansson,
disponent Einar Winström och f. d. chefredaktör Edvin Magnusson.
I tur att avgå ur styrelsen äro herrar Johansson och Magnusson. Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till revi-
sionsberättelsen.
Östersund den 23 oktober 1955.
IWAN WIKSTRÖM
I D. CAPPELEN-SMITH

 

Revisionsberättelse

 

Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för Föreningen Gamla Östersund för tiden 23 okt. 19 54 23 okt. 195 5, få härmed efter fullgjort uppdrag avgiva följande berättelse:

Tillgodohavanden den 23/10 1954……………………………………………… kr. 9.118:57

Inkomsterna utöver utgifter utgör, sedan avsättningen till Museifonden fråndragits kr. 2.805: 60.
Tillgångarna äro placerade ä sparkasseräkningar i A.-B. Jämtlands Folkbank och A.-B. Sundsvalls Enskilda Bank samt å postgiro och i kontanter jämte kr.
1.500; — å i statsskuldboken inskrivna obligationer.

Fonder:
Anna och Gottfrid Romans Understödsfond 23/10 1954. Tillgodohavande………………… kr. 17.997:36
Inkomster. Ränta……………………………………………………………………………………………………. kr. 551:97
Utgifter…………………………….: 2 pensioner…. » 300:— Saldo inkomster . . . . » 251:97
Summa tillgångar, placerade i Sparbanken Kronor……………………………………………………… 18.249:33

Aktiebolaget Östersunds Ångbryggeris Fond
23/10 1954. Tillgodohavande……………………………………. kr. 11.870:49
Inkomster:………………………………………………………….. Ränta » 359;66
Summa tillgångar, placerade i Sparbanken………….. Kronor 12.230:15

Musei Fonden
Avsättning enl. 1954 års årsmötesbeslut…………………… kr. 5.000: —
Inkomster:………………………………………………………….. Ränta » 21:38
Summa tillgångar placerade i Sparbanken…………. Kronor 5.021: 58

Då anledning till anmärkning icke finnes, få vi tillstyrka ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Östersund den 8 oktober 19 5 5.
W. MYRIN                       OLLE HALLBERG

 

Årsmöte och samkväm 1955

 

Föreningens årsmöte — traditionsenligt på stadens »födelsedag» den 23 oktober — i stadsfullmäktigesalen hade samlat ett 150-tal medlemmar, som hälsades välkomna av ordföranden, f. borgmästaren Iwan Wikström. Ordf. höll även parentation över de medlemmar som avlidit under året och ägnade därvid några särskilda ord åt en av föreningens stiftare, hedersledamoten f. bankdirektören Oscar Smith.
Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs och godkändes. Till ordf. omvaldes enhälligt f. borgmästaren Iwan Wikström och de två i tur avgående ledamöterna redaktör Edvin Magnusson och kassör Albin Johansson.
Vid sammanträdet överlämnade Föreningen Prästgatan genom herr Gunno Gunnarsson ett vackert och värdefullt album med fotografier över samtliga fastigheter vid nämnda gata.
Kvällens föredragshållare var kassör Albin Johansson, som talade om »Köpmän i Östersund på 1800-talet». Han gav därvid en hel del roliga glimtar från affärslivet på den tiden och många kända Invånare från stadens yngre år passerade revy.
Efter sammanträdet samlades deltagarna som vanligt till supé, denna gång på Stadskällaren, och här hälsningstalade ordföranden och bjöd till bords. Redaktör Edvin Magnusson och komminister Erik Lindgren hade båda inventerat minnets skattkammare och gåvo deltagarna många roande poänger till livs. Supén avåts under glad och gemytlig stämning, man utbringade leven för staden, man berät- tade runt om vid borden historier och hågkomster och alla syntes trivas.
C. J—n.

 

Nya medlemmar i föreningen den 23/10 1955

 

Forstmästare Sixten Amneus
Bankkassör Lars Larsson
Komminister Erik Lindgren
Lasarettsöverläkare Isak Lundholm
Stadsfiskal Nils Nohlman
Köpman Carl Olausson
Ombudsman Gunnar Ward

 

Sedan föregående årsmöte avlidna medlemmar i föreningen

 

f. d. Bankdirektör Gustaf Westerlund 22/11 1955
Advokat Erik Selander 6/12 1955
f. d. Stadskamrer Erik Lönnborg 8/12 1955
Löjtnant Christen Wigen 10/12 1955
Köpman Nils A. Molander 20/12 1955
Major Nils Forsgren 27/12 1955
f. d. Drätseldirektör David Morén 8/1 1956
Teckningslärare David Cederberg 14/4 1956
f. d. Möbelhandlare Lars Olof Jonsson 2/8 1956
f. d. Lokföraren Albin Lindgren 23/8 1956
f. d. Överläkaren John Agerberg 9/10 1956

 

Antal medlemmar i föreningen

 

Antal medlemmar den 23/10 1955 …………………………………..324
Nya medlemmar den 23/10 1955………………………………………. 7
……………………………………………………………………………………331

Avlidna medlemmar under tiden 23/10 1955—23/10 1956…………………. 11
Summa medlemmar den 23/10 1956…………………………………………….. 320

Därav 1 hedersledamot, 5 ständiga medlemmar, 301 årsbetalande och 13 passiva.